Spotkanie z Władysławem Batkiewiczem - Starosłowiański Masaż Brzucha (VIDEO)

Władysławem Batkiewiczem opowiada o metodzie i prezn­tuje swoją książkę Starosłowiański Masaż Brzucha
(31.08.2016, Warszawa, KGNŚ)

Władysław Batkiewicz – licencjonowany fizjoter­apeuta, wykład­owca Mikrokinezyter­apii oraz Starosłowiańskiego Masażu Brzucha, który na tere­nie całego kraju prowadzi wykłady, kursy, a także dzi­ałal­ność ter­apeu­ty­czną. Będąc na Ukrainie, zetknął się z metodą, która w spek­taku­larny sposób popraw­iła jego zdrowie. Zafas­cynowany rezul­tatami ter­apii, zaczął zgłębiać tajniki „masażu brzucha”, najpierw w Kijowie (Sto­warzysze­nie Ter­apeutów Man­u­al­nych – pod kierunk­iem Nikołaja Nasikowskiego), a następ­nie we Lwowie (Lwowski Uni­w­er­sytet Medy­czny – u prof. Łuk­jana Andri­juka, kierown­ika Kat­edry Reha­bil­i­tacji i Medy­cyny Alternatywnej).

Starosłowiański Masaż Brzucha (inaczej SMB, Strukturalno-​Funkcjonalna Ter­apia Trzewi lub ter­apia wis­cer­alna) – zatwierd­zony przez Ukraińskie Min­is­terstwo Zdrowia w pro­gramie pody­plo­mowego ksz­tałce­nia lekarzy w zakre­sie medy­cyny alter­naty­wnej – to wywodząca się z trady­cji medy­cyny słowiańskiej metoda pracy z narzą­dami wewnętrznymi jamy brzusznej. W Rosji i na Ukrainie pod­nie­siono ją do rangi naukowej, w Polsce całkowicie o niej zapom­ni­ano. Ter­apia ta, będąca formą głębok­iej pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej, polega na bardzo lekkim uciska­niu narządów jamy brzusznej w ściśle określonej kole­jności. Powoduje ono rozluź­ni­anie przykur­czów mięśni gład­kich, napięć otrzewnej, krezek, wiązadeł oraz naprężeń pomiędzy krę­gosłu­pem, a organami wewnętrznymi jamy brzusznej. Dzięki temu poprawia się dzi­ałanie układów: pokar­mowego, moczowo-​płciowego, krąże­nia i ner­wowego. Delikatna forma pracy daje niekiedy zdu­miewa­jące rezul­taty, przynosi ulgę i relaks, gwaran­tu­jąc pac­jen­towi bez­pieczeństwo (pod warunk­iem przestrze­ga­nia ściśle określonych przeciwwskazań).

Książka Władysława Batkiewicza Starosłowiański Masaż Brzucha – owoc połączenia jego doświad­czeń z życiową pasją – stanowi przekaz wielowiekowej mądrości uzdrowicieli słowiańs­kich, zwery­fikowanej przez współczesną medy­cynę klasy­czną i wzbo­ga­conej o prak­tykę autora. Towarzyszy temu nadzieja, że wiedza ta, po lat­ach zapom­nienia, powróci do świado­mości Polaków (www​.staroslowian​ski​masazbrzucha​.pl; www​.mikrokinezyter​apia​.org).

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.