Spotkanie z Igorem Witkowskim (VIDEO)

Warsza­wski Klub Przy­jaciół „Niez­nanego Świata” oraz Księ­gar­nia Gale­ria „” zapraszają

w środę 16 marca 2016 r., godz. 17.30 (ul. Kredy­towa 2, Warszawa — wstęp wolny)

na spotkanie z Igorem Witkowskim - Instrukcje prze­budzenia: Droga ku gwiaz­dom (t. 4), Dowody ingerencji w rozwój ludzkości (t. 5)

Igor Witkowski – znany już dobrze naszym sym­pa­tykom były dzi­en­nikarz wojskowy i autor ponad 50 książek potrafi dotrzeć do ukry­tych infor­ma­cji oraz unikalnych mate­ri­ałów archi­wal­nych na całym świecie. Czytel­nicy Niez­nanego Świata pamię­tają zapewne jego Początek nowej ery, Chrys­tusa i UFO, Oś świata, Księgę dowodów czy Instrukcje prze­budzenia.

Najnowsze tytuły stanowią ciąg dal­szy Instrukcji prze­budzenia. Droga ku gwiaz­dom (tom 4) to kole­jna odsłona rozpoczy­na­jącej się w obec­nych cza­sach trans­for­ma­cji ludzkości. Nowe szanse na polu nauki i tech­niki otworzą się dzięki ujawnie­niu tech­nologii Obcych. Chodzi tu przede wszys­tkim o możli­wość sko­pi­owa­nia napędu UFO, ale też innowa­cyjne źródła energii, jak również duże praw­dopodobieństwo odkrycia w kos­mosie inteligent­nego życia w ciągu kilku najbliższych lat. Wszys­tko to ma służyć naw­iąza­niu kon­taktu z naszymi kos­micznymi braćmi.

Instrukcje prze­budzenia. Tom 5 Dowody ingerencji w rozwój ludzkości prezen­tują głównie his­to­ryczne relacje doty­czące spotkań z obcymi cywiliza­c­jami, uzu­pełnione arche­o­log­icznymi świadect­wami ingerencji. Niek­tóre z tych infor­ma­cji pochodzą z imponu­jącego, choć mało znanego opra­cow­a­nia I. Witkowskiego Księga Dowodów, ale znacznej ich części nigdy jeszcze w Polsce nie pub­likowano (np. wywiadu z rosyjskim gen­er­ałem opisu­ją­cym tego typu kon­takty real­i­zowane przez wojsko w cza­sach ZSRR). Wszys­tkie zgro­mad­zone tu fakty potwierdzają, że Ziemia od wielu tysięcy lat stanow­iła obszar ingerencji. W książce przed­staw­iono też odnoszące się do trans­for­ma­cji wyjaśnienia Obcych na temat przeszkód, jakie muszą zostać poko­nane przed naw­iązaniem otwartej łączności.

Wnikli­wość spo­jrzenia naszego goś­cia na przeszłość i przyszłość cywiliza­cji, wyko­rzys­tanie wyników włas­nych, pełnych pasji, żmud­nych poszuki­wań oraz umiejęt­ność dotar­cia do arte­fak­tów zapowiadają zarówno niezwykle ciekawy wieczór, jak kole­jną, fas­cynu­jącą lek­turę. Doda­jmy tylko, że ukazało się również wznowie­nie pier­wszego tomu Instrukcji…, noszącego pod­ty­tuł Strate­gia przemian na Ziemi i Nowy Rene­sans.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.