W każdym z nas drzemie geniusz, czyli tajemnice sugestopedii i refleksologii

Spis treści

Reflek­soter­apia twarzy

W trakcie zabiegu refleksoterapii twarzyPomówmy z kolei o reflek­soter­apii twarzy, która łączy ze sobą diag­nozę ener­gety­czną, ter­apię i postępowanie kosmetyczno-​estetyczne. Metoda ta usuwa toksyny, sty­mu­luje pro­cesy reg­u­lacji i regen­er­acji narządów wewnętrznych, uję­dr­nia twarz i wygładza zmarszczki, daje efekt liftingu twarzy.

Najlep­sze efekty osiąga się dzięki serii 810 masaży – przez pier­wsze 14 dni po dwa razy, a następ­nie jeden raz w tygod­niu. W pro­fi­lak­tyce zaleca się dwie serie w roku, a pomiędzy nimi tzw. serie „przy­pom­i­na­jące” i podtrzy­mu­jące dzi­ałanie reflek­soter­apii (jeden raz w miesiącu).

Wspól­nym mianown­ikiem sugesto­pe­dii i reflek­sologii jest har­mo­nia Ciała, Umysłu i Ducha (CUD). – Język mówiony – tłu­maczy ter­apeutka – to komu­nikacja wer­balna z innymi. Nato­mi­ast poprzez recep­tory, czyli zakończenia ner­wowe, mózg komu­nikuje się ze wszys­tkimi narządami.

– Jak pokazują życie, his­to­ria i trady­cyjne lecze­nie – dzieli się reflek­sją Helena Smereczyńska-​Stanisławska – w obu dziedz­i­nach możemy mieć do czynienia z chaosem, albo cud­ownym porozu­mie­niem. Za zgodą – bądź prz­erzu­caną na innych autoa­gresję. Wojną lub poko­jem. Miłoś­cią albo nien­aw­iś­cią. Wspani­ałym zdrowiem lub chron­icznymi chorobami.

Uświadamiam swoim klien­tom, że to my sami decy­du­jemy, które z tych możli­wości staną się naszym udzi­ałem, a są to te, na które sobie poz­wolimy. Wszechświat zawsze da nam to, co przy­wołu­jemy, nieza­leżnie od tego, czy to jest pozy­ty­wne, czy negatywne.

I jeszcze jedno.

– Zaję­cia sugestope­dy­czne zaszczepi­ają wiarę w siebie, w możli­wości samoroz­woju, real­i­zowa­nia swoich marzeń, zdol­ności do uruchami­a­nia pro­cesów samol­e­czenia. Osoba pod­dana sesjom reflek­so­log­icznym odpręża się, wycisza, zatrzy­muje w biegu, pięknieje. Nabiera blasku, ma ochotę zacząć szukać czegoś nowego – i to znaleźć.

Dodatkowe wspo­ma­ganie

Pani Helena w swoich ter­api­ach sto­suje również krysz­tały Tachy­onu i nanoróżdżkę. Wspo­ma­gają one dzi­ałanie reflek­soter­apii, oczyszcza­jąc niezwykle szy­bko i skutecznie nasze cen­tra ener­gety­czne. Posługi­wa­nia się krysz­tałami i nanoróżdzką uczyła się na sem­i­nar­i­ach u hin­duskiego chirurga dr. S. K. Rame­sha.

Ter­apeutka pracuje także z kamer­ton­ami (przyrzą­dami służą­cymi do stro­je­nia instru­men­tów muzy­cznych), które wywier­ają na nasz orga­nizm leczniczy wpływ.

Z ozdrowieńczych właś­ci­wości muzyki korzysta zarówno w sugesto­pe­dii, jak i reflek­sologii. Pracą z kamer­ton­ami zafas­cynowała się po spotka­niu z Bar­barą Angel Romanowską. Urzec­zona jej pięknym, uzdrowiciel­skim głosem nabyła pod­sta­wowych 8 kamer­tonów i zapisała się na kurs.

Sto­suje również nano-​terapię. Dzi­ała ona na poziomie komórkowym i jest doskon­ałym uzu­pełnie­niem reflek­soter­apii stóp i twarzy.

Dobre odży­wianie gwarancją zdrowia

Zestaw kamertonów, kryształy Tachyonu, nanopręt i dzwoneczek shantiNie chcę by moi klienci wracali do mnie z chorobami – mówi ter­apeutka. - Doradzam im, jak mają sobie pomóc poprzez zmi­anę sposobu odży­wia­nia. Per­ma­nent­nie dziedz­ic­zone po przod­kach fatalne nawyki żywieniowe, połąc­zone z coraz więk­szym zatru­ciem nat­u­ral­nych pokar­mów i środowiska powodują utr­wala­jące się przez lata zatruwanie orga­nizmu toksy­nami oraz potrzebę szy­bkiej, skutecznej i kon­trolowanej detoksykacji.

