Spotkanie z Pawłem Bareją (VIDEO)

Polny Warkocz, czyli co wiemy o kos­me­tykach?
Paweł Bareja — współtwórcą linii słowiańs­kich kos­me­tyków Polny Warkocz
(07.06.2017, Warszawa, KGNŚ)

Wraz z nade­jś­ciem lata zaprezen­tu­jemy unika­tową serię preparatów twor­zonych na bazie wiedzy doty­czącej roślin i ziół pochodzą­cych z naszych rodz­imych łąk, zawartych w nich sub­stancji, ich właś­ci­wości oraz dzi­ała­nia. Wiedzy, którą zostaw­ili nam nasi przod­kowie. Niekiedy wystar­czy bowiem inspiracja płynąca z życia w zgodzie z bio­dy­nam­icznym ryt­mem natury i sięg­nię­cie do sprawd­zonych recep­tur, których cała tajem­nica tkwi w prostocie.

Nasz gość — prezes i współwłaś­ci­ciel spółki COS­ME­CEU­TICUM, absol­went Wydzi­ału Chemii Uni­w­er­sytetu im. Marii Curie-​Skłodowskiej w Lublinie, spec­jal­ista w dziedzinie chemii środ­ków bioak­ty­wnie czyn­nych — opowie o linii słowiańs­kich kos­me­tyków nat­u­ral­nych POLNY WARKOCZ, której jest współpomysło­dawcą i współtwórcą. Na co dzień zaj­muje się oceną bez­pieczeństwa pro­duk­tów kos­me­ty­cznych, wprowadzanych na rynek europe­jski, w tym również polski.

Głównym założe­niem przy tworze­niu tej ory­gi­nal­nej serii była wysoka jakość surow­ców, selek­ty­wny dobór kom­po­nen­tów, w taki sposób, aby tworząc syn­ergię potę­gowały swoje dzi­ałanie zami­ast je maskować. Dowiemy się także jakie grupy pro­duk­tów kos­me­ty­cznych, dostęp­nych na rynku, są szczegól­nie obciążone niebez­piecznymi dla zdrowia sub­stanc­jami. To wiedza, która poz­woli nam na świadomy wybór.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.