Żyworódka pierzasta: cudowna roślinka stulecia

Spis treści

Opinia pro­fe­sora Ożarowskiego

Żyworódka pierzasta w całej okazałości. Zdjęcia wykonane podczas odbywającego się pod medialnym patronatem redakcji NŚ sympozjum w Gdańsku w kwietniu 2003 roku, któremu towarzyszyło hasło "Nieznany świat energii roślin"Jeden z najwięk­szych auto­ry­tetów w dziedzinie zielarstwa – pro­fe­sor Alek­sander Ożarowski, którego ocena ma dla mnie wartość niepod­ważalną, i z którym wiąże mnie bez­in­tere­sowna przy­jaźń, w Wiado­moś­ci­ach Zielars­kich (nr 4 z 1991 roku) na temat dzi­ała­nia i zas­tosowa­nia żyworódki pierza­stej, napisał, co następuje:
Dzi­ałanie: Sok wyciśnięty z liści lub miazga mają wiele cen­nych właś­ci­wości leczniczych, sto­suje się je zewnętrznie na skórę lub na błony śluzowe.

BAKTERIO-​GRZYBO-​WIRUSOBÓJCZE dzi­ałanie – skierowane prze­ciw różnym drob­nous­tro­jom choro­bot­wór­czym wys­tępu­ją­cym u ludzi i zwierząt, a niepowodu­ją­cym zmian chorobowych. Bada­nia wykazały niszczące dzi­ałanie żyworódki na szczepy bak­terii ropotwór­czych (gronkowce, paciorkowce) i na pałeczki czer­wonki, a także na wirusy w hodowlach in vitro. Ekspery­men­tal­nie udowod­niono również hamowanie wzrostu niek­tórych pleśni i drożdży oraz ruch­li­wości pierwotniaków.

PRZE­CI­WZA­PAL­NIE – następuje hamowanie postępu pro­cesu zapal­nego, nie tylko wskutek niszczenia bak­terii i rozkładu wyt­warzanych przez nie toksyn, lecz także zmniejszenia miejs­cowego przekr­wienia i obrzęku.

PRZE­CI­W­PRZE­SIĘKOWE – wskutek hamowa­nia wydziela­nia płynu poprzez uszkod­zoną skórę lub błonę ślu­zową, dochodzi do szyb­szego prze­jś­cia pro­cesu zapal­nego w fazę zanika­jącego sączenia.

REGENERU­JĄCE – następuje przyspiesze­nie ziarni­nowa­nia i pokry­wa­nia świeżym naskórkiem miejsc uszkod­zonych, a więc inten­sy­wne goje­nie z równoczes­nym szy­bkim oczyszczaniem z ropy i zmartwiałych frag­men­tów tkanek. Pow­stałe w miejscu wygo­jonym blizny stają się mniej wrażliwe na czyn­niki zewnętrzne i mniej widoczne.

BIOSTY­MU­LA­CYJNE – objawia się zwięk­szoną ogólną odpornoś­cią orga­nizmu wskutek pobudzenia niek­tórych mech­a­nizmów immuno­log­icznych oraz więk­szą odpornoś­cią skóry na urazy.
Ogól­nie można powiedzieć, że kalan­choe łączy w sobie najważniejsze właś­ci­wości liści aloesu, kwiatów rumi­anku i alan­toliny, ale pon­adto ma szczególną zdol­ność oczyszcza­nia ran.

Pro­fe­sor A. Ożarowski podaje też zas­tosowanie zewnętrzne żyworódki w niek­tórych chorobach der­ma­to­log­icznych, stom­a­to­log­icznych, gineko­log­icznych oraz chirurgii. Cytuję za autorem:

CHOROBY SKÓRY – sok z kalan­choe sto­suje się w proce­sach zapal­nych, rop­nych, nekroty­cznych i zakaże­ni­ach wiru­sowych prze­b­ie­ga­ją­cych powierzch­niowo i w pod­skórnej tkance łącznej oraz w błonach ślu­zowych. W szczegól­ności zaleca się w żylakowych owr­zodzeni­ach goleni i odleży­nach, trudno goją­cych się ranach, w mało rozległych oparzeni­ach I i II stop­nia, owr­zodzeni­ach różnego rodzaju, wyprze­niu bak­teryjnym, stanach zapalno-​wysiękowych i prze­tokach. Pomoc­niczo po zab­ie­gach otwartych ropni, zas­trza­łów oraz w kom­plek­sowym lecze­niu różnych postaci róży i opryszczki zwykłej.

Żyworódka pierzasta w całej okazałości. Zdjęcia wykonane podczas odbywającego się pod medialnym patronatem redakcji NŚ sympozjum w Gdańsku w kwietniu 2003 roku, któremu towarzyszyło hasło "Nieznany świat energii roślin"CHOROBY JAMY UST­NEJ, GARDŁA I USZU – w zapale­niu jamy ust­nej, nawet opryszczkowym, przewlekłym lub nawraca­ją­cym, w nieży­towym zapale­niu dziąseł, w przyzębicy i jej zapalno-​zwyrodnieniowych posta­ci­ach, w przewlekłym zapale­niu migdałków, w przewlekłym nieży­cie gardła mogą­cym prze­jść w suchy nieżyt gardła. Pon­adto w zmi­anach zapal­nych i zakaźnych w prze­wodach słu­chowych, pomoc­niczo w zapale­niu ucha środkowego.

CHOROBY OCZU. Przede wszys­tkim w lecze­niu bak­teryjnych i wiru­sowych stanów zapal­nych poszczegól­nych ele­men­tów oka (twardówki, tęczówki, naczyniówki i siatkówki), woreczka łzowego, brzegów powiek i spo­jówek. Równie skutecznie leczy się oparzenia oczu, nato­mi­ast bardziej oporne są postępu­jące powoli pro­cesy zwyrod­nieniowe, np. bar­wnikowe zwyrod­nie­nie siatkówki.

CHOROBY KOBIECE. Stany zapalne żeńs­kich narządów płciowych (sromu, pochwy, gruc­zołu przed­sionkowego, szyjki macicy), zapale­nie i pęknię­cie sutka u karmią­cych matek, ropne jamy i prze­toki poporodowe, nadżerki szyjki macicy.

ZABIEGI CHIRUR­GICZNE. Ujemne skutki czyn­ności oper­a­cyjnych (np. zain­fekowanie i trudno gojące się rany, rop­nie i prze­toki), dłu­gotr­wałe stany zapalne i obrzęk blizn po zab­ie­gach chirur­gicznych, przeszczepach skóry i oparzeniach.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.