Prawdziwki to superżywność

Dużymi krokami zbliża się szczyt okresu grzy­bo­bra­nia. Choć grzyby leśne są w pol­skiej kuchni niezwykle pop­u­larne, poku­tuje mit o ich znikomej wartości odży­w­czej. Z ustaleń biologa prof. Roberta B. Beel­mana, przez kilka­dziesiąt lat zaj­mu­jącego się bada­ni­ami nad żywnoś­cią, wynika jed­nak, że zasługują one na miano superży­wności (ang. super­food).


8/​2018

Określa się tak pro­dukty, których spoży­wanie ma wyjątkowo korzystny wpływ na ludzki orga­nizm. Uczony wyjaś­nia, że kilka gatunków grzy­bów cechuje wysoka zawartość pary sil­nych antyoksy­dan­tów — ergo­tioneiny i glutationu.

To poży­wie­nie najza­sob­niejsze w te dwa skład­niki, a niek­tóre gatunki grzy­bów są nimi wręcz „naład­owane” — pisze Beel­man, który rezul­taty swoich badań opub­likował w cza­sopiśmie Food Chem­istry. Wynika z nich, że z 13 prze­badanych gatunków najko­rzyst­niej na ludzkie zdrowie wpływa borowik szla­chetny. Nawet jed­nak pieczarki, choć uboższe w antyoksy­danty, posi­adają ich więcej niż inne pro­dukty. Bardzo wartoś­ciowe są też bocz­ni­aki (ostry­gowate i mikoła­jkowe), tward­niki japońskie (shi­itake), a także żag­wice listkowate (maitake).

Czy­taj Niez­nany Świat w wer­sji elektronicznej!

Pro­fe­sor Beel­man wyjaś­nia, że gotowanie czy dusze­nie grzy­bów nie ma wpływu na ich właś­ci­wości. Oprócz ergo­tioneiny i glu­ta­tionu, które chronią przed skutkami stresu oksy­da­cyjnego (patrz: Niebez­pieczny stres oksy­da­cyjny, 11/​2017), zaw­ier­ają one dużo błon­nika oraz miedzi, potasu, cynku i wit­a­min z grupy B. Ich reg­u­larne spoży­wanie chroni przed schorzeni­ami układu krąże­nia, obniża ciśnie­nie tęt­nicze i ryzyko zapad­nię­cia na demencję czy choroby neurodegeneracyjne.

Ros­nąca pop­u­larność grzy­bów jako superży­wności wywołała na Zachodzie modę na ich spoży­wanie m.in. pod postacią mączki, z której przyrządza się smoothie. Obec­nie z dużą cieka­woś­cią spogląda się na grzyby leśne w kra­jach, gdzie na co dzień się ich nie kon­sumuje. Władze w USA i Wielkiej Bry­tanii przy­pom­i­nają jed­nocześnie, że zbieranie darów lasu wymaga od grzy­biarza odpowied­niej wiedzy i praktyki.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Niezwykłe właś­ci­wości awokado

Ste­via — roślina pomocna w walce z boreliozą

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.