Nieznany Świat 8/2015 (296)

W NUMERZE:

 • Mikro­por­cje złej energii?
  Wygląda na to, że pewne men­talne zapisyw tkance rzeczy­wis­tości, nawet te sprzed wieków, potrafimy nie tylko odkodować, lecz w pewnych sytu­ac­jach również z nich korzys­tać, mody­fiku­jąc zawarte tam infor­ma­cje. Dzieje się tak dzięki emocjom, za pomocą których tworzymy nieby­wale trwały wzór, czytelny nawet po upły­wie bardzo długiego czasu. Niesamowicie ciekawy i inspiru­jący tekst Roberta Buchty przemierza­jącego strefy prze­biegu linii geo­man­ty­cznych z losowym gen­er­a­torem przy­padku w ręku, w tym przy­padku w poszuki­wa­niu miejsc prze­siąknię­tych niegdyś ludzkim cier­pi­e­niem i dramatem
 • Ilu nas jest?
  Czy umysł, będący jed­noś­cią, może podzielić się na kilka odręb­nych osobowości, które funkcjonują obok siebie, nie zda­jąc sobie sprawy z faktu, iż egzys­tują w tej samej głowie? Okazuje się, że tak. Mało tego, znane są przy­padki osób posi­ada­ją­cych w sobie kilka­naś­cie, a nawet kilka­dziesiąt alter­naty­wnych bytów! Nic więc dzi­wnego, że zaburze­nie osobowości wielo­rakiej (MPD), bo o nim mowa, budzi cieka­wość nie tylko lekarzy, lecz także etnologów, antropologów i para­psy­chologów. Dzieje się tak dlat­ego, ponieważ w schorze­niu tym zna­j­dują odbi­cie różne zjawiska: sza­man­izm, opę­tanie, chan­nel­ing, a także reinkar­nacja. W trzy­częś­ciowym cyklu Woj­ciecha Chudz­ińskiego przeczy­tamy m.in. o seryjnych morder­cach, którzy nie wiedzieli o tym, że zabi­jają, 24 osobowoś­ci­ach Billy’ego Mil­li­gana — pier­wszego uwol­nionego od winy przestępcy z MPD, jak też o tym, że poszczególne sub­osobowości różnią się wskaźnikami fizjo­log­icznymi i akty­wnoś­cią bioelek­tryczną mózgu w zapisie EEG, co sugeruje, że w jed­nej głowie fak­ty­cznie funkcjonują różne osoby! Wygląda na to, że opisany przez Roberta L. Steven­sona przy­padek dr. Jekylla i pana Hyde’a to twarda rzeczy­wis­tość. Można by nato­mi­ast zadać pytanie, czy nie jest tak, że w MPD mamy do czynienia z jakimś psy­chicznym oku­pan­tem, z men­tal­nymi hak­erami, którzy wła­mują się wprost do naszych umysłów?
 • Niebez­pieczna alchemia
  Ludzi, którzy się nią par­ali, pod­dawano tor­turom, wieszano, palono na stosie, skazy­wano na ban­icję i potępi­e­nie, a mimo to sprawa co jakiś czas odży­wała i w zasadzie do dziś stanowi zagadkę. Czy na pewno wszys­tko, co wiąże się z alchemią, stanowi efekt oszustw i sztuczek? Ją samą ostate­cznie uznano za pseudonaukę, ale, jak na ironię, w his­torii całej ludzkości okazała się ona pier­wszą dziedz­iną, w której teorię pow­iązano z ekspery­mentem. O krążą­cych na ten temat leg­en­dach, obłęd­nej pogoni za złotem i współczes­nych alchemikach, których nie odstraszyły losy poprzedników
 • Choroba z opóźnionym zapłonem
  Trzy­częś­ciowy artykuł Pio­tra Cielebi­a­sia, który nie bez powodu opa­tru­jemy wini­etą Pub­likacja roku. Ujawnione w nim fakty doty­czące tzw. chorób pri­onowych są bowiem tak bul­w­er­su­jące, że gdyby nie towarzysząca temu opra­cow­a­niu miażdżąca doku­men­tacja (autor zbierał mate­ri­ały na ten temat przez wiele miesięcy) trudno byłoby uwierzyć w to, o czym czy­tamy. Chodzi zwłaszcza o fałs­zowanie badań doty­czą­cych zagroże­nia epi­demią i zdrowia ludzi, którzy zachorowali lub zmarli po spoży­ciu mięsa zwierząt z BSE. Jest też jeszcze jeden, szczegól­nie niepoko­jący aspekt tej sprawy, o którym opowiemy w ostat­niej części raportu
 • Jak to się robi?
  Bardzo niety­powy wywiad, jaki przeprowadził jeden lekarz z drugim. Tym pier­wszym jest nasz dłu­go­letni współpra­cownik, dr Janusz Kołodziejczyk, a jego rozmówcą mieszka­jący aktu­al­nie w hisz­pańskiej Andaluzji dr Robert Zaw­iślak. Prze­myśle­nia, w jakie obfi­tuje dia­log obu tych znakomi­tych i otwartych na nowe prak­tyków medy­cyny, są w wielu swoich frag­men­tach rewela­cyjne, a w niek­tórych wręcz rewolucyjne. Jest się nad czym zastanawiać!

PON­ADTO:

 • Miłość ponad cza­sem i przestrzenią – dokończe­nie pub­likacji dr Mał­gorzaty Stępień o małych bra­ci­ach o wiel­kich ser­cach i ich związkach, także po opuszczenia fizy­cznego ciała, z człowiekiem
 • W Dotknię­ciu Niez­nanego zagadka niebieskiego lasu i opinie na temat zdjęć wyko­nanych w pewnej pomorskiej puszczy
 • W cyklu W kręgu reinkar­nacji mocny akcent: znamiona poprzed­nich wcieleń – reinkar­na­cyjne ślady widoczne na ciele
 • Ezoteryczny następca Niki­fora w Wiśle i jego obrazy
 • W Okruchach Wszechświata o kos­micznym zderze­niu, które utworzyło Cieśn­inę Drake’a, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich Wybór pielęg­niarki i niekon­wencjon­alna ter­apeutka z Leg­nicy Jan­ina Grześków
 • Jak leczyć? – relacja z pod wieloma wzglę­dami odkry­w­czej kon­fer­encji w Warsza­wie na temat chorób chron­icznych i nowych metod diagnostyczno-​terapeutycznych przy wyko­rzys­ta­niu niekon­wencjon­al­nej aparatury, którą zor­ga­ni­zował dr Bogu­mił Wojnowski, a Niez­nany Świat patronował jej medialnie
 • Z bore­liozy można się wyleczyć
 • Nowe, bardzo intere­su­jące bada­nia przeprowad­zone w kilku prestiżowych ośrod­kach na świecie na temat leczniczych efek­tów qigongu
 • Horoskop na sierpień.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.