Waldek Borowski (VIDEO)

Spotkanie z autorem książki: ŚWIĘTY GRZY­BÓG. Sza­man­izm, eucharys­tia i nat­u­ralne korze­nie mitologii (17.10.2018, KGNŚ, Warszawa)

Nasz Gość – lau­reat Nowych Wzor­ców Sztuki za 2014 r, którego twór­c­zość malarska łączy w sobie pier­wiastki sza­mańskie i motywy mito­log­iczne oraz duchowe zacz­erp­nięte z licznych kul­tur — postara się przy­bliżyć tajem­nice świę­tych grzy­bów. Opowie o bio­chemii, recep­turach, zasadach duchowego bhp, sym­bo­l­ice i wglą­dach osobistych.

Święte księgi pełne są wizji. Sztuka sakralna pełna jest wiz­yjnych grzy­bów. Logika łączy te fenomeny, bo inaczej mamy masę wizji nie wiadomo skąd i masę grzy­bów nie wiadomo po co. Czy to przy­padek, że kapłani mówiący o wiz­jach są prze­brani za mag­iczny grzyb? Sza­mani z Kam­cza­tki również prze­bier­ają się za muchomory… Jaki owoc otworzył oczy Ewie? Dlaczego Santa wchodzi przez komin? Po co nam choinka? Czemu kominiarz jest sym­bolem szczęś­cia? Co sym­bol­izuje Święty Graal, Kamień Filo­zoficzny i Lampa Alla­dyna? Dlaczego Bogowie zbawcy mówią: — Jedz­cie ciało moje? Zapraszamy w podróż przez his­torię ezoterycznej sztuki, od jaskiń po współczesność.

Walde­mar Borowski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warsza­wie (2006). Akry­lowe malarstwo artysty obe­j­muje sny, real­izm mag­iczny, świętą geometrię, paradoksy i ezoterykę. Otrzy­mał nagrodę włoskiej telewizji ARTE 24 (2011) oraz Cer­ty­fikat Nowych Wzor­ców Sztuki (2014). Corocznie wys­tępuje w roli prele­genta na Kon­wen­cie Wiedzy Alter­naty­wnej w Gdańsku. Współpracuje z wydawnict­wami: Okul­tura i Niez­nany Świat. Jego prace zilus­trowały wątki doty­czące sza­man­izmu w mag­a­zynie Trans/​wizje, w filmie The Phar­ma­cratic Inqui­si­tion (2007, USA) oraz ukazały się w Encyk­lo­pe­dii Pol­skiej Psy­chode­liki Kamila Sipow­icza (2013). Dzieła artysty zna­j­dują się w pol­skim par­la­men­cie i w kolekc­jach znanych muzyków – m.in. Stanisława Soyki i Andrzeja Jagodzińskiego.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.