Nieznany Świat 9/1991 (11)

Nieznany Świat 9/1991W NUMERZE:

 • Ekspery­menty C. G. Junga z medium spiry­tysty­cznym
  Tylko w Niez­nanym Świecie ! Zapis sied­miu sean­sów z udzi­ałem Heleny Preiswerk, w których uczest­niczył twórca psy­chologii głębi, Carl Gustaw Jung.
 • Pol­skie „miejsca mocy„
  Temat na życze­nie czytel­ników. O naszych rodzin­nych miejs­cach „promieniowa­nia”, podob­nych do Wawelu, pisze dok­tor medy­cyny Edmund Bieliński.
 • Co te usta chcą powiedzieć
  Hit numeru. Jerzy Stom, powołu­jąc się na źródła zachod­nie, pisze o kole­jnych zdję­ci­ach „mars­jańskiej głowy”, wyko­nanych tego roku przez radziecką sondę kos­miczną „Mars 23″. Jakkol­wiek wydawałoby się to niewiary­godne, ich anal­iza wykazuje, że usta sfo­tografowanego kos­micznego giganta… poruszają się!!!
 • Uchy­lone drzwi
  Ludzie, którzy przeżyli własną śmierć często, nawet w dzień, widzą niezwykłe obiekty i „ruch na niebie”. Nadal Phylis Atwa­ter i jej fas­cynu­jący Powrót do życia.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 8/1991 (10)

Nieznany Świat 8/1991W NUMERZE:

 • Nasza pre­mierowa „10
  Czyli pier­wszy mały jubileusz Niez­nanego Świata. W związku z tym przy­pom­nie­nie „gorącego pow­i­ta­nia” sprzed ośmiu lat, kiedy debi­u­towal­iśmy numerem prób­nym — i nie tylko.
 • Wspom­nienia z przyszłości
  Co dzieje się z ludźmi, którzy po przeży­ciu stanu śmierci klin­icznej powró­cili z „tamtego brzegu”? Dal­szy ciąg niezwykłej pub­likacji Phylis M. Atwa­ter. Holo­gramy w bańkach myd­lanych, zdu­miewa­jąco pro­rocze sny…
 • Dotknię­cie niez­nanego
  Nieza­wodni czytel­nicy znowu nadesłali ciekawe relacje na temat włas­nych niezwykłych przeżyć. O pod­nieb­nej „Mar­gareth”, noc­nym kon­tak­cie, doz­na­ni­ach „poza pręd­koś­cią światła” i cud­ownej tajemnicy
 • Punkt kry­ty­czny
  Olsz­tyński reporter Stanisław Wiec­zorek spec­jal­nie dla Niez­nanego Świata pisze o mało znanym przy­padku psy­chokinezy w Ostródzie. Co dzieje się dziś z jego bohaterką, która — widzi­ało to wielu świad­ków — przed kilku laty wygi­nała wzrok­iem met­alowe przedmioty?
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 7/1991 (9)

Nieznany Świat 7/1991W numerze

 • Trudne lądowanie
  Phyl­lis Atwa­ter, autorka głośnej w Stanach Zjed­noc­zonych książki Powrót do życia opowiada o ludzi­ach, którzy wys­zli ze stanu śmierci klin­icznej. Kim byli przedtem, kim są obec­nie? Po wydrukowanym w nr 8 frag­men­cie „Com­ing back to life” prezen­tu­jemy reflek­sje, którymi Phylis dzieli się w cza­sopiśmie Metapsy­chol­ogy. Tylko u nas.
 • Co straszyło w Stra­chocinie?
  Krzysztof Kamiński relacjonuje po raz pier­wszy w Niez­nanym Świecie prze­bieg i okoliczności dłu­gotr­wałych oraz bul­w­er­su­ją­cych zjawisk, których wid­ownią były przez długie lata koś­ciół i ple­ba­nia we wsi położonej niedaleko Sanoka. Czy cała sprawa ma związek z postacią świ­etęgo Andrzeja Boboli?
 • Ile waży dusza?
  Amerykańscy naukowcy uważają, że dusza, poj­mowana przez nich jako ener­gia po zmarłym człowieku, ist­nieje, a jej masa wynosi od 2 do 2,5 grama. Co na to badacze radzieccy? O bardzo ciekawych doświad­czeni­ach dr Zoji Grieczysznikowej.
 • Uczen­nica szarla­tanów
  Kobieta-​chirurg mimo podeszłego wieku fika koziołki, a za całodzi­enny posiłek wystar­cza jej 200 gram poży­wienia. O tajem­nicy zdrowia i długowieczności.
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 6/1991 (8)

