Liliann Kristinn Elmborg

Skuteczne kuracje oczyszcza­jące (jelita, wątroba, nerki) — 30.01.2019, KGNŚ, Warszawa

Zawsze marzyłam o tym, żeby zostać pianistką. Skończyłam klasę fortepi­anu w Akademii Muzy­cznej w Łodzi. Miałam kon­certy solowe, kam­er­alne, stałą pracę w szkole muzy­cznej oraz Akademii Muzy­cznej w Warsza­wie. Ze względu na męża, Duńczyka, wyemi­growałam do Kopen­hagi, gdzie dalej kon­cer­towałam. Myślałam, że tak już będzie zawsze. Jed­nak trwało to tylko 7 lat.

Przeprowadzil­iśmy się do nowego mieszka­nia, nie wiedząc, że jest w nim ukryta pleśń. Mój orga­nizm tego nie wytrzy­mał. Pojaw­iły się objawy uczuleń, astma, reumatyzm. Choroba rozwi­jała się tak szy­bko, że nie byłam w stanie pra­cować. Lec­zono mnie różnymi meto­dami. Jed­nak po 8 lat­ach walki, lekarze oświad­czyli, że nie są w stanie mi pomóc. Nie mogłam chodzić, jeść, stawy płonęły żywym ogniem, byłam coraz słab­sza. Mimo tego nie pod­dawałam się. W ciągu kole­jnych 15 lat odwiedz­iłam co najm­niej 25 różnych gabi­netów medy­cyny nat­u­ral­nej. Bezskutecznie przeszłam wiele kuracji.

Postanow­iłam więc szukać alter­naty­wnych metod leczenia. Odkryłam m.in. sposoby oczyszcza­nia orga­nizmu pole­cane przez Edgara Caycego i dr Huldę Clark. Trak­tu­jąc je jako wskazówki, zaczęłam ekspery­men­tować, mody­fiku­jąc, a także doda­jąc do nich nowe ele­menty. Tak pow­stały moje recep­tury i kuracje, co w połącze­niu ze stwor­zoną przeze mnie nową wer­sją aparatu typu Zap­per poz­woliło mi wstać z wózka inwalidzkiego, pozbyć się astmy i alergii. Nabrałam sił nie tylko, aby zająć się domem, córkami, ale też przekazy­wać swoją wiedzę w formie prelekcji, artykułów oraz książek.

W 1999 r. postanow­iłam podzielić się doświad­czeni­ami, jak również płyną­cymi z nich wnioskami w sposób kom­plek­sowy. Opra­cow­ałam kom­pletny pro­gram kuracji oczyszcza­ją­cych i wzmac­ni­a­ją­cych, założyłam firmę Medi-​Flowery. Ofer­uje ona sprawd­zone, skuteczne suple­menty, a także aparat Zap­per (Medikzap). Jest on praw­dopodob­nie jedynym na rynku tego typu urządze­niem, które przeszło lab­o­ra­to­ryjne bada­nia skuteczności.”
(Lil­iann Kristinn Elmborg)

Zapraszamy!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.