Nieznany Świat 10/2009 (226)

Nieznany Świat 10/2009W NUMERZE

 • Tran­sko­mu­nikacja po pol­sku
  Bodaj jako jedyny w Polsce (o innych tego rodzaju osobach nie wiemy) zbu­dował w Zaw­ier­ciu pry­watne lab­o­ra­to­rium, gdzie za pomocą urządzeń tech­nicznych naw­iązuje kon­takty z innymi rzeczy­wis­toś­ci­ami, kon­tak­tu­jąc się ze światem zmarłych. To jakby prze­nie­siona w rodz­ime realia żywa egzem­pli­fikacja tech­nik i metod, o których opowiada w swoich książkach Umarli mówią do nas i Powiedz­cie im, że śmierć nie ist­nieje ksiądz François Brune. Odwiedzil­iśmy Marka Szwe­dowskiego – jas­nowidza i zarazem człowieka, który kiedyś przeżył śmierć klin­iczną, co całkowicie, do cna, przeo­braz­iło jego życie
 • Pół mil­iarda lat przed naszą erą
  Redakcja rosyjskiego peri­odyku NLO otrzy­mała list, którego autorem był Innok­i­en­tij Micha­jłow­icz Połoskow – główny geolog Zachodnio-​Lipowienskowskiej Kopalni położonej w Kirowograd­owskiej Obłasti. W trak­cie prowad­zonych tam prac ziem­nych na głębokości 3040 m odnaleziono dziesiątki fig­urek wyobraża­ją­cych różne zwierzęta i ptaki, w tym również ich wymarłe gatunki, a także małe rzeźby ludzi. Wiek tych znalezisk, spoczy­wa­ją­cych w warst­wach Pro­tero­zoiku, wynosi przy­puszczal­nie od 100 do 600 mil­ionów lat!
 • Jas­nowidzenia można się nauczyć
  W lipcu w Warsza­wie doszło do bezprece­den­sowego wydarzenia. Pol­ski jas­nowidz numer 1 i jeden z najwybit­niejszych extrasen­sów na świecie, Krzysztof Jack­owski poprowadził kurs jas­nowidzenia z udzi­ałem kilku­nastu osób. Byliśmy oczy­wiś­cie na nim obecni – i chwała Bogu, gdyż dzięki temu udało się dzi­en­nikarskim piórem zare­je­strować na gorąco wiele niezwykle ciekawych testów tudzież ekspery­men­tów, nie mówiąc już o prze­myśle­ni­ach samego Krzysztofa Jack­owskiego, którymi dzielił się ze słuchaczami. Obsz­erny repor­taż ze zdję­ci­ami Renaty Kamińskiej
 • Niezwykłe fakty, szoku­jące odczyty
  Druga część raportu na temat zdal­nego postrze­ga­nia pozazmysłowego. Kon­sylium lekarskie potwierdz­iło dane o stanie zdrowia zakład­nika przetrzymy­wanego przez irańs­kich ter­ro­rys­tów, z którym men­tal­nie połączył się uczest­niczący w wojskowym ekspery­men­cie extrasens Keith Harary. W innym ekspery­men­cie z udzi­ałem kole­jnego medium – Joe McMonea­gle opisał gmach, który zna­j­dował się we wskazanym miejscu, ale rok wcześniej (później zabu­dowa tego terenu diame­tral­nie zmieniła się). W opisy­wanym przy­padku doszło więc do wyraźnego prze­sunię­cia obrazu w cza­sie. Jeszcze inny zdal­nie postrze­ga­jący sporządził rysunek, będący – jak się okazało – przekro­jem zdetonowanego na poligo­nie w Nowym Meksyku ładunku jądrowego, co wśród wojskowych wywołało istny popłoch.
 • Zagadka świę­tych linii
  Obszar Peru i Boli­wii przeci­nają tajem­nicze linie zwane ceques. Jaką rolę pełniły i jak je wyko­rzysty­wano? Nowe światło na tę sprawę rzu­cają bada­nia radi­estezyjne. O świę­tych lini­ach Inków i tamte­jszych niezwykłych miejs­cach mocy pisze w kore­spon­dencji z Ameryki Połud­niowej autor książek o geo­mancji i radi­estezji, wielo­letni współpra­cownik Niez­nanego Świata Leszek Matela.
 • Czy można ufać medy­cynie?
  Mieszka­jący w Aus­tralii znany pol­ski pub­l­i­cysta, ekolog i podróżnik Janusz Rygiel­ski, sam wywodzący się z lekarskiej rodziny, zadaje ważkie pyta­nia na temat ratowa­nia ludzkiego zdrowia, a przy tym ujaw­nia wstrząsające fakty. Okazuje się, że na anty­po­dach prze­ciętny lekarz rodzinny, prz­er­abi­a­jący pac­jenta w kwad­rans, zara­bia ćwierć mil­iona dolarów rocznie, a anki­eta przeprowad­zona wśród kanadyjs­kich onkologów wykazała, że więk­szość z nich – gdyby zapadła na nowotwór – nie zde­cy­dowałaby się na sko­rzys­tanie z chemioter­apii ze względu na jej wysoką toksy­czność i małą efektywność.

Pon­adto:

 • W Zagad­kach czasu: Czy ojciec Ernetti konfabulował?
 • Andrzej Szmili­chowski, wyk­sz­tał­cona na szwedzkiej uczelni wiedźma i snop światła
 • Jak dia­ment na niebie… – ostat­nia i najbardziej bul­w­er­su­jąca część raportu Roberta Hast­ingsa opowiada­jącego o UFO-​incydentach w bazach raki­etowych USA
 • W Okruchach Wszechświata Rok spoko­jnego Słońca, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich Bożenna Kędzierza­wska i jej misja na dwóch kontynentach
 • Ja także wygrałem z rakiem…
 • Astrolo­gia i psychologia
 • Horoskop na październik.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.