Rekomendacja miesiąca 04/2017

SZCZEPI­ENIAPRZEGLĄD WAŻNYCH BADAŃ. Streszcze­nie 400 artykułów naukowych dla rodz­iców i badaczy
Neil Z. Miller
Wydawnictwo VIVANTE, Białys­tok 2016

Kole­jna wstrząsająca — w całym znacze­niu tego słowa — książka poświę­cona szczepi­eniom, napisana przez amerykańskiego dzi­en­nikarza medy­cznego. Wstrząsająca, gdyż ujaw­ni­a­jąca wyniki badań na temat szczepi­onek oraz ich skutków, jakie niek­tórzy chcieliby przemil­czeć. Sam Neil Z. Miller, który zaj­muje się tą prob­lematyką 25 lat, nie jest — doda­jmy — głuchym na argu­menty wak­cynologów prze­ci­wnikiem wszel­kich szczepień, a jedynie zwolen­nikiem takiego mod­elu, w którym decyzja o zaszczepi­e­niu siebie, albo włas­nego dziecka, musi być świadoma i oparta na rzetel­nej wiedzy, same zaś szczepi­enia, zwłaszcza gdy doty­czą małych dzieci, nie mogą być obow­iązkowe, czego pol­ska prak­tyka stanowi szy­der­czą antytezę.

Jak wskazuje już pod­ty­tuł syg­nal­i­zowanego tomu, odwołano się w nim do kilkuset naukowych pub­likacji na całym świecie doty­czą­cych różnych aspek­tów szczepień. Spora liczba ujawnionych w nich fak­tów oraz wyników badań jest szerzej niez­nanych, o co zad­bało far­ma­ceu­ty­czne lobby. Wskutek tego niewiele osób jest np. świadoma tego, że szczepi­onka prze­ci­wko HPV nigdy nie została w pełni przetestowana z punktu widzenia bez­pieczeństwa, podob­nie jak — wbrew temu, co utrzy­muje pewna część lekarzy — udowod­nionego związku szczepień z przy­pad­kami późniejszego autyzmu. Rozmi­jają się z prawdą również ci, którzy utrzy­mują, że we współczes­nych szczepi­onkach nie wyko­rzys­tuje się szkodli­wej dla orga­nizmu rtęci, ewen­tu­al­nie wys­tępuje ona w tak znikomej ilości, iż nie stwarza żad­nego zagroże­nia dla zdrowia. Ale i to nie wszys­tko, gdyż przy­toc­zone w książce Millera bada­nia obal­ają również mity doty­czące rzekomej skuteczności szczepień prze­ciw grypie oraz braku ich skutków ubocznych, nie mówiąc o spec­jal­nych sek­wenc­jach poświę­conych odczynom poszczepi­en­nym i niebez­pieczeńst­wom stanow­ią­cym rezul­tat przyję­cia tzw. szczepi­onki potrójnie sko­jar­zonej. Jakże żałośnie prezen­tują się na tym tle pub­likacje Gazety Wybor­czej oraz innych main­streamowych mediów, szczu­ją­cych prze­ci­wko ruchom antyszczepi­onkowym, czy kuri­ozalna w rzeczy samej książka Izabelli Filc-​Redlińskiej Szczepi­onki. Nie daj się zwariować.

Postawmy kropkę na „i”. Obok syg­nal­i­zowanej wcześniej przez nas Bezl­i­tosnej immu­niza­cji pro­fe­sora Alexan­dra Kotoka oraz tomu Szczepić czy nie? dr Mayor Ein­stein (napisanego wspól­nie z Neilem Z. Millerem) Szczepi­enia — przegląd ważnych badań to jedna z trzech najważniejszych na pol­skim rynku edy­cji, o których, zabier­a­jąc głos w sprawie szczepień, nie wolno nie wiedzieć, gdyż mamy wów­czas do czynienia z prze­jawem igno­rancji albo ewident­nej nierzetel­ności. Sza­cunek dla autora i brawa dla biało­s­tock­iej Ofi­cyny Vivante, która tę cenną pozy­cję, objętą patronatem medi­al­nym Niez­nanego Świata, udostęp­niła pol­skim czytelnikom.

Recen­zja: Niez­nany Świat 04/​2017

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.