Męska grypa istnieje!

Wszyscy panowie, którzy czuli się pokrzy­wdzeni, gdy pod­kreślali, jak ciężko znieść im grypę czy zwykły katar — teraz mogą wresz­cie być usatys­fakcjonowani. Opub­likowane właśnie w British Med­ical Jour­nal wyniki badań wskazują, że mężczyźni dys­ponują nat­u­ral­nie słab­szym ukła­dem odpornoś­ciowym niż kobiety.


Dr Kyle Sue, spec­jal­ista medy­cyny rodzin­nej z Memo­r­ial Uni­ver­sity of New­found­land w Kanadzie, który — jak przyz­naje — sam nierzadko był posądzany o symu­lowanie choroby, dow­iódł, że nie ma się z czego śmiać: męska grypa to nieza­przeczalny fakt medyczny.

Słab­szy układ immuno­log­iczny sprawia, że u panów przez­ię­bi­e­nie lub grypa trwają o wiele dłużej i ma znacznie cięższy prze­bieg. O wiele częś­ciej też trafi­ają oni do szpi­tala, gorzej reagują na szczepi­onki, a w końcu pogry­powe powikła­nia zagrażają ich życiu.

Jaki czyn­nik może wpły­wać na taki stan rzeczy? Lekarze uważają, że najpraw­dopodob­niej odpowiada za to testosteron.

Hor­mon ten kon­troluje m.in. agresję i chęć rywal­iza­cji, co sprawia, że orga­nizm sku­pia się na tych właśnie funkc­jach kosztem odporności. Inny pogląd zakłada, że ewolucja nie wyposażyła mężczyzn w silny układ odpornoś­ciowy, bo dla naszych przod­ków najważniejsze było zdoby­cie part­nerki i jej zapłod­nie­nie. Dlat­ego liczyła się przede wszys­tkim siła fizy­czna, a nie sprawnie dzi­ała­jący sys­tem immunologiczny.

Nie wszyscy badacze zgadzają się z wnioskami dr. Sue. To, że grypa zbiera więk­sze żniwo w pop­u­lacji mężczyzn — sugerują — może mieć związek z takimi czyn­nikami, jak pale­nie tyto­niu, naduży­wanie alko­holu czy trady­cyjna niechęć do korzys­ta­nia z pomocy medy­cznej. Ich zdaniem siła układu odpornoś­ciowego zależy raczej od wieku i stylu życia, a nie od płci. By rozstrzygnąć ten dylemat, konieczne będą dal­sze badania.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Mózg kobi­ety bardziej aktywny?

Przez­ię­bi­e­nie i grypa (z naduży­wanymi anty­bio­tykami w tle)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.