Nieznany Świat 4/2016 (304)

W NUMERZE:

 • Kim w końcu jesteśmy? Nowa wizja człowieka
 • Edgar Cayce o przyszłej Rosji i USA
 • Księżyc: niekończące się tajemnice
 • Psy­chodeliczny kidnaping
 • Rak prostaty: zagroże­nia i nat­u­ralne metody ter­apii
Czy­taj więcej…

Nieznany Świat 12/2015 (300)

W NUMERZE:

 • Na tropach wta­jem­niczeń w najgłęb­szą wiedzę
  Nagroda Hon­orowa za 2015 r. dla Macieja Kuczyńskiego — podróżnika i orga­ni­za­tora wielu wypraw w odległe rejony świata, spele­ologa, alpin­isty, odkry­wcy, pis­arza, pub­l­i­cysty, autora ponad 30 książek, dłu­go­let­niego badacza sza­man­izmu, który sfor­mułował unika­tową hipotezę na temat źródeł zaawan­sowanej wiedzy dawnych cywiliza­cji doty­czącej bio­log­icznych pod­staw życia i tran­scen­dent­nych nośników infor­ma­cji. W niezwykle ciekawej roz­mowie z Leszkiem Matelą autor m.in. Dysku z Atlantydy oraz tomów Życie jest myślą. Życie spadło z nieba, a także wielu innych mówi o swoich sza­mańs­kich wędrówkach i drodze, która doprowadz­iła go do wniosku, że trans, zmieniony stan świado­mości może być źródłem niezwykle ważnych infor­ma­cji na temat otacza­jącego nas świata
 • Poroz­maw­iaj ze mną wresz­cie!
  Są ludzie, którzy potrafią naw­iązać rozumny kon­takt ze zwierzę­tami i porozu­miewać się z nimi telepaty­cznie. Należy do nich m.in. Anne Breyten­back ze Stanów Zjed­noc­zonych, o której osiąg­nię­ci­ach opowiada wspani­ały film doku­men­talny Anna i zwierzęta dostępny w internecie. Autorka pub­likacji w - w opar­ciu o bogatą lit­er­aturę na świecie — udziela konkret­nych wskazówek, jak komu­nikować się z braćmi mniejszymi w taki sposób, by przy­brało to postać dwus­tron­nego, w pełni świadomego dia­logu
Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.