Organizm traktuje fast foody jak chorobę

Sys­tem odpornoś­ciowy reaguje na pokarmy bogate w tłuszcze i cukry tak, jak na infekcje — ogłosili uczeni z Uni­w­er­sytetu w Bonn.


Sto­su­jąc bogatą we wspom­ni­ane skład­niki, a ubogą w błon­nik, typowo zachod­nią dietę u myszy, odkryli oni, że orga­nizmy gry­zoni reagowały na śmieciowe jedze­nie jak na poważne zakaże­nia bak­teryjne.

– Doprowadz­iło to do wzrostu w ich krwi liczby mono­cytów i gran­u­lo­cytów, a także aktywacji niek­tórych genów, m.in. takich, które odpowiadają za dojrze­wanie stwierdził dr Joachim Schulze, jeden z członków zespołu badawczego.

Mówiąc proś­ciej, fast foody spraw­iają, że nasz orga­nizm zaczyna wytaczać ciężkie dzi­ała prze­ci­wko wid­mowemu napast­nikowi. Pro­ces ten można na szczęś­cie zatrzy­mać, odży­wia­jąc się zdrowiej. Ustalono także, że układ immuno­log­iczny zapamię­tuje infor­ma­cje o złych nawykach żywieniowych na wypadek, gdyby doszło do powtórki diete­ty­cznego zagrożenia.

⇒ O CZYM PISZEMY W 3/​2018?

Kon­sek­wencją odkry­tego przez naukow­ców pro­cesu jest przyspies­zony rozwój cukrzycy typu 2 oraz chorób układu naczyniowego. Infor­ma­cje te są kole­jnym powo­dem do niepokoju na tle zatr­waża­ją­cych doniesień o spadku śred­niej dłu­gości życia w kra­jach rozwinię­tych. Wiele wskazuje bowiem na to, że pokole­nia, które przyszły na świat niedawno, pożyją krócej niż ich rodz­ice z powodu złej diety i braku ruchu.

– Odkrycia, o jakich tu mowa, mają ogromne znacze­nie społeczne – pod­kreśla dr Eicke Latz z Insty­tutu Immuno­log­icznego. O zasadach zdrowego żywienia powinno uczyć się już w szkołach. Tylko w ten sposób uod­porn­imy dzieci na pokusy, jakim pod­dają je pro­du­cenci żywności.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej

Zdrowy cho­les­terol?

…i inne newsy z kat­e­gorii ZDROWIE

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.