Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


Badacze PSI w sutannach

Sto­sunek Koś­cioła katolick­iego do zjawiska tran­sko­mu­nikacji rysuje się nie­jasno. Z jed­nej strony ofic­jal­nie zabra­nia się wiernym uczest­niczenia w seansach mają­cych na celu naw­iązanie kon­tak­tów z Tam­tym Światem. Z drugiej – niek­tórzy kapłani biorą akty­wny udział w bada­ni­ach EVP i ITC.

Do księży akcep­tu­ją­cych tran­sko­mu­nikację należy François Brune, emery­towany pro­fe­sor paryskiej Sor­bony, autor wydanego również w Polsce fun­da­men­tal­nego dzieła na temat tran­skon­tak­tów Umarli mówią do nas. Obok niego elek­tron­iczną łączność z zaświatami propaguje wielu innych duchownych, przy czym mowa tu o osobach dobrze wyk­sz­tał­conych, z tytułami dok­torskimi, nierzadko zaj­mu­ją­cych ważne stanowiska w koś­ciel­nej hierarchii.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w czer­w­cowym (06/​2016).

Czy­taj więcej…

Belweder ezoteryczny

Do para­nor­mal­nych zjawisk miał sza­cunek – zapewne dlat­ego, że doświad­czał ich wraz z żoną. Ekspery­men­tował z jas­nowidzem Ossowieckim i medium Mod­rze­jew­skim, z zain­tere­sowaniem wsłuchi­wał się w pro­fe­ty­czne wizje Agnieszki Pil­chowej. Uważał, że niewy­jaśnione przez naukę zjawiska należy trak­tować poważnie, albo… nie badać ich wcale. Dys­tan­sował się jed­nak od astrologii, antropo­zofii Stein­era i teo­zofii Bławatskiej, tępił też masonerię w szere­gach wojska. Mowa o Józe­fie Pił­sud­skim – twórcy i Naczel­nym Wodzu pol­skiego wojska, marsza­łku i dwukrot­nym premierze.

Czy­taj więcej…

Czy Watykan udostępni tajne informacje na temat UFO?

NOL-​e nad Watykanem ukazują się reg­u­larnie. Śred­nio ok. 50 razy w roku. Np. 7 czer­wca 2010 roku nad Bazy­liką św. Pio­tra zaw­isły trzy UFO. Naty­ch­mi­ast pojaw­iły się pogłoski, że Obcy przy­byli na roz­mowy z papieżem.
Coraz częś­ciej sły­chać też doniesienia że ojcowie Koś­cioła katolick­iego wiedzą o tym prob­lemie o wiele więcej, niż sądz­imy. Nie spieszą się jed­nak z ujawnie­niem wspom­ni­anych informacji.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w listopad­owym (11/​2016).

Czy­taj więcej…

Drugie życie Hitlera?

To, co naprawdę wydarzyło się w Berlinie na przełomie kwiet­nia i maja 1945 roku, nadal pozostaje tajemnicą.

Gdy dla wszys­t­kich stało się jasne, że wojna dob­iega końca, los nazistów zdawał się być przesąd­zony. Najbardziej zau­fani współpra­cown­icy Hitlera – szef gestapo Hein­rich Himm­ler i dowodzący Luft­waffe Her­mann Göring, licząc na dogadanie się z aliantami, zapro­ponowali führerowi ustąpi­e­nie ze stanowiska i przekazanie im pełni władzy. Wódz wpadł we wściekłość i obu śmi­ałków aresz­tował. W jego głowie kiełkował już wów­czas sza­lony plan. Według his­to­ryków, przy­wódca godził się powoli z niemożnoś­cią ucieczki i szykował się do ode­bra­nia sobie życia.

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pub­likacji zamieszc­zonej w majowym (05/​2016).

Czy­taj więcej…

Duchowość wilków

Ewa Banaszkiewicz 3/​2017

Wilki postaw­iły mnie na drodze duchowych prawd. Dziś rozu­miem to chyba głę­biej: jeżeli pod­damy nasz uza­leż­ni­a­jący się cią­gle umysł, w tym przy­padku od sukcesu telewiz­yjnego, stworzymy przestrzeń do dzi­ała­nia Umysłu Wyższego, zwanego w psy­chologii Nadświadomością.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Wydanie elektroniczneStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.