O nas

Miesięcznik „Niez­nany Świat”, który w październiku 2010 r. obchodził swoje 20-​lecie, jest najs­tarszym pol­skim tytułem pra­sowym poświę­conym psy­chotron­ice, prob­le­mom roz­woju duchowego i ter­a­piom nat­u­ral­nym. Jego próbny numer ukazał się już w 1984 r., jed­nak ówczesne władze poli­ty­czne na wydawanie pisma nie wyraz­iły zgody, for­mułu­jąc pod adresem jego twór­ców zarzut, że zamierzają propagować treści sprzeczne ze świato­poglą­dem materialistycznym.

Ostate­cznie „Niez­nany Świat” wszedł na rynek w 1990 r., ukazu­jąc się odtąd reg­u­larnie jako miesięcznik w nakładzie +/​-​80 tysięcy egzem­plarzy (aktu­alny nakład: 68 tys.). Jego współwłaś­ci­cielem, autorem kon­cepcji redak­cyjnej i redak­torem naczel­nym jest pis­arz, reporter i pub­l­i­cysta Marek Rymuszko (pełniący jed­nocześnie od ponad dwudzi­estu lat funkcję prezesa ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji repor­tażys­tów – Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu), autor kilku­nastu książek, w więk­szości fak­to­log­icznych, w tym dwóch napisanych wspól­nie z Anną Ostrzy­cką, która kieruje Wydawnictwem „Niez­nany Świat” oraz Agencją ARO – Wydawnictwem „Fenomen” (koedy­tor tytułu).

W rankingach zagranicznych odnoszą­cych się do rynku pra­sowego cza­sop­ism ezoterycznych „Niez­nany Świat” wielokrot­nie sytuowano wśród kilku najpoważniejszych, najlepiej redagowanych i najbardziej wiary­god­nych tytułów w Europie. Wśród jego kilkudziesię­ciu stałych współpra­cown­ików, których nazwiska zna­j­dują się w redak­cyjnej stopce, są autorzy z całego świata i niemal wszys­t­kich kon­ty­nen­tów, wśród nich liczni znani dzi­en­nikarze oraz badacze. Pismo współpracuje także z kilku­nas­toma wydawanymi w innych kra­jach tytułami o podob­nym pro­filu, co umożli­wia stałą wymi­anę intere­su­ją­cych tek­stów i bieżący dopływ naj­ciekawszych infor­ma­cji. W 1997 r. zor­ga­ni­zowało pier­wszy w Polsce zjazd ludzi, którzy przeżyli śmierć klin­iczną, czego rezul­tatem stała się wydana przez „” książka Pol­skie życie po życiu, która miała już sześć wydań.

Wydawnictwo „Niez­nany Świat” od 15 lat dys­ponuje własną stacjonarną Księ­gar­nią – Galerią w Warsza­wie, gdzie w sprzedaży zna­j­duje się ponad 9 tysięcy tytułów książek o tem­atyce zbieżnej z zain­tere­sowa­ni­ami mery­to­rycznymi cza­sopisma, a przed kilku laty uru­chomiło również jedną z najbardziej pro­fesjon­al­nych w Polsce księ­garni inter­ne­towych.

Adres Wydawnictwa: ul. Kielecka 28 lok. 2, 02530 Warszawa, tel. 22 84977-​38, tel./fax 22 88103-​36; Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript. .
Redakcja: ul. Bryły 2 lok. 136, 02685 Warszawa, tel./fax 22 85795-​02, 64737-​42 (-43); Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..
Strona inter­ne­towa: www​.niez​nanyswiat​.pl .
Księgarnia-​Galeria: ul. Kredy­towa 2, 00056 Warszawa, tel./fax 22 82708-​27, 82793-​49; Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..
Księ­gar­nia inter­ne­towa: www​.niez​nany​.pl.

NIEZ­NANY ŚWIAT to:

  • Najs­tarsze w Polsce cza­sopismo poświę­cone ezoteryce, para­psy­chologii, medy­cynie, radi­estezji, astrologii, UFO oraz innym tajem­ni­com i fenom­e­nom Natury.
  • Relacje ze zdarzeń dzi­wnych i zagad­kowych, a także reporter­skie opowieści o ludzi­ach o niety­powych zdol­noś­ci­ach i właściwościach.
  • Stała sieć doświad­c­zonych współpra­cown­ików w kraju i zagranicą, którzy przekazują najświeższe i naj­ciekawsze infor­ma­cje z całego świata o fenom­e­n­ach ludzkiego orga­nizmu oraz niezwykłych zjawiskach.
  • Niepub­likowane doty­chczas w Polsce frag­menty książek oraz artykułów doty­czą­cych jas­nowidzenia i telepatii, psy­chokinezy i blis­kich spotkań III stop­nia z obiek­tami UFO.
  • Stałe porady zdrowotne, w tym także niekon­wencjon­alne tech­niki ter­apeu­ty­czne i relak­sacyjne. połąc­zone z prezen­tacją czołowych heal­erów pol­s­kich i zagranicznych.
  • Własna Księgarnia-​Galeria w cen­trum Warszawy, która ofer­uje blisko dziewięć tysiący tytułów książek, kaset oraz innych artykułów związanych z tem­atyką Niez­nanego Świata.

