Ewangelia Ery Wodnika Jezusa Chrystusa (VIDEO)

Prof. Paweł Ruszkowski o niezwykłym tekś­cie, jego pow­st­wa­niu i znacze­niu (23.10.2018, KGNŚ, Warszawa)

Ewan­gelia Ery Wod­nika Jezusa Chrys­tusa – pier­wsze wydanie w języku pol­skim! Obe­j­muje m.in. szczegółowy opis ok. 18 lat z życia Jezusa, o których mil­czą kanon­iczne Ewan­gelie. Jej wyjątkowość polega też na tym, że nie pochodzi ona z pier­wszych wieków naszej ery, ale została spisana przez Leviego H. Dowlinga na początku XX stule­cia z Kro­nik Akaśi.

Ewan­gelia Ery Wod­nika Jezusa Chrys­tusa pow­stawała pod­czas wczes­nych godzin poran­nych, pomiędzy drugą a szóstą, w abso­lut­nie „cichych godz­i­nach”. Levi przy­go­towywał się do tego wydarzenia przez czter­dzieści lat, spędza­jąc dany mu czas na stu­di­ach i cichej medy­tacji, by ostate­cznie dotrzeć do duchowej świado­mości, która poz­woliła na wchodze­nie do sfery eterycznej, tyle razy, ile było to konieczne, dla dostar­czenia nam doskon­ałej kopii Ewan­gelii Ery Wod­nika Jezusa Chrys­tusa. Przez wiele miesięcy spisy­wał wydarzenia, których był świad­kiem, zapisane w Kro­n­ice Boga. Zamieszc­zony na kar­cie tytułowej książki zwrot: z Kro­niki Akaśi spisał Levi, jasno świad­czy o tym, że nie chciał on uchodzić za jej autora, ale prag­nął, aby każdy nie bacząc na osobę posłańca, przyjął przesłanie tej Ewan­gelii. Zaw­iera ona opis niez­nanych lat z życia Jezusa i jego podróży do Indii, Tybetu, Per­sji, Asyrii, Grecji oraz pobytu w Egipcie.

Paweł Ruszkowski - nauczy­ciel aka­demicki, prof. socjologii, spec­jal­ista w zakre­sie socjologii gospo­darki, socjologii poli­tyki oraz struk­tury społecznej. Autor wielu pub­likacji naukowych, m.in.: Seg­men­tacja społeczeństwa pol­skiego, Oblicza pol­skiego kon­ser­watyzmu. Wartości elit branżowych, Dylematy świato­poglą­dowe młodzieży.

Zapraszamy do obe­jrzenia relacji ze spotka­nia.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.