Nieznany Świat 6/1991W NUMERZE:

 • Kos­miczna siatka na Ziemi?
  Arnold Mostow­icz pisze o najnowszej, niez­nanej jeszcze w Polsce książce Ericha von Daenikena Epoka kamienia była czymś zupełnie innym. Czy zadzi­wia­jące podobieństwo budowli mega­l­i­ty­cznych w różnych zakątkach świata łączy się z geo­mancją i czy ist­nieją „żyły smoka”…?
 • Ener­gety­czne fan­tomy
  Zjawiska niczym ze snu, a prze­cież abso­lut­nie realne! Przekonuje o tym lek­tura pasjonu­jącego tek­stu, jaki otrzy­mal­iśmy ze Związku Radzieck­iego, a w nim o: zjawach, ener­gety­cznych sobowtórach i opini­ach naukow­ców bada­ją­cych wspom­ni­ane fenomeny.
 • Zawrót głowy
  Co dzieje się obec­nie z Joanną Gajew­ską z Sos­nowca, głośną w lat­ach osiemdziesią­tych „spraw­czynią” licznych i gwał­townych man­i­fes­tacji telekine­ty­cznych? Ciąg dal­szy naszej „Psy­chokinezy po pol­sku”, tym razem w wyko­na­niu autorów Nieuch­wyt­nej siły.
 • Przesądy pod żaglami
  Znany reporter z Wybrzeża, Kaz­imierz Netka opowiada o tym, czego najbardziej boją się ludzie morza i dlaczego ich sym­pa­tią cieszą się delfiny oraz czarne koty, przynoszą im zaś pecha niek­tóre wypowiedziane niepotrzeb­nie słowa
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 5/1991 (7)

W NUMERZE:

 • Noc strze­la­ją­cych płomieni
  Hit numeru. Nasz współpra­cownik, dr Jan Pająk, mieszka­jący w Nowej Zelandii, ujaw­nia po raz pier­wszy w pol­skiej prasie szczegóły niezwykłego wydarzenia, do jakiego doszło na tej wyspie w 1178 r. Wykazuje ono wiele zadzi­wia­ją­cych zbieżności z głośną katas­trofą tun­guską z 30 czer­wca 1908 r.
 • Ener­gety­czne uderze­nie
  Czyli rady dr Doroty Zarębskiej-​Piotrowskiej, autorki przy­go­towywanej do druku książki Człowiek w kos­mosie, kos­mos w człowieku, jak bronić się w miejs­cach pub­licznych przed emanacją nieko­rzyst­nych energii. Nazwisko dr Zarębskiej-​Piotrowskiej i jej kom­pe­tencja mówią same za siebie. Radz­imy przeczy­tać i… wyciągnąć wnioski.
 • Strach nad Ujaz­dami
  Znany reporter Krzysztof Kamiński spec­jal­nie dla Niez­nanego Świata relacjonuje najnowszy przy­padek psy­chokinezy w Polsce — tym razem w Ujaz­dach w wojew­ództwie krośnieńskim. Przed obcymi drzwi domów we wsi pozostają zamknięte. Dlaczego? Rzec­zowość reporter­skiej relacji sprzyja obiek­ty­wiz­a­cji faktów.
 • Wysłan­nicy
  Czy buł­garska jas­nowidzka Wanga utrzy­muje kon­takty z obcą cywiliza­cją? Kim są istoty, które — jak twierdzi — sys­tem­aty­cznie ją odwiedzają?
Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.