Igor Witkowski (VIDEO)

„Z MROKU W NOWY RENE­SANS DUCHA — od prak­tyk religi­jnych neolitu przez okul­tysty­czne dzi­ała­nia SS po plan prze­jś­cia z kul­tury sta­gnacji do nowej duchowości (21.02.2018, Warszawa)

Nasz Gość przy­bliży swoje najnowsze książki. Pier­wsza z nich Mega­l­ity – duchowość Natury i reli­gia kos­mosu. Instrukcje Prze­budzenia. Tom 11. napisana wspól­nie z Mar­iuszem Fig­urskim, prezen­tuje zupełnie nowe spo­jrze­nie na kul­turę okresu neolitu związaną z mega­li­tami. Dom­nie­manie, że była to duchowość Natury oraz ścisłego pow­iąza­nia człowieka z Kos­mosem okazuje się wielkim uproszcze­niem. Ostate­czny obraz, jaki wyłonił się z anal­i­zowanych mate­ri­ałów, ukazuje wręcz mroczny świato­pogląd, oparty na mag­icznym myśle­niu, w którym rytu­ały były orgiami krwi, real­i­zowanymi na skalę masową. Autorzy zebrali także wiele niez­nanych doty­chczas infor­ma­cji o samych mega­l­i­tach, zadzi­wia­ją­cych i ukazu­ją­cych niez­nane korze­nie naszej cywiliza­cji. To książka pio­nier­ska także w odniesie­niu do badań mega­l­itów polskich.

Okul­tysty­cznej odsłonie dzi­ałań i dalekosiężnych planów SS poświęca Igor Witkowski książkę WEWELS­BURG – nazis­towski okul­tyzm i nowa reli­gia. W tak wykre­owanym świecie Święty Graal i Włócz­nia Przez­naczenia miały odgry­wać rolę relikwi, osi nowej duchowości, a Zamek Wewels­burg – prze­jąć funkcję Watykanu.

Pozy­cję Nowa kul­tura. Instrukcje prze­budzenia. Tom 12. Igor Witkowski uważa za najważniejszą część serii, naw­iązu­jącą do tomu 1. O ile tamten pokazy­wał ograniczenia doty­chcza­sowego świata, umier­a­jącego, roz­pada­jącego się, ujaw­ni­a­jącego jałowość, pustkę, kul­turę sta­gnacji, to ta pozy­cja ukazuje strate­gię prze­wartoś­ciowań. Opisuje konkretne, nowe i kon­struk­ty­wne recepty do wprowadzenia na poziomie cywiliza­cji, a także w ramach roz­woju oso­bis­tego. Jed­nym słowem autor kreśli szansę na Nowy Rene­sans, przełom w roz­woju wewnętrznym, który ma nas doprowadzić do nowej duchowości.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.