Nieznany Świat 2/2016 (302)

W NUMERZE:

 • Na tropie siód­mego zmysłu
  Aus­tral­i­jczyk David John Oates, odsłuchu­jąc nagra­nia w swoim walk­manie od tyłu, przy­pad­kowo odkrył zjawisko mowy wstecznej. Po wielu doświad­czeni­ach zyskał pewność, że ma do czynienia z nową formą komu­nikacji między­ludzkiej, pole­ga­jącej na tym, że umysł człowieka w świadomych wypowiedzi­ach koduje przekazy płynące skąd­inąd — być może z naszej podświado­mości. Gdy prag­niemy coś zataić albo skła­mać, reverse speech ujawni to w infor­ma­cji wstecznej. Kon­sek­wencje takiego stanu rzeczy są niewyobrażalne, gdyby bowiem tech­nikę odczy­ty­wa­nia lus­trzanych wypowiedzi zaczęto stosować powszech­nie — kłamstwo przes­tałoby mieć rację bytu! Oates wskazuje pon­adto na przy­dat­ność ukry­tych fraz w takich dziedz­i­nach życia jak: krymi­nal­istyka, psy­cholo­gia, diag­no­zowanie chorób. I choć zjawisko, o jakim mowa, cały czas budzi kon­trow­er­sje, niek­tórzy porównują Davida do Thomasa A. Edis­ona lub Tesli, pod­kreśla­jąc, że jego odkrycie będzie wyko­rzysty­wane przez kole­jne stule­cia. Przy okazji piszemy o wstecznym maskowa­niu w utworach znanych grup rock­owych, o zaskaku­ją­cych infor­ma­c­jach odczy­tanych z wypowiedzi przed­staw­icieli NASA, a także o pogróżkach, jakie otrzymy­wał David Oates od orga­ni­za­cji, które prag­nęły stor­pe­dować jego działania
 • Uzdraw­ia­jąca architek­tura
  O potrze­bie wejś­cia w rezo­nans z włas­nym mieszkaniem, syn­dromie chorych budynków, domach odd­y­cha­ją­cych zdrową energią, łóżkach z alg i krzesłach… z grzy­bów, a także architek­turze bio-​synchronicznej i roli, jaką w syg­nal­i­zowanym zakre­sie speł­ni­ają światło i kolorystyka pomieszczeń. Także m.in. o drewnie i tzw. narożnych kamieni­ach. Ciekawe infor­ma­cje, zaskaku­jące ustalenia
 • Pozazmysłowe metody doboru part­ner­skiego
  dr Włodz­imierz Borzęcki, pod­pułkownik WP w stanie spoczynku, obec­nie spec­jal­ista w zakre­sie radi­estezji i diag­nos­tyki karmicznej oraz healer prezen­tuje w Forum Niezwykłych Hipotez własną metodę prog­nos­ty­czną pozwala­jącą na udane kojarze­nie par z uwzględ­nie­niem aspek­tów fizy­cznych, osobowoś­ciowych, ener­gety­cznych oraz karmicznych, a także z wyko­rzys­taniem wiedzy astro­log­icznej i numero­log­icznej. Dyskusyjna momen­tami, ale ory­gi­nalna wizja kojarzenia związków w taki sposób, by stwarzały one w punkcie wyjś­cia szansę udanego poży­cia. W kraju, gdzie co czwarte małżeństwo kończy się roz­wo­dem (sądy w Polsce orzekają ich 70 tysięcy rocznie), przy­daje to całej sprawie dodatkowego kolorytu
 • Wszczepy dok­tora Leira
  Czyli Życia pod kon­trolą Obcych, ciąg dal­szy. Porusza­jące zdję­cia implan­tów wydoby­tych z ciał osób, które często nigdy nie pod­dały się żad­nej chirur­gicznej oper­acji. Skład chemiczny i fizy­czny tych mini-​przedmiotów okazy­wał się wysoce zagad­kowy i może sug­erować uży­cie tech­nologii pozaziem­s­kich. Niek­tóre mikroskopi­jne detale, najwyraźniej pełniące rolę quasi odbiorników, były bez wąt­pi­enia tworem sztucznym, inne przy­pom­i­nały mate­riał bio­log­iczny, część z nich po usunię­ciu z orga­nizmu zachowywała trwałość, jeszcze inne roz­padały się. Czy i w jakim stop­niu w sprawie tej maczają palce tajne służby? Jedna z najwięk­szych współcześnie tajemnic
 • Tajem­nica męskiego nasienia
  Najnowsze bada­nia naukowe dowodzą jego korzyst­nego wpływu na zdrowie i samopoczu­cie kobi­ety. Co zaw­iera, jak się zachowuje? Wspom­ni­ane bada­nia, prowad­zone w różnych ośrod­kach na świecie, mówią o tym, że męskie nasie­nie dzi­ała prze­ci­w­bólowo, zmniejsza ryzyko rzu­cawki, zwięk­sza płod­ność, zapo­b­iega starze­niu się i nowot­worze­niu, a pon­adto jest bardzo wrażliwe. Pier­wsza taka pub­likacja w pol­skiej prasie

PON­ADTO:

 • Cer­ty­fikat Nowych Wzor­ców Sztuki dla polsko-​kanadyjskiej Grupy Pię­ciorga z Van­cou­ver. Jej członkowie to artyści-​malarze połączeni, jak wiele na to wskazuje, karmicznymi i kos­micznymi więzami
 • Zagadka błęk­it­nej krwi. Czyn­nik Rh minus: boski ślad Stwórcy?
 • Zagin­iona bomba — o oper­acji „Bro­ken Arrow” za Północ­nym Kołem Polarnym i katas­trofie amerykańskiego samolotu bojowego z czterema bom­bami wodor­owymi na pokładzie sprzed 48 lat oraz reperkus­jach tych wydarzeń, jakie dopiero niedawno wyszły na jaw
 • W cyklu W kręgu reinkar­nacji o oczach jako misty­cznym zwier­ci­a­dle duszy, w Okruchach Wszechświata o sen­sacyjnym odkryciu doty­czą­cym pewnej gwiazdy, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich o znanej ter­apeutce nat­u­ral­nej Natalii Świtko i jej preparatach
 • Jak wyleczyć raka skóry? – BARDZO WAŻNA, ilus­trowana licznymi doku­men­tal­nymi zdję­ci­ami pub­likacja nowoze­landzkiego peri­odyku The NZ Jour­nal of Nat­ural Med­i­cine na temat leczenia raka skóry za pomocą metod nat­u­ral­nych, w tym zwłaszcza czarnej maści (w Polsce niestety niedostępnej)
 • Horoskop na luty.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.