Spotkanie ROKU z Tamarą Jermakową-Szymańską i Grzegorzem Szymańskim (VIDEO)

Spotkanie roku z autorami książki OCZYMA MEDIUM. Skazani na śmierć. Inkaski ślad niedz­ick­iej leg­endy.

(12.10.2016, Warszawa, KGNŚ)

Przy­pom­ni­jmy, że temu abso­lut­nie niezwykłemu tomowi, stanow­iącemu efekt wielomiesięcznej pracy reportera i znanej jas­nowidzki, „Niez­nany Świat” w numerze październikowym przyz­nał – wspól­nie z JĘZYKIEM CUDÓW Amelii Kinkade – tytuł KSIĄŻKI ROKU 2016.

Fas­cynu­jące dzieje Inków w Polsce, związane z zamkiem w Niedz­icy, znamy z książek znakomitego repor­tażysty i pis­arza Alek­san­dra Row­ińskiego: Pod klątwą kapłanów, Przek­lęte łzy Słońca oraz Dreszc­zowce zamku Duna­jec. W ramach przeprowad­zonego reporter­skiego śledztwa wielu fak­tów nie udałoby się jed­nak ustalić, gdyby nie pomoc Tamary Jer­makowejniezwykle sil­nego medium. Z cza­sem ta praca tak wciągnęła jas­nowidzkę i jej part­nera – Grze­gorza Szy­mańskiego, że na własną rękę pod­jęli kole­jne tropy. W efek­cie pow­stała książka OCZYMA MEDIUM. Skazani na śmierć, która odkrywa kole­jne zasłony w cza­sie i przestrzeni. Pojaw­ia­jące się szoku­jące zwroty akcji spraw­iają, że mamy tu do czynienia z niemal his­to­rycznym krymi­nałem! Odby­wamy bowiem niesamow­itą podróż w odległą przeszłość, w której prze­wod­nikiem są para­nor­malne odczyty medium. W efek­cie współpracy jas­nowidzki oraz dzi­en­nikarzy towarzyszymy im w chrono­log­icznej rekon­strukcji aut­en­ty­cznych wydarzeń, ukazu­ją­cych udział pol­skiego szlach­cica Sebas­tiana Berzewiczego w pow­sta­niu Tupaca Amaru II w Peru, jego ucieczkę do Pol­ski wraz z córką Uminą – po matce inkaską księżniczką – i wnukiem Anto­nio, spad­ko­biercą królewskiego tronu, oraz grupą zau­fanych Indian.

Niekiedy Tamara ściąga infor­ma­cje z Kro­niki Akashy, czyli pola mor­fo­gene­ty­cznego, innym razem pochodzą one wprost od bohaterów wydarzeń sprzed lat, którzy przekazują je z wymi­arów ich obec­nej egzys­tencji. Jer­makowa notuje je też za pomocą pisma automaty­cznego lub rysunków sporząd­zonych w tran­sie. Można odnieść wraże­nie, że Umina czy Sebas­t­ian czekali na medium, by zrzu­cić z siebie przytłacza­jący ich ciężar tragedii. Ale to nie wszys­tko, gdyż Tupac Amaru II, czyli José Gabriel Con­dorquan­qui, przekazał Tamarze Jer­makowej swoją ostat­nią wolę doty­czącą złota Inków, popartą mapami, rysunkami oraz szki­cami. I rzecz najważniejsza: wiele komu­nikatów z tamtej strony znalazło później potwierdze­nie w dowodach oraz innych deta­lach odna­j­dowanych w archi­wach.

To spotkanie dla wszys­t­kich, którzy lubią zagadki przeszłości i sen­sacyjne wątki, a zarazem szukają potwierdzenia tego, jak wielka jest siła naszego umysłu. Wspom­ni­ana książka stanowi zaś bezs­porny dowód real­nego ist­nienia fenomenu, dzięki któremu mocą ducha jesteśmy w stanie przekraczać granice czasoprzestrzeni.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.