Nieznany Świat 8/2016 (308)

W NUMERZE:

 • Sztuka zakłada­nia knebla
  O kuri­ozal­nym tzw. Liś­cie protes­ta­cyjnym grupy dzi­en­nikarzy zaj­mu­ją­cych się tem­atyką zdrowia, medy­cyny i nauki, w którym doma­gają się oni od rek­torów wyższych uczelni w Polsce wyda­nia zakazu udostęp­