Złe wieści od wizjonerów

Niez­nany Świat 3/​2017

Dwa uzu­peł­ni­a­jące się tek­sty, których kon­kluzje nie są, niestety, krzepiące. Wygląda na to, że wkroczyliśmy w bardzo niebez­pieczny czas (inna rzecz, że jako cywiliza­cja już od dawna siedz­imy na „beczce z prochem”).

Lata 20162017 w optyce wiz­jon­erów — Niebez­pieczny czas

W połowie XVII wieku w Szkocji żył jas­nowidz Bra­han Seer, ślepy na jedno oko. Jego roboczym „instru­mentem” był kamyk z dzi­urką w środku. Przykłada­jąc go do ślepego oka, Bra­han „widział” przyszłość..

Poniżej prezen­tu­jemy frag­ment pier­wszej pub­likacji zamieszc­zonej w mar­cowym (03/​2017).

Niedawno amerykański mil­iarder George Soros vel György Schwarz skon­sta­tował, że: Jeżeli dojdzie do mil­i­tarnego star­cia pomiędzy wojskowym sojusznikiem Chin, takim jak Japonia, nie będzie prze­sadne stwierdze­nie, że zna­jdziemy się na progu III wojny świa­towej. W ślad za nim podobne oświad­cze­nie wydał główn­odowodzący JFC NATO (Sojusznicze Dowództwo Sił Połąc­zonych NATO zlokali­zowane w Holandii – przyp. red. ) w Brun­ssum, Hans-​Lothar Domrose.

Przesła­nia te są zbieżne w swoim ogól­nym wydźwięku z wiz­jami i pro­roct­wami zachod­nich jas­nowidzów sfor­mułowanymi w lat­ach 50., 60. i 70. ub.w., a doty­czą­cymi roku 2016 i lat dal­szych. Przy czym we wspom­ni­anych prog­nozach jas­nowid­czych, jak i w oświad­cze­niu Sorosa — rola „flankowego sojusznika Chin” ataku­jącego Europę przy­padła Rosji. Piszący na ten temat piórem Wik­tora Sinobina peri­odyk Tajny XX wieka trak­tuje je jako para­nor­malny arte­fakt, ilus­tru­jący per­ma­nentny strach Zachodu przed „nieprzewidy­wal­nym rosyjskim niedźwiedziem”.

Pomi­ja­jąc fakt, że nam George Soros wydaje się wiz­jonerem niebudzą­cym szczegól­nego zau­fa­nia, warto prześledzić wspom­ni­aną pub­likację pod kątem pojaw­ienia się w niej intere­su­ją­cych ele­men­tów faktologicznych.

„Ros­janie wtargną do Niemiec”

W roku 1992, kiedy — jak pisze pub­l­i­cysta rzec­zonego peri­odyku — Rosja w niczym nie przy­pom­i­nała dzisiejszego kraju, który „wstał z kolan”, wiele niemiec­kich wydawnictw opub­likowało pro­roctwo pro­fety Aloisa Irl­maiera (18951959). Przepowied­nia z 1953 roku, przekazana przez jas­nowidza mieszka­jącej po sąsiedzku dziew­czynie, została później zapisana w jej pamięt­niku. W tym cza­sie wywołała ona wśród niemieck­iej lud­ności burzę iron­icznych komen­tarzy, gdyż nic tam nie wydawało się być realne.

Alois Irl­maier (18941959) urodził się w Bawarii. W okre­sie I wojny świa­towej służył w kajze­rowskiej armii i znalazł się w rosyjskiej niewoli. W cza­sie II wojny świa­towej wsławił się przewidy­waniem miejsc wybranych do bom­bar­dowań przez lot­nictwo Sił Sprzymier­zonych, zna­j­dowaniem źródeł wody, a także zdal­nym wyszuki­waniem ludzi pod zwałami gruzu czy ziemi. W 1947 roku stanął przed sądem oskarżony o oszustwa, ale żaden z zarzutów nie potwierdził się i sąd go uniewinnił.

Jeśli wierzyć dostęp­nym danym, w lat­ach 19471948 przewidział roz­pad ZSRR, zjed­nocze­nie Niemiec, datę lotu pier­wszego człowieka w Kos­mos, a także początku i końca wojny w Afgan­istanie. Zmarł na raka wątroby w 1959 roku, przewidu­jąc dla siebie taką śmierć jeszcze w 1939.

Dziew­czyno ty moja, przeży­jesz w swym życiu niemało wstrząsów. Na początku nasz kraj będzie pros­per­ował jak jeszcze nigdy do tej pory. Potem nastąpi upadek wiary w Pana i ludzie pogrążą się w grzechu, a do nas zaczną zmierzać potoki uciekinierów z Bałkanów i z Afryki. Nasze pieniądze stracą wartość i nastąpi wysoka inflacja. Wkrótce potem, w Niem­czech zacznie się rewolucja i wojna domowa, a potem nocą, nieoczeki­wanie, do Europy wtargną Rosjanie.

Według Irl­maiera, w Europie zostanie użyta tak­ty­czna broń jądrowa (tu i dalej pod­kreśle­nia moje — tłum.), która zmiecie z powierzchni ziemi Pragę, zaś zaraz potem dwie prze­ci­w­stawne sobie strony (pod tym należy rozu­mieć „Żółtego Smoka w parze z Czer­wonym Niedźwiedziem”, który prze­ci­w­stawi się „Orłowi Atlantyku”) posłuchają głosu rozsądku. III wojnę świa­tową uda się pow­strzy­mać dosłownie na jej progu. Ato­m­owa apokalipsa nie rozprzestrzeni się.

O ile w 1992 roku pro­roctwo Irl­maiera nie uzyskało ogól­nonar­o­dowej pop­u­larności, w 2015 — kiedy je zamieszc­zono w internecie — w kilka tygodni sprowokowało 200 tysięcy wejść na stronę. Czyżby współcześni Niemcy stali się przesądni? Nie, po prostu prz­er­az­iła ich część pro­roctwa mówiąca o „potokach uciekinierów”. A także zbieżności pomiędzy infer­nal­nymi widzeni­ami Irl­maiera i „strate­giczną anal­i­tyką”, którą – jak z ubole­waniem zauważa W. Sinobin — straszy mieszkańców Starego Świata Sojusz Północ­noat­lanty­cki.

„Trzy cyfry: dwie ósemki i dziewiątka”

Veron­ica Lueken (19231995) stała się sławna w USA jako jedna z najbardziej dokład­nych pro­fetek wszys­t­kich nar­o­dów i cza­sów. Co do wiary­god­ności jej przepowiedni, jed­nej z nich sprawdzić się nie dało, gdyż więk­szość została sfor­mułowana w lat­ach 19761978 i odnosiła się do wydarzeń z lat 20152020. Intere­su­jące jest, że właśnie na te lata przepowiadała ona III wojnę światową…

Więcej w mar­cowym (03/​2017), s. 1215

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.