W tym zakre­sie Smereczyńska zgłębi­ała wiedzę wybit­nego czeskiego natur­oter­apeuty — dr. Josefa Jonasza — twórcy unikalnych suple­men­tów diety sty­mu­lu­ją­cych orga­nizm do wyzwala­nia pro­cesów samoreg­u­lacji i samol­e­czenia. Praca z pro­gramem dr. Jonasza w postaci testu EAV umożli­wia ter­apeutce zebranie infor­ma­cji na temat obec­ności w orga­nizmie różnorod­nych toksyn, takich jak pleśnie, drożdże, nad­miar glutenu czy kazeiny, a także sub­stancji obcych: met­ali cięż­kich, obciążeń chemicznych, ognisk zakaźnych grzy­bów, bak­terii, wirusów. Do tego dochodzi obec­ność pasożytów i wiele innych czyn­ników. Dzięki wspom­ni­anemu pro­gramowi można również ustalić, jakie pokarmy nam służą, które są neu­tralne, a których należy raczej unikać.

Oprócz stosowa­nia preparatów dr. Jonasza, ter­apeutka uczy osoby, które do niej trafi­ają, jak poprzez odpowied­nią kon­fig­u­rację pokar­mów zaprzes­tać każdego dnia pro­dukowa­nia ogrom­nych ilości toksyn, z którymi po lat­ach zmęczenia orga­nizm po prostu nie daje sobie rady. Jeśli nato­mi­ast przes­tanie się go katować bezus­tan­nym mieszaniem na talerzu wszys­tkiego ze wszys­tkim, odpłaca bardzo szy­bkim powrotem do równowagi i zdrowia.

– Zmi­ana sposobu odży­wia­nia niekoniecznie oznacza wyrzecze­nie się wszys­tkiego, co lubimy – wyjaś­nia ter­apeutka. – Chodzi o inne potrak­towanie białek i węglowodanów. To także np. kwes­tia odpowied­niej tem­per­atury pokar­mów dos­tosowanej do pory roku.

To dzi­ała!

Efekty lecznicze tych metod i tech­nik są wymierne. Oto niek­tóre z nich.

Ok. 40-​letni mężczyzna zak­wal­i­fikowany do oper­acji tzw. wypuk­lin krę­gosłupowych po niespełna pół­toramiesięcznym stosowa­niu reflek­sologii stóp (dwa razy w tygod­niu), połąc­zonym z pod­sta­wowym zabiegiem kamer­ton­ami, wyzdrowiał. Zabieg chirur­giczny okazał się zbędny.

30-​letnia kobi­eta, która nie mogła zajść w ciążę, zde­cy­dowała się na in vitro. Niestety po wstęp­nych bada­ni­ach poin­for­mowano ją o niemożności zas­tosowa­nia w jej przy­padku tej metody. Po 33 zab­ie­gach reflek­soter­apii stóp nastąpiła tak znacząca poprawa wyników badań, że została dopuszc­zona do zapłod­nienia pozaus­tro­jowego. W ciążę zaszła za drugim pode­jś­ciem. Urodz­iła zdrowe dziecko.

Inna młoda kobi­eta przeżyła pęknię­cie cyst na obu jajnikach. Została przyjęta do szpi­tala w stanie ciężkim, szy­bko wywiązała się sepsa. Po 4 zab­ie­gach nanoprętem i pod­sta­wowymi kamer­ton­ami została po tygod­niu wyp­isana do domu.

A 1,5-roczne dziecko, które prze­by­wało w szpi­talu wskutek bardzo dużego odwod­nienia wywołanego kilkud­niowymi biegunkami, po jed­nym tylko zabiegu nanoprętem z kamertonową gamą C-​dur, następ­nego dnia wyp­isano do domu.

Kon­takt z Heleną Smereczyńską-​Stanisławską:
Gabi­net Reflek­soter­apii i Detoksykacji wg. Dr. Jonasza, Dom Ekon­o­misty II p. pok. 206,
ul. Łacia­rska 28 we Wrocławiu, tel. 502 811 844, mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., www​.reflek​soter​apia​.org​.pl,
a także IQ Cen­trum Natur­oter­apii, ul. Pow­stańców Śl. 7, Mikołów, tel. 668 740 131,
www​.natur​oter​apia​.pl

Zdję­cia: archiwum

Z archi­wum Niez­nanego Świata — Nr 7/​2014

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.