Uzdrawiające kody - Medycyna przyszłości

Spis treści

Jak to się robi?

Ćwiczenie polegające na oddziaływaniu na centra energetyczne. Palce składamy razem i, nie dotykając ciała, w odległości 6-10 cm trzymamy ręce na wysokości szyi, żuchwy, skroni i łuku brwiowegoAlex Loyd odkrył cztery cen­tra ener­gety­czne w obrę­bie głowy, na które można odd­zi­ały­wać samodziel­nie lub przy pomocy drugiej osoby. Wygląda to tak, że palce rąk składamy razem i, nie dotyka­jąc ciała, w odległości 610 cm trzy­mamy ręce na wysokości szyi, żuchwy, skroni i łuku brwiowego. Tam właśnie zna­j­dują się wymienione cztery punkty.
Loyd opra­cował 12-​dniowy pro­gram uzdraw­ia­nia. Po jego zakończe­niu wykonuje się kody w zależności od prob­lemu. Najpierw należy go określić: np. strach związany z diag­nozą, poczu­cie małej wartości, wrzody żołądka, przeży­cia związane z roz­wo­dem itd.
Kody sto­su­jemy odręb­nie do każdego z nich. Jed­nakże niekiedy dzi­ałają one w sposób nieprzewidy­walny i uzdrowie­nie dokonuje się najpierw w innych obszarach. To dowód, że mamy do czynienia z energią inteligentną, która sama wie lep­iej, co w danym momen­cie jest najważniejsze. Jak się wydaje, o wszys­tkim decy­duje nasza podświado­mość. W każdym razie niek­tóre osoby twierdzą, że, sto­su­jąc kody przez długi czas, uzdrow­iły wiele obszarów swo­jego życia.

W 12-​dniowej pro­ce­durze kon­cen­tru­jemy się na trzech tzw. hamul­cach: niewybacze­niu, szkodli­wych dzi­ała­ni­ach i niezdrowych przeko­na­ni­ach. Dalej prze­chodz­imy do dziewię­ciu cech stanow­ią­cych rdzeń pro­cesu uzdraw­ia­nia: miłości, radości, pokoju, cier­pli­wości, życ­zli­wości, dobroci, zau­fa­nia, pokory i samokon­troli. W obrę­bie każdej z nich mamy do czynienia z negaty­wnymi emoc­jami, niezdrowymi przeko­na­ni­ami, niewłaś­ci­wymi dzi­ała­ni­ami i postawami.
W sumie sys­tem na początku może się wydawać nieco skom­p­likowany, ale w posługi­wa­niu się właś­ci­wymi kodami szy­bko można nabrać wprawy.
Zaburzeniom każdej z wymienionych cech czy postaw odpowiadają choroby konkret­nych organów ciała. Np. jeśli sfera radości zostaje w jakiś sposób upośled­zona, mogą się pojawić kłopoty ze skórą i włosami. Przykła­dem jest wczesne siwie­nie z powodu licznych utrapień i smutków.
Niekiedy wyraźna poprawa pojawia się bardzo szy­bko, np. po kilku dni­ach, przy czym najpierw następuje zmi­ana w psy­chice, a dopiero potem można zaob­ser­wować efekty zdrowotne. Niek­tórym pac­jen­tom zabrało to więcej czasu, nawet kilka tygodni czy miesięcy. Wszys­tko zależy od stanu orga­nizmu i od jakiegoś czyn­nika będącego funkcją podświado­mości, o którym na razie mało wiemy.
Ćwiczenie polegające na oddziaływaniu na centra energetyczne. Palce składamy razem i, nie dotykając ciała, w odległości 6-10 cm trzymamy ręce na wysokości szyi, żuchwy, skroni i łuku brwiowegoOczy­wiś­cie może zdarzyć się, że choroba posunęła się już zbyt daleko i nic nie jest w stanie choremu pomóc. Musimy też brać pod uwagę ewen­tu­al­ność, że dusza bliskiej osoby (lub nasza) postanow­iła już opuś­cić ciało. Wtedy nie ma sposobu, by utrzy­mać człowieka przy życiu.
Ponieważ przy­czyną naszych niepowodzeń są obrazy zawarte w pamięci komórkowej, opisana metoda może również poprawić nasze relacje z bliskimi, sytu­ację finan­sową, zmienić nastaw­ie­nie do życia, wręcz odnaleźć jego sens.
Jak się więc wydaje, mamy do czynienia z narzędziem niezwykłym. Wyko­rzys­tuje ono inteligentną energię, która uzdrawia i porząd­kuje życie. Tak naprawdę zaś uzdraw­ia­jące kody stanowią szansę dla wszys­t­kich wierzą­cych w ist­nie­nie uni­w­er­sal­nej siły, która stworzyła Wszechświat i jest w stanie pokonać każdą ludzką bolączkę.

Jan­ina Sodolska-​Urbańska

Niez­nany Świat 8/​2012

Zapraszamy do lek­tury książki Kod Uzdraw­ia­nia autorstwa Alexsan­dra Loyda, Bena John­sona, którą można nabyć w naszej księgarni.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.