Robert Gajdziński

Spotkanie z Robertem Gajdz­ińskim — „Era Kobiet i Prawda w XXI wieku”
(14.02.2018, Warszawa)

– Strach i brak wiary (zwąt­pi­e­nie) to główne przeszkody na drodze do szczęś­cia i samo­re­al­iza­cji. Jed­nym z najważniejszych sekretów jest, że sami możemy zmienić swój los. Potrzebna nam do tego czysta INTENCJA, głęboka WIARA w siebie oraz zrzuce­nie spina­jącego naszą WOLĘ i ŚWIADO­MOŚĆ wsze­chobec­nego w reli­giach stra­chu – mówi Robert Gajdz­iński. – To Prawda Boża XXI wieku, płynąca z zebranych dyktowań.

ERA KOBIET. Koniec dyk­tatu starych religii to trze­cia pozy­cja – po tomach CO MÓWIĄ ZMARLI oraz JAK UMIERAŁ BÓG – dyk­towań od Ludzi w Duchu, jakie otrzy­mała mieszka­jąca w Lon­dynie Polka, Nell Halina Noell, a opra­cow­anych przez Roberta Gajdz­ińskiego. Zaw­iera 40 zapisów od 27. duchów znanych kobiet. Inspiracją do naw­iąza­nia z nimi kon­tak­tów stał się PRZE­WOD­NIK GUI­NESSA: Osiąg­nię­cia ponad 1400 kobiet w różnych dziedz­i­nach życia (potocznie zwany księgą reko­rdów, wydana w 1975 r.).

W najnowszej pozy­cji Wydawnictwa New Real­ity Books zna­j­du­jemy m.in. dyk­towa­nia: Heleny Rubin­stein, Marii Skłodowskiej-​Curie, Juany de la Cruz (którejzdol­ności i aspiracje zostały pogrze­bane przez władze Koś­cioła Katolick­iego), Al-​Khansy (poetki żyjącej w cza­sach Mahometa, która już nigdy potem nie chci­ała urodzić się w kraju arab­skim), Mirandy Stew­ard (przez całe życie uda­jącej mężczyznę, aby wykony­wać zawód lekarza), a także zapiski z przekazu mężczyzny, NIE-​Świętego Pawła Apos­toła, tłu­maczącego się z błędów w swoim naucza­niu, które spraw­iły, że kobi­eta została sprowad­zona do roli istoty uległej i zależnej od mężczyzny.

Przy­pom­ni­jmy, że Nell Halina Noel to dziew­czyna wychowana w kre­sowym dworku, którą wojenne losy rzu­ciły do Lon­dynu. Jej men­torką i opiekunką duchową stała się Wale­ria Siko­rzyna – jas­nowidz i uzdrowicielka, filar londyńskiego środowiska ezoterycznego po II wojnie świa­towej. Pani Halina – sama obdar­zona darem jas­nowidzenia – od 1976 r. otrzymy­wała przekazy dyk­towane jej przez zmarłych, którzy nazy­wali siebie Ludźmi w Duchu.

Zobacz VIDEO — Autor zaprasza na spotkanie:

Robert Alexan­der Gajdz­iński (były kore­spon­dent „Newsweeka”) poz­nał ją w 1985 r. Zafas­cynowany fenom­e­nal­nym darem pani Haliny został jej uczniem, a zarazem świad­kiem dyk­towań otrzymy­wanych przez nią do 1998 r. Po jej śmierci, jako spad­ko­bierca zapisanych przekazów, rozpoczął wydawanie ich w formie książek. Obec­nie pracuje nad kole­jną pozy­cją pod roboczym tytułem OBLICZA WŁADZY.

Zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.