SOS: Pomoc dla Filipa

Filip Mal­iszewski to fajny 19-​latek, którego los od urodzenia mocno doświadczył.


Cierpi na Móz­gowe Poraże­nie Dziecięce i, mimo że od 3-​go miesiąca życia jest reha­bil­i­towany, porusza się na wózku inwalidzkim. Według prog­noz lekarzy miał być warzy­wkiem. Jed­nak wbrew tej diag­nozie osiągnął bardzo wiele: myśli, mówi, siedzi, pokonuje coraz dłuższe dys­tanse przy pomocy balkonika lub o kulach. Trenuje koszykówkę na wózku oraz ćwiczy na siłowni. Uczy się w Tech­nikum Cyfrowych Pro­cesów Graficznych uzysku­jąc wysokie noty. W 2016 r. odniósł swój pier­wszy zawodowy sukces. Jego praca „Związki Gdańska z morzem” znalazła się wśród 13. wyróżnionych przez Urząd Miasta i Pałac Młodzieży w Gdańsku.

Chłopak ma na szczęś­cie wspani­ałą, zde­ter­mi­nowana matkę.

Choć lekarze nie dawali zbyt­niej nadziei przed­w­cześnie urod­zonemu dziecku, że przeżyje, a jeśli nawet, to będzie warzy­wkiem, pani Edyta trzy­mała się myśli, iż skoro przyszedł na świat w jej urodziny, to jest dla niej darem, powinna się cieszyć, a nie płakać.

Filip przeszedł wiele cięż­kich oper­acji i reha­bil­i­tacji po nich, nacier­piał się. Jako 10 latek przeżył silną depresję, w cza­sie której miał nawet pre­ten­sje do matki, że go urodz­iła. Wraz z roz­wo­jem i wzrostem doszły nowe dolegli­wości: zwyrod­nienia stawów kolanowych i sko­lioza kręgosłupa.

W grud­niu 2016 r. został zak­wal­i­fikowany przez Komisję Bioe­ty­czną do nowa­torskiej ter­apii komórkami macierzystymi od dawcy niespokrewnionego w Cen­trum Medy­cznym „Klara” w Częs­to­chowie. Pro­ces ten podzielony jest na 2 etapy. Pier­wszy to 5 zas­trzyków, z tego 3 iniekcje dolędźwiowe i 2 dożylne (dobier­ane w zależności od reakcji orga­nizmu Fil­ipa). Jeden zas­trzyk dożylny kosz­tował 19 000 zł, a dolędźwiowy 14 200. Po każdym z nich konieczny jest tur­nus reha­bil­i­ta­cyjny w NovaMed-​Brodnica, którego koszt wynosi przeszło 4 000 zł.

W drugiej serii, która rozpocznie się w lutym 2018 r. – ze względu na reakcję orga­nizmu – komórki będą aplikowane tylko dożyl­nie. Koszt jed­nego poda­nia to 21 500 zł, a łączny 2 serii – 106 000 zł! Do tego dochodzi bieżąca rehabilitacja.

Dlat­ego ośmielam się bła­gać Państwa o pomoc – pisze Edyta Mal­iszewska. – Na ten cel zbier­amy plas­tikowe nakrętki PP, puszki, maku­laturę, baterie. Zro­bię wszys­tko, co w mojej mocy, aby Filip mógł kon­tyn­uować ter­apię. Zasługuje na to. Jego walka o sprawność, deter­mi­nacja i upór są niesamowite. To ogromne wyzwanie, ale nadzieja umiera ostatnia…

Zbiórka prowad­zona jest również na www​.pomagam​.pl/​F​i​l​i​p​M​a​l​i​s​z​e​w​s​k​i

Więcej na: www​.face​book​.com/​f​i​l​i​p​.​m​a​l​i​s​z​e​w​s​k​i​1998

Repor­taż TVP Gdańsk o Fil­ipie: www​.gdansk​.tvp​.pl/​2624554​/​n​i​e​z​w​y​k​l​y​-​n​a​s​t​o​l​a​t​e​k​-​p​o​t​r​z​e​b​u​j​e​-​p​o​m​o​c​y

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Wpłat można dokony­wać także:

Edyta Mal­iszewska mama Filipa

ul. Baśniowa 6/​1,

80180 Gdańsk

Bank ING 82 1050 1764 1000 0090 6824 0101 z dopiskiem dla Fil­ipa

* * * * *

Fun­dacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SŁONECZKO

77400 Złotów, Stawnica 33A

SBL Zakrzewo O/​Złotów 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 Z dopiskiem: 335/​M Filip Mal­iszewski – darowizna

Fun­dacja ma sta­tus OPP i można przekazać 1% swo­jego podatku na rzecz Fil­ipa. KRS 0000186434 cel szczegółowy 335/​M Filip Maliszewski

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.