Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - szczepienia

Szanowni Państwo.
Udostępniamy fragment wystąpienia Fundacji LEX NOSTRA skierowanej do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234, poz. 1570 ze zm.). Pełen tekst wniosku dostępny jest na stronie Fundacji LEX NOSTRA (www.fundacja.lexnostra.pl):

Kluczową zmianą w ustawie jest sama definicja "choroby zakaźnej". Jej brzmienie w poprzedniej wersji ustawy tj. „choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, który ze względu na charakter i sposób szerzenia się stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego” zastąpiono definicją: „choroba, która została wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy”. Nowa definicja "choroby zakaźnej" dotyczy w praktyce każdej wirusowej, bakteryjnej, grzybiczej czy pasożytniczej choroby.

Zmiana brzmienia art. 2 pkt 3 stworzyła w swej istocie "niedopowiedzenie prawodawcy" skutkujące regulacją niekompletną, uniemożliwiającą przekonujące ustalenie treści normy prawnej. Prowadzi to do chaosu i stwarza możliwość dowolnego interpretowania tego przepisu, a znaczenie poszczególnych terminów i pojęć ma szczególne znaczenia dla stosowania prawa.

Określenie listy "chorób zakaźnych", w przypadku których obowiązkowym szczepieniom ochronnym muszą poddać się wszystkie osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej, przez Ministra właściwego do spraw zdrowia w drodze rozporządzenia (art. 17 ust. 10 pkt 1) dopuszcza zbyt dużą swobodę w ingerencję Praw Obywatela, oraz czyni przyjętą ustawę niezmiernie podatną na wpływy korupcyjne.

W najnowszym projekcie Rozporządzenia w sprawie wykazu zakażeń i chorób zakaźnych do ww. ustawy nie uściślono, które z wymienionych w nim chorób są szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne. (projekt jest dostępny po adresem http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/proj_wykazzakaz_201209211049.pdf).

Zmiana treści art. 33 Ustawy powoduje, iż praktycznie każdy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej może zostać, na drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, bez jego zgody poddany szczepieniom ochronnym, z rygorem natychmiastowej wykonalności (art. 33 ust. 3).

Wystarczy, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzna osobę, za osobę "podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną" (art. 33 ust. 1 ).

Osoba "podejrzana o zakażenie" obowiązana jest m.in. do poddawania się:

 • zabiegom sanitarnym,
 • szczepieniom ochronnym,
 • poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków,
 • badaniom sanitarno-epidemiologicznym, w tym również postępowaniu mającemu na celu pobranie lub dostarczenie materiału do tych badań,
 • nadzorowi epidemiologicznemu,
 • kwarantannie,
 • leczeniu,
 • hospitalizacji,
 • izolacji.

Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków (art. 36 ust. 1) lekarz lub felczer może zwrócić się do Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej o zastosowanie środka przymusu bezpośredniego (art. 36 ust. 3).

Również definicja osoby "podejrzanej o zakażenie" jest zbyt ogólna i pozostawia olbrzymie pole do nadużyć, powodując w praktyce, iż każda osoba może być "podejrzana o zakażenie", albowiem wg art. 2 pkt 21 jest to „osoba, u której nie występują objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają podejrzenie zakażenia”.

W praktyce więc Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może niemal każdą osobę uznać za osobę "podejrzaną o zakażenie"!

Taką możliwość stwarza pkt 2 wprowadzonego w nowelizacji ustawy art. 32a, na podstawie którego Państwowy Inspektor Sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o:

 1. osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje takie podejrzenie,
 2. osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1,
 3. posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę zakaźną – od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie mogą ustalić.

2. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. numer PESEL, a w przypadku, gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
 4. płeć;
 5. adres miejsca zamieszkania;
 6. informacje o aktualnym miejscu pobytu;
 7. numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
 8. rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego;
 9. okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka;
 10. trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu;
 11. miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby.

W tym celu Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymała olbrzymie uprawnienia do pozyskiwania danych wrażliwych osób, od każdego, kto takie informacje posiada (art. 32a), oraz do ich gromadzenia.

Mając na uwadze, iż precyzyjnie nie zdefiniowano w art. 2 pkt 21, co oznacza – w przypadku "osoby podejrzanej" – pojęcie „styczność ze źródłem zakażenia”, przyjąć należy, iż "osobą podejrzaną" – w pojęciu znowelizowanej ustawy – może być każda osoba, np. która mogła mieć jakikolwiek kontakt (również mailowy i telefoniczny) z osobą zakażoną, bo przecież zawsze można posłużyć argumentem, iż skoro osoby te miały ze sobą kontakt telefoniczny, to mogły się spotkać lub wymieniać się przesyłkami.

Na mocy art. 33 ust. 5 Ustawy, opisane powyżej sytuacje dotyczą również osób cyt. "z objawami choroby zakaźnej dotychczas nierozpoznanej w kraju"!

Ustawa w żaden sposób nie precyzuje, co oznacza ten termin i na jakiej podstawie Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie podejmować decyzje o przymusowych szczepieniach obywateli Rzeczypospolitej Polskiej na chorobę "dotychczas nie rozpoznaną w kraju" i jakich preparatów będzie używać.

Czy jeżeli np. w Chinach wystąpi np. "nierozpoznana w kraju" – "zajęcza grypa", to na mocy tylko jednego Rozporządzenia Ministra Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna, z możliwym użyciem Policji i Żandarmerii Wojskowej, przymusowo zaszczepi wszystkie osoby przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?

Fundacja LEX NOSTRA nie znalazła żadnych zapisów w znowelizowanej ustawie zabezpieczających przez powyżej opisaną sytuacją, a wystarczy sobie przypomnieć, jak wielkie były naciski medialne koncernów farmaceutycznych na Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie zakupu szczepionek na tzw. "ptasią grypę"!

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA
www.fundacja.lexnostra.pl

UWAGA!
Pełen tekst Wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do Trybunału Konstytucyjnego znajduje się na stronie Fundacji LEX NOSTRA:

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/120-wniosek-do-rpo-w-sprawie-zaskarenia-do-tk-ustawy-qo-szczepieniachq

Rozmowa Macieja Lisowskiego na temat szczepionek w TVN:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oLm5ReaDVbA

Numer bieżącyStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce prywatności.