ROBERT GAJDZIŃSKI (23.01.2019)

WIELCY POLACY I GWIAZDY KINA. Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu (23.01.2019, godz. 17.30, KGNŚ, Warszawa)

Nell Halina Noell – Polka osi­adła od wojny w Lon­dynie, uczen­nica słyn­nej Walerii Siko­rzyny, jas­nowidzki i uzdrowicielki, sama obdar­zona darem jas­nowidzenia – od 1976 r. otrzymy­wała przekazy dyk­towane jej przez zmarłych, którzy nazy­wali siebie Ludźmi w Duchu.

Robert Alek­sander Gajdz­iński, były kore­spon­dent „Newsweeka”, poz­nał ją panią Halinkę w stol­icy Wlk. Bry­tanii, gdzie mieszkał do 2015 r. Fenomen tak go zain­tere­sował, iż został jej uczniem, a zarazem świad­kiem dyk­towań otrzymy­wanych przez nią w lat­ach 19851998. Następ­nie, jako spad­ko­bierca zapisanych przez nią przekazów został wydawcą książek prezen­tu­ją­cych „Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu”

WIELCY POLACY. Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu. O miłości do Ojczyzny i ukry­tej Prawdzie Bożej. Tom 5. To najlep­sza z doty­chczas wydanych książek, którą otwiera patri­o­ty­czny przekaz ducha Marsza­łka Pił­sud­skiego. Ksiądz Jerzy Popiełuszko odkrywa w niej kulisy swo­jego por­wa­nia oraz zabójstwa, ujaw­ni­a­jąc niez­nane, nowe (szoku­jące kulisy zbrodni), a także gry poli­ty­czne służb bez­pieczeństwa i wywiadu wojskowego komu­nisty­cznej Pol­ski. Zna­jdziemy tu wiele bardzo ciekawych „dyk­towań” Wiel­kich Polaków m.in.: Jana III Sobieskiego, Tadeusza Koś­ciuszko, Władysława Siko­rskiego, Fry­deryka Chopina, Jana Mate­jki, Ste­fana Wyszyńskiego, Ste­fana Ossowieck­iego, czy też Mieszka I.

GWIAZDY KINA. Dyk­towa­nia Ludzi w Duchu. Tom 4 Dowiemy się z niego m.in.:

  • Co dzisiaj ma do powiedzenia Alfred Hitch­cock o swoich fil­mach i przyszłym życiu?
  • Zbyszek Cybul­ski wyjaś­nia nam dlaczego musiał nagle zginąć!
  • Ja nie popełniłam samobójstwa” — Mar­i­lyn Mon­roe dyk­tuje o swoim życiu i urodzie.
  • Jak dzisiaj widzi swoje życie aktora i geja, zmarły na AIDS amerykański aktor Rock Hudson
  • Szwedzka aktorka Ingrid Bergman dyk­tuje m.in. o swoim życiu i rujnu­ją­cym człowieka strachu
  • Jak to jest umrzeć i stać się człowiekiem w Duchu. Włoski reżyser Luchino Vis­conti opisuje śmieć fizy­czną oraz prze­jś­cie do świata ducha.

Zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.