Nieznany Świat 3/2007 (195)

W NUMERZE:

 • Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Wielkie Gni­azdo Bytu
  Czy to, o czym mówi jeden z najsłyn­niejszych filo­zofów współczes­ności Ken Wilber, już przed wiekami usiłowali nam zasug­erować budown­ic­zowie piramid? Czy najbardziej tajem­nicze budowle świata są przestrzen­nymi mod­e­lami roz­woju ludzkiej świado­mości i per­cepcji? Czy podob­nie rzecz ma się z man­dalami przed­staw­ianymi na bud­dyjs­kich tankach? Czy zwieńczenia indyjs­kich gopur pod­powiadają, iż ludzka świado­mość i per­cepcja w przyszłości będą dalej ewolu­ować, wychodząc poza schemat wilberows­kich czterech ćwiartek? Niełatwa, ale ważna poz­naw­czo pub­likacja Romana Warszewskiego
 • „Medy­tacja a Ter­apia Czasu”; „Iluzja wol­nej woli?” i „Mózg jako środek iden­ty­fika­cyjny”
  Blok trzech tek­stów pen­etru­ją­cych obszary ludzkiej świado­mości z różnych — często prze­ci­w­stawnych — punk­tów widzenia. Szwa­j­carski mistyk i badacz Manuel Schoch, który od 30 lat obser­wuje i anal­izuje sys­temy ener­gety­czne człowieka, relacjonuje, co dzi­ało się w móz­gach osób medy­tu­ją­cych pod­danych doświad­czeniom na Uni­w­er­syte­cie w Zurichu. Z kolei grupa fizyków i neu­rologów zaprezen­towała wyniki badań, z których wynikałoby, że zawsze najpierw dzi­ałamy, a dopiero potem pode­j­mu­jemy decyzję, by dzi­ałać i, mimo że cały ten pro­ces prze­b­iega w cza­sie mier­zonym milisekun­dami, stawia to, zdaniem wspom­ni­anych naukow­ców, pod znakiem zapy­ta­nia tezę o wol­nej woli i suw­eren­nych wyb­o­rach, jakimi kieru­jemy się w swoim postępowa­niu. Jeszcze inni wresz­cie kom­bin­ują, jak by tu z naszych mózgów wyczy­tać szczegól­nie intere­su­jące ich infor­ma­cje, niekoniecznie z korzyś­cią dla skanowanego
 • Podróż w niez­nany świat siebie
  Dwa spo­jrzenia na Vipas­sanę będącą jedną z najs­tarszych indyjs­kich tech­nik medy­ta­cyjnych, w efek­cie której dochodzi do samooczyszczenia umysłu i możliwe staje się wyz­wole­nie naszej świado­mości od wszel­kich men­tal­nych brudów. Metoda ta, nazy­wana ścieżką wiodącą od wszelkiego cier­pi­enia ku wol­ności, jest nauczana na kur­sach prowad­zonych na całym świecie w iden­ty­czny sposób. W ich trak­cie uczest­nicy zobow­iązani są do mil­czenia i nie kon­tak­tują się ze światem zewnętrznym, a medy­tu­jąc ok. 10 godzin dzi­en­nie w pozy­cji siedzącej, kon­cen­trują uwagę na odd­echu, co pozwala rozwinąć kon­trolę nad umysłem. W dwóch takich kur­sach zor­ga­ni­zowanych w Polsce wzięli udział: znany reżyser teatralny Andrzej Maria Mar­czewski i ter­apeutka, autorka książki Dotyk serca Mał­gorzata Przy­gońska. Zapisy ich reflek­sji oraz doz­nań — wyraz­iś­cie różne, zwłaszcza jeśli chodzi o zas­tosowaną formę przekazu — wykre­owały fra­pu­jący dwugłos na temat prak­ty­cznych skutków tech­niki, której uczy S. N. Goenka, i o której nigdy jeszcze w nie pisal­iśmy
 • UFO a broń nuk­learna
  Prezen­tu­jemy raport Roberta Duvalla zaw­ier­a­jący sen­sacyjne infor­ma­cje i doniesienia z okresu ostat­nich kilkudziesię­ciu lat. Wynika z niego, że niez­nane obiekty lata­jące towarzyszyły często nie tylko próbom jądrowym i testom nuk­learnym, lecz także wielu innym poczy­nan­iom, zarówno cywilnym, jak i wojskowym, które wiązały się z wyko­rzysty­waniem energii ato­m­owej. W opinii autora mamy tu do czynienia co najm­niej z demon­stracją obec­ności, a niek­tóre fakty świad­czą wręcz o tym, że w konkret­nych przy­pad­kach — jak np. świadomego zakłó­ca­nia lotu wys­trzelonych pocisków raki­etowych z ładunkami nuk­learnymi — mogło dojść do bezpośred­niej ingerencji, mającej na celu pokrzyżowanie przed­sięwz­ię­tych przez armię planów
 • Ter­apia, która ura­towała mi życie
  Nasz amerykański współpra­cownik Maciej Kaniewski, postać wyjątkowo bar­wna, gdyż jego życio­ry­sem dałoby się obdzielić parę tuz­inów ludzi, wybrał się do Pol­ski, by odzyskać zdrowie, i to za pomocą metod stosowanych na poły legal­nie (hydrokolonoter­apia i kuracja ozonowa). Efekt ter­apeu­ty­czny okazał się wstrząsający! Do Wrocławia przy­jechał kaleka. Po dwóch miesią­cach wyjechał stamtąd krzepki, naład­owany energią pięćdziesię­ci­o­latek, a skutki kuracji są odczuwalne do dziś - pisze autor

PON­ADTO:

 • Men­talna siła Watykanu
 • Andrzej Szmili­chowski o ezoterycznych pań­ci­ach ciska­ją­cych energiami
 • E-​maile od świętego Antoniego
 • Inny świat — magia nor­wes­kich fiordów na zdję­ci­ach Anny Ostrzy­ck­iej i Marka Rymuszko
 • Däniken, kos­mici i dwie wyspy w Odkry­wa­niu Atlantydy, trzy księżyce Plu­tona w Okruchach Wszechświata i utra­cona wiedza o Naturze Życia w drugiej części eseju Gdy Słońce było bogiem? Krzysztofa Piechoty
 • W Pocz­cie heal­erów pol­s­kich niety­powa fel­cz­erka z Gole­niowa, Joanna Słupińska
 • Totolotek i astrolo­gia (Uwaga! Wbrew nieco mylącemu tytułowi to bardzo ciekawy intelek­tu­al­nie i duchowo tekst!)
 • Horoskop na pow­i­tanie wiosny (marzec).

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.