Spotkanie z Piotrem Esterosem Pytlowanym (VIDEO)

Orgonity w nowej odsłonie
Piotr Esteros Pyt­lowany twórca orgonitów
(24.05.2017, Warszawa, KGNŚ)

Nasz gość przed­stawi, bazu­jące na kole­jnych dwóch lat­ach doświad­czeń, nowe spo­jrze­nie na ideę orgonitów, ich funkcję, ze szczegól­nym naciskiem na trójpłaszczyznowe dzi­ałanie na sferę fizy­czną, umysłową i duchową człowieka.

Przed­stawi także aspekt intu­icyjnego, opartego na doświad­cze­niu oraz wiedzy ezoterycznej, doboru min­er­ałów i kamieni ozdob­nych przy kom­ponowa­niu orgonitów, jak również ich pow­iąza­nia z astrologią, czyli znakami Zodi­aku, w zależności od indy­wid­u­al­nych potrzeb użytkown­ika. Należy być bowiem świadomym, że wszys­tkie kamie­nie oraz min­er­ały mają specy­ficzne wibracje i powinny być dobier­ane, kon­fig­urowane tak, by wywoły­wać zamier­zony rezo­nans – pra­cować zgod­nie z potrze­bami konkret­nej osoby. Równie ważne przy wyborze i zakupie jest intu­icyjne odczu­cie naby­wcy. Nasza podświadoma sfera nierzadko rozpoz­naje rzeczy­wis­tość wokół nas, wskazuje to, czego nam aktu­al­nie naprawdę potrzeba.

Zaprezen­towane zostaną również wyjątkowe, sześ­ciokątne piramidy Merk­aba, a także piramidy ośmiokątne-​wirowe i świ­etliste – tzw. złoty czworoś­cian odw­zorowu­jący złoty podział.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.