Marek RymuszkoMAREK RYMUSZKO — reporter, pis­arz, pub­l­i­cysta. Absol­went studiów prawniczych i dzi­en­nikars­kich. Dłu­go­letni dzi­en­nikarz tygod­nika Prawo i Życie, oraz współpra­cownik wielu cza­sop­ism i serii wydawniczych. Lau­reat kilkudziesię­ciu nagród w ogólnopol­s­kich konkur­sach reporter­s­kich. W 1986 r. za całok­sz­tałt dorobku w dziedzinie repor­tażu uhonorowany najbardziej cenioną w środowisku Nagrodą im. Ksaw­erego Pruszyńskiego. Autor książek: Miejsce na górze (1983 r.), Par­alaksa (1984 r.), Wielka zasadzka (1984 r.), Noc komety (1988 r.), Schody (wyróżnie­nie Życia Lit­er­ack­iego za najlep­szą książkę reporter­ską w 1988 r.), Nieuch­wytna Siła (we współau­torstwie z Anną Ostrzy­cką — 1989 r.), Bajki pol­skie. Repor­taże sądowe (1990 r.), Zła­mana lanca (1991 r.), Powrót Nieuch­wyt­nej Siły (we współau­torstwie z Anną Ostrzy­cką – 1994 r.), Pol­skie życie po życiu. Relacje ludzi ura­towanych ze stanu śmierci klin­icznej (1996 r., cztery wyda­nia), Przy­padki metafizy­czne (2002 r.) oraz kilku­nastu pozy­cji wydrukowanych w KAW-​owskiej serii Ekspres Reporterów. W 1989 r. w Teatrze Dra­maty­cznym im. Jerzego Sza­ni­awskiego w Płocku odbyła się pre­miera jego sztuki Kołysanka. Od 1990 r. kieruje nieprz­er­wanie ogólnopol­ską orga­ni­za­cją repor­tażys­tów – Sto­warzysze­niem Kra­jowy Klub Repor­tażu. Twórca kon­cepcji redak­cyjnej miesięcznika Niez­nany Świat i jego redak­tor naczelny.

Anna Ostrzycka-RymuszkoANNA OSTRZY­CKA — reporter i wydawca. Absol­wen­tka Wyższego Studium Języków Obcych oraz Insty­tutu Ling­wistyki Stosowanej Uni­w­er­sytetu Warsza­wskiego. Jest znana ze swoich pub­likacji, doty­czą­cych zwłaszcza niekon­wencjon­al­nych tech­nik ter­apii, zagadek Natury i fenomenów ludzkiego orga­nizmu. Autorka wydanej wspól­nie z Markiem Rymuszko w 1989 r. przez Ofi­cynę Lit­er­atów Rój reporter­skiej książki Nieuch­wytna siła, w której zaprezen­towano najwięk­szy pol­ski fenomen psy­chokine­ty­czny Joanny Gajew­skiej z Sos­nowca oraz stanow­iącego kon­tynu­ację tej edy­cji Powrotu Nieuch­wyt­nej Siły (Wydawnictwo FENOMEN, 1994 r.). Współtwórca Wydawnictwa Niez­nany Świat, którym kieruje.


Wśród cza­sop­ism o podob­nym pro­filu tem­aty­cznym Niez­nany Świat zal­iczany jest do kilku najlepiej redagowanych i najbardziej wiary­god­nych cza­sop­ism w Europie. Z pis­mem stale współpracuje blisko stu autorów z kraju i zagranicy, prak­ty­cznie ze wszys­t­kich kon­ty­nen­tów. Są wśród nich wybitni dzi­en­nikarze i znani na całym świecie badacze zjawisk alter­naty­wnych (patrz redakcja)

Zapamię­taj:
Miesięcznik Niez­nany Świat to pismo dla wszys­t­kich, którzy intere­sują się niez­nanym, którzy myślą i czują, prag­nąc wiedzieć więcej niż inni.

W sprzedaży

Wydanie elektroniczne


Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.