Drugi Sfinks w Gizie?

Czy w pobliżu Piramidy Chefrena zna­j­dują się ruiny drugiego, niedokońc­zonego przez budown­iczych Wielkiego Sfinksa?


Andrzej Wój­cikiewicz, 9/​2018

Chodząc po Płaskowyżu w Gizie, prze­ciętny turysta na ogół odwiedza dwa miejsca: piramidę Cheopsa oraz Wielkiego Sfinksa. Cza­sami pochodzi sobie również wokół pozostałych piramid posłucha opowiadań prze­wod­nika, który jako niepod­ważalną prawdę pow­tarza teorię, że Wielka Piramida została wznie­siona ok. 4500 lat temu przez egip­s­kich niewol­ników, a celem jej budowy było zaspoko­je­nie EGO faraona Cheopsa i przy­go­towanie miejsca jego pochówku. Sfinks pojawił się trochę później – właś­ci­wie nie wiadomo, po co.

Kup wydanie elektroniczne

Podąża­jąc na połud­nie i wschód od piramidy Chefrena, wchodz­imy w obszar struk­tur skalnych, które wyglą­dają co najm­niej dzi­wnie. Żaden prze­wod­nik nie prowadzi tam turys­tów, nikt o nich nie mówi, nie wykonuje się tu żad­nych badań. Tym­cza­sem, spoglą­da­jąc na wyrzeźbioną for­ma­cję skalną, zada­jemy sobie pytanie, czy rzeczy­wiś­cie natura mogła samodziel­nie stworzyć coś takiego? Coś, co do złudzenia przy­pom­ina Sfinksa?

Przy­pad­kowa for­ma­cja skalna? Trudno w to uwierzyć

For­ma­cja, o jakiej mowa, zna­j­duje się ok. 250 m od ory­gi­nal­nego pier­wszego Sfinksa (tak będę go nazy­wał), w pobliżu Piramidy Chefrena i grobow­ców jego synów.

Mój prze­wod­nik, dr Reda Abdel Haleem – egip­tolog, dyrek­tor gen­er­alny do spraw Pub­lic Rela­tions na Płaskowyżu w Gizie określa to w ten sposób.

- Kiedy patrzy się na tę for­ma­cję z pewnej odległości, tylko jedna jej strona, jeden bok, ma ksz­tałt czegoś, co możemy nazwać „drugim Sfinksem”. Dlat­ego odnosi się wraże­nie, że „drugi Sfinks” z jakiegoś powodu nie został ukońc­zony. Jego druga strona, czy drugi „bok” jest zasłonięty stward­ni­ałym piask­iem albo… rzeczy­wiś­cie pracę nad nim prz­er­wano z powodu, jakichś wydarzeń. Pon­adto jego „głowa” jest bardzo zniszc­zona. Mimo wszys­tko można jed­nak dostrzec znaczące podobieństwa między pier­wszym i drugim Sfinksem…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 9/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.