Robert Gajdziński (VIDEO)

Spotkanie z Robertem Gajdz­ińskim — „Wszys­tko jest w nas. Wprowadze­nie do pisem­nych przekazów od zmarłych”
(25.10.2017, Warszawa, KGNŚ)

Nell Halina Noell – Polka osi­adła od wojny w Lon­dynie, uczen­nica słyn­nej Walerii Siko­rzyny, jas­nowidzki i uzdrowicielki, sama obdar­zona darem jas­nowidzenia – od 1976 r. otrzymy­wała przekazy dyk­towane jej przez zmarłych, którzy nazy­wali siebie Ludźmi w Duchu.

Robert Alek­sander Gajdz­iński, były kore­spon­dent „Newsweeka”, poz­nał ją w stol­icy Wlk. Bry­tanii, gdzie mieszkał do 2015 r. Fenomen tak go zain­tere­sował, iż został uczniem pani Haliny, a zarazem świad­kiem dyk­towań otrzymy­wanych przez nią w lat­ach 19851998. Następ­nie, jako spad­ko­bierca zapisanych przez nią przekazów, wydał dwie książki temu poświę­cone „CO MÓWIĄ ZMARLI. Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu” (postaci his­to­rycznych, jak np. Ein­stein, Pił­sud­ski, Lennon) oraz „JAK UMIERAŁ BÓG. Dyk­towa­nia świad­ków” (otrzy­manych m.in. od Jezusa Chrys­tusa, apos­tołów, św. Łazarza czy św. Marii Magdaleny).

Po powro­cie do Warszawy R. Gajdz­iński pracuje nad kole­jnymi tomami dyk­towań Ludzi w Duchu oraz Jezusa Chrystusa.

Z przekazów tych wynika jed­noz­naczna nauka, iż świat zewnętrzny stanowi kon­sek­wencję naszych myśli oraz czynów. Wszys­tko co nas spo­tyka, zarówno dobro jak i zło, zależy od nas, opiera się na prawie przy­czyny i skutku, bazu­ją­cym na reinkar­nacji. Dlaczego tak się dzieje? Jak to zmienić zaczy­na­jąc od siebie? Prawda Boża, Intencja, Wolna Wola każdego z nas, to najwięk­szy dar od Stwórcy dla Jego Dzieci.

Pro­gram wykładu wraz z pokazem slajdów:

  • Nell Halina NoellWprowadze­nie od dyktowań
  • His­to­ria Nell Haliny Noell i jej misja związana z groźbą zagłady w 1984 r.
  • Dyk­towa­nia Jezusa Boga
  • Ja jako świadek i spad­ko­bierca dyktowań.
  • Prawo przy­czyny i skutku bazu­jące na reinkar­nacji czyli słowa Jezusa: „Co posiejesz, to zbierzesz”
  • Kole­jne tomy dyk­towań: Dyk­towa­nia bł. księdza Jerzego Popiełuszki, Pawła Apos­toła i Eli, narzec­zonej młodego Karola Wojtyły
  • Życie po śmierci fizy­cznej. Duch bez ciała, płci, mózgu, języka, duch poza cza­sem i przestrzenią.
  • Przy­go­towanie do kole­jnego życia, wybór rodz­iców na zasadzie odbi­cia lus­trzanego. Ciąża a prawa kobiet. Nar­o­dziny i pamięć poprzed­nich wcieleń.
  • Pyta­nia.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotkania.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.