Nieznany Świat 4/2015 (292)

W NUMERZE:

 • His­to­ria zapom­ni­ana i zakazana
  Ekskluzy­wny wywiad udzielony Niez­nanemu Światu przez dr. Roberta M. Schocha– geolo­gia i geofizyka z Uni­w­er­sytetu Bostońskiego, znanego na całym świecie badacza tajem­nic przeszłości, autora tłu­mac­zonych na wiele języków książek, w których udowod­nia on m.in., że Wielki Sfinks z Gizy pow­stał tysiące lat wcześniej, niż utrzy­muje aka­demicka nauka, a także pod­waża inne jej twierdzenia doty­czące dziejów cywiliza­cji. – Ataków na mnie – mówi rozmówca Pio­tra Cielebi­a­sia – najczęś­ciej dopuszczają się arche­olodzy, his­to­rycy oraz egip­tolodzy. Środowisko geo­log­iczne zwykle wyraża wspar­cie, akcep­tu­jąc m.in. moje ustal­e­nia na temat wieku Sfinksa. Wydaje się jed­nak, że obec­nie wszelkie kłót­nie to już kwes­tia przeszłości, bowiem odkrycie kom­pleksu Göbekli Tepe potwierdza moje wnioski na temat „zapom­ni­anej cywiliza­cji”. Część pier­wsza wywiadu z Robertem M. Schochem w tym numerze, dokończe­nie za miesiąc
 • W sieci niewidzial­nych energii
  Niestrud­zony Robert Buchta z gen­er­a­torem liczb losowych w ręku, pełnią­cym w tym przy­padku rolę swois­tej elek­tron­icznej różdżki, nadal przemierza oko­lice Krakowa, tropiąc strefy charak­teryzu­jące się dzi­wnymi anom­aliami. Niewidzialne ściany i krzyżu­jące się geo­man­ty­czne linie, zmieni­a­jąca się polaryza­cja i miejsca naz­nac­zone charyz­matem oraz związane z nimi zaskaku­jące odkrycia, men­talna wstęga łącząca prastare kopce i zagad­kowe odczyty aparatury. Jakie tajem­nice przeszłości odsłoni w przyszłości obszar pen­etrowany od wielu lat przez pol­skiego badacza?
 • Stwór z Loch Ness wrzutką z innego czasu?
  Gdyby nie to, że autorem tej pub­likacji jest znany rosyjski badacz, trop­iciel niez­nanego i autor poczyt­nych książek Wadim Illin (stały współpra­cownik Niez­nanego Świata), można byłoby tezy tej pub­likacji potrak­tować jak hum­bug. Niek­tóre dobrze udoku­men­towane wydarzenia zdają się jed­nak wskazy­wać na związek między słynną Nessie a akty­wnoś­cią w stre­fie znanego szkock­iego jeziora – NOL-​i. W trak­cie incy­den­tów z ich udzi­ałem zaob­ser­wowano także obec­ność humanoidal­nych istot, a anglikański duchowny Don­ald Omande odpraw­iał nawet z tego powodu egzor­cyzmy w przeko­na­niu, że w okoli­cach akwenu i w jego wodach man­i­fes­tują się siły nieczyste. Prawda może okazać się znacznie bardziej skom­p­likowana – o czym więcej w Forum Niezwykłych Hipotez
 • Śmiertelne UFO-​incydenty
  Od katas­trof samolotów próbu­ją­cych przech­wycić lub zestrzelić pozaziem­skie pojazdy po tajem­nicze samobójstwa i śmiertelne wypadki ludzi związanych z bada­ni­ami dom­nie­manej obec­ności EBE w stre­fie Ziemi. Amerykańskiego astronoma Mor­risa Jes­supa znaleziono martwego w należą­cym do niego samo­chodzie po tym, gdy ogłosił, że zamierza opub­likować książkę Obcy w Układzie Słonecznym, która mogła ujawnić niek­tóre tajem­nice rzą­dowe. Sekre­tarz USA James For­re­stal wyskoczył w 1949 roku z 16 pię­tra szpi­tala mary­narki w Bethes­dzie wkrótce po jego zapowiedzi, że opub­likuje tajne infor­ma­cje o UFO, do jakich uzyskał dostęp. W dzi­wnych okolicznoś­ci­ach zginęły również dziesiątki naukow­ców pracu­ją­cych dla bry­tyjskiej kam­panii GES Mar­coni. Wielu z nich uczest­niczyło w tajnym pro­gramie gwiezd­nych wojen. Trudno uwierzyć, by zgony wszys­t­kich tych ludzi były wyłącznie efek­tem świadomego targnię­cia się na życie lub dziełem przypadku
 • Fenomen „Ukry­tych ter­apii”
  Książka Ukryte ter­apie Jerzego Zięby, natur­oter­apeuty, który dwadzieś­cia kilka lat spędził w Aus­tralii, a niedawno wró­cił do Pol­ski, jest rozch­wyty­wana, a jej autora, przemierza­jącego od wielu miesięcy kraj wzdłuż i wsz­erz z wykładami, wszędzie, gdzie się pojawi, oble­gają tłumy słuchaczy. Dlaczego jego tom okazuje się tak ważny i cieszy się zawrot­nym powodze­niem wśród czytelników?

PON­ADTO:

 • FM2030, czyli człowiek z przyszłości
 • Leg­en­darna Wieża Babel – co o niej wiemy i jaka jest prawda doty­cząca pow­sta­nia tej budowli?
 • O bliź­ni­aczych duszach w cyklu W kręgu reinkar­nacji i kon­cepcji wiru­jącego Wszechświata w naszym innym – kos­micznym – seri­alu
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich zadzi­wia­jący pran­iczny uzdrowiciel Mirosław Czerenda
 • Artre­tyzm: schorze­nie nie tylko naszych czasów
 • Bardzo ciekawa (i niewygodna dla tzw. scep­tyków) lista książek poświę­conych badan­iom zjawisk parapsychicznych
 • Horoskop na kwiecień.

W sprzedaży

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.