Od początku ist­nienia Niez­nanego Świata jedną z najpoczyt­niejszych rubryk w miesięczniku jest ukazu­jący się w nim od pier­wszego numeru Poczet heal­erów pol­s­kich, w którym od blisko 21 już lat prezen­tu­jemy rekomen­dowanych przez chorych i szczegól­nie przez nas cenionych niekon­wecjon­al­nych terapeutów.

Wychodząc naprze­ciw życzeniom Czytel­ników postanow­iliśmy niek­tóre zamieszc­zone w tym cyklu pub­likacje udostęp­nić również na stronie internetowej.


W każdym z nas drzemie geniusz, czyli tajemnice sugestopedii i refleksologii

Katarzyna Red­mer­ska — 7/​2014

Spec­jal­izuje się w sugesto­pe­dii. W krótkim cza­sie potrafi np. nauczyć ang­iel­skiego. Helena Smereczyńska-​Stanisławska jest również dyplo­mowanym reflek­solo­giem, dol­nośląskim koor­dy­na­torem region­al­nym IARAMT — Między­nar­o­dowej Akademii Reflek­sologii i Ter­apii Merid­i­anowej. Prak­tykuje reflek­soter­apię twarzy i stóp.

Czy­taj więcej…

Same cuda w kartach zdrowia

Andrzej Wik­tor Polakowski — 4/​2014

Poma­ga­jąc chorym, biało­s­tocka ter­apeutka Teresa Toczy­dłowska wyjątkowo skutecznie łączy wiedzę kilkudziesię­ciu kierunków, spec­jal­ności i prak­tyk medy­cyny nat­u­ral­nej oraz aka­demick­iej. Jed­nak zaskaku­ją­cych zdarzeń, które wprowadz­iły ją na tę zawodową drogę, dotąd nie ujawniała.

Czy­taj więcej…

Przebudzenie

Anna Andrzejewska-​Jurgiel — 9/​2004

Przed 23 laty po głębokim tran­sie na długo straciła przy­tom­ność. W szpi­talu nikt nie potrafił postawić diag­nozy ani określić sposobu leczenia. Po 40 dni­ach doszło do samoist­nego prze­budzenia, a po kole­jnych dwóch miesią­cach jej orga­nizm zaczął funkcjonować całkowicie prawidłowo.

Czy­taj więcej…

Powołanie

Maria Rojek — 4/​2013

Wybitny chirurg rosyjski, pro­fe­sor Ana­tol Jur­czenko powiedział o Woj­ciechu Kris­tianie Wal­czaku z Łodzi, że ma on zespół cech, który pozwala stać się wybit­nym ter­apeutą. Sam łódzki healer, który przyj­muje chorych również w Warsza­wie, uważa się za rzemieśl­nika. Na pier­wszym miejscu stawia solid­ność i zaan­gażowanie w pracy dla dobra chorych.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.