Spotkanie z Barbarą Ravensdale (VIDEO)

Ter­apia Wielowymi­arowa
Bar­bara Ravens­dale
autorka książki i włas­nej metody uzdraw­ia­nia.
(29.03.2017, Warszawa, KGNŚ)

Bar­bara Ravens­dale autorka książki i włas­nej metody uzdrawiania.

Nasz gość opowiedział m.in. o podróżach wielowymi­arowych i inteligencji kwan­towej każdego człowieka. Było także o zmysłach kwan­towych, czyli o potenc­jale ciała świ­etlis­tego i o tym jak uru­chomie­nie tego potenc­jału wpływa na rozwiązy­wanie życiowych wyzwań. Poroz­maw­ial­iśy również o tym jak szczy­towe stany świado­mości mogą pomóc odnaleźć w życiu radość, szczęś­cie i miłość

Ter­apia Wielowymi­arowa — poz­naj spek­taku­larne możli­wości swo­jej duszy!

Tech­nolo­gia Wielowymi­arowa to autorska metoda wspier­a­jąca ewolucję człowieka, szczególny charyz­mat, ale i konkretne know-​how, umożli­wia­jące wędrowanie po wyższych stanach świado­mości. Pozwala wjechać wewnętrzną windą w zaświaty, w naszą wieczystą świado­mość, duchowy dom naszej duszy. Dzieje się to bez prz­er­wa­nia kon­taktu z codzi­enną świado­moś­cią i bez rozdziela­nia się ze swoim ciałem fizy­cznym. Bez hip­nozy… po prostu w dużej uważności i skupi­e­niu, w pełnym zarządza­niu sobą.

Bar­bara Ravens­dale — absol­wen­tka seman­tyki KUL, posi­ada dyplom gem­mologii Guild­hall Uni­ver­sity of Lon­don oraz Cer­ty­fikat Między­nar­o­dowego Towarzystwa św. Hilde­gardy w Bingen/​Niemcy. Mama dwójki nas­to­latków. Twórca ośrodka warsz­ta­towego Siódmy Las. Pasjonatka holizmu i roz­woju świado­mości. Ascenda­torka – prze­wod­nik do wyższych wymi­arów, autorka włas­nej metody uzdraw­ia­nia – Ter­apii Wielowymi­arowej. Syl­wetkę naszego goś­cia przed­staw­iliśmy w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich w 11/​2016.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.