Żyworódka pierzasta: cudowna roślinka stulecia

Spis treści

Żyworódka leczy także zwierzęta

Logo zarejestrowanego w początkach 2003 roku Stowarzyszenia Miłośników Roślinnych Darów Natury Żyworódka pierzasta.Badan­iom naukowym pod­dano także różne zwierzęta poda­jąc im preparaty żyworód­kowe. Doty­chcza­sowe bada­nia klin­iczne potwierdz­iły przy­dat­ność tej rośliny w lecze­niu wielu schorzeń u zwierząt, tak więc żyworódka zna­jdzie zas­tosowanie i w wetery­narii. Wyniki tego rodzaju badań opub­likowała dr hab. Jad­wiga Anioł-​Kwiatkowska z Uni­w­er­sytetu Wrocławskiego w Wiado­moś­ci­ach Zielars­kich z 1995 r.
O wpły­wie żyworódki pierza­stej na wybrane odczyny odpornoś­ciowe napisali w Wiado­moś­ci­ach Zielars­kich w 1992 roku prof. dr hab. med. Jan Nied­worek i lek. med. Beata Jankowska z Zakładu Far­makologii Insty­tutu Nauk Pod­sta­wowych Wojskowej Akademii Medy­cznej w Łodzi.

Oto preparaty, które podaje się zwierzętom:

  1. Wysus­zone liś­cie żyworódki z dodatkiem wysus­zonej cebuli ordynuje się zwierzę­tom w stanach infek­cyjnych jamy gębowej, górnych dróg odd­e­chowych, w przewlekłym kas­zlu i rop­nym zapale­niu krtani, a z dodatkiem gryki – koniom cier­pią­cym na zołzy.
  2. Maść sporząd­zona z wysus­zonej żyworódki utartej z propolisem lub wazeliną jest pomocna w lecze­niu wszel­kich chorób skórnych i owr­zodzeń o różnej eti­ologii, zarówno pochodzenia grzy­biczego, jak i bak­teryjnego. Może być również wyko­rzysty­wana do odkaża­nia ran i przyspiesza­nia ich gojenia.
  3. Cukierki sporząd­zone na bazie wyciągu z liści żyworódki z dodatkiem – w koń­cowej fazie krys­tal­iza­cji – sproszkowanego korzenia mniszka lekarskiego, podaje się pro­fi­lak­ty­cznie i leczniczo psom oraz ciężko pracu­ją­cym koniom, jako środek pobudza­jący łaknie­nie, wzmac­ni­a­jący odporność oraz zapo­b­ie­ga­jący nieży­towi zarówno układu pokar­mowego, jak i oddechowego.
  4. Kom­presy lub przy­moczki nasy­cone sok­iem z liści żyworódki są pomocne w lecze­niu schorzeń oczu i początkach katarakty.
  5. Łyżeczka zmi­ażdżonych liści żyworódki włożona w środek spar­zonej cebuli i wprowad­zonej do odbytu powoduje szy­bkie wypróżnienie.
  6. Maść sporząd­zona z żyworódki i świeżego czosnku utar­tych z niesolonym smal­cem, ma zas­tosowanie w lecze­niu schorzeń kopyt, racic, pęcin i skóry o różnym podłożu chorobowym, oraz pomoc­niczo w uśmierza­niu bólów reumaty­cznych i przy zesz­ty­wnieni­ach mięśni. Może być również wyko­rzysty­wana do odkaża­nia ran i gojenia.
  7. Liza­wki solne sporząd­zone na odwarze żyworódki lub aloesu i dopełnione we wstęp­nym okre­sie krys­tal­iza­cji sproszkowanym korze­niem z mniszka lekarskiego są skutecznym środ­kiem zwięk­sza­ją­cym odporność i wzmac­ni­a­ją­cym funkcje obronne orga­nizmu. Bardzo korzyst­nie dzi­ałają na pro­cesy traw­i­enne i wydziel­nicze, zapo­b­ie­gają schorzeniom prze­wodu pokar­mowego i odd­e­chowego i pobudzają laktację.
  8. Okłady, kom­presy, przy­moczki, nasy­cone świeżym sok­iem żyworódki z dodatkiem (około 10%) ekstraktu propolisu, są pomocne w schorzeni­ach mięśni, stawów, ścięgien i kopyt (kulawka) gość­cowym, zapale­niu mięk­kich części kopyta (ochwat), w stanach zapal­nych na skutek zakaże­nia (zas­trzał), w wypryskowym zapale­niu skóry w okoli­cach pęcin tyl­nych nóg u bydła i koni (gruda), w lecze­niu parchów, pęknięć i roz­padlin skóry (bruździe) w trudno goją­cych się ranach, odparzeni­ach, owr­zodzeni­ach i oparzeniach.
  9. Natar­cie zmi­ażdżonymi liśćmi skóry konia pod chomątem, chroni przed odparzeniami.

Wyz­wolić siły obronne

Janina Zawadzka, jej najbliższa współpracownica, absolwentka studiów prawniczych Anna Kaptur i żyworódka pierzasta, której wielu zawdzięcza tak wieleW orga­nizmie człowieka drzemią nat­u­ralne siły obronne zdolne do jego regen­erowa­nia. Trzeba te siły wyz­wolić. Człowiek jest istotą chemiczną i psychiczno-​duchową. Między duchem i ciałem musi być zachowana równowaga.
Lep­iej zapo­b­ie­gać niż leczyć. Dlaczego więc nie uży­wać na co dzień preparatów żyworódki, niedoce­nionego ogórecznika, czy mniszka lekarskiego? Można te zioła dodawać do sałatek i surówek, można je również spoży­wać na kanap­kach tak jak sałatę.
Jeszcze raz chci­ałabym pod­kreślić szczególne dzi­ałanie żyworódki na sys­tem odpornoś­ciowy orga­nizmów ludz­kich i zwierzę­cych. Uważam, że powinni nią się zain­tere­sować lekarze i ludzie nauki, szuka­jący środ­ków dla osób dotknię­tych wirusem HIV.

Żyworódka pierza­sta w połącze­niu z innymi ziołami, jak uważam, może być również pomocna w lecze­niu i zapo­b­ie­ga­niu chorobom nowot­worowym.
Moim dro­gowskazem w natur­oter­apii był pro­fe­sor Julian Alek­sandrow­icz – świa­towej sławy uczony, z którym przedysku­towałam wiele, wiele godzin i którego opra­cow­a­nia naukowe posi­adam i studi­uję. Jestem i pozostanę wierna Jego naczel­nej zasadzie postępowa­nia oraz myśli – Człowiek jest tyle wart, ile dał z siebie drugiemu człowiekowi.

Opra­cow­ane na pod­stawie broszury Żyworódka pierza­sta. Roślinka stule­cia. Rady prak­ty­czne dyplo­mowanej bioen­er­goter­apeutki Janiny Zawadzkiej. Wydane nakła­dem Wydawnictwa Skryp­tor; Gdańsk 1998, przy pomocy licznych sponsorów.

Niez­nany Świat 9/​2003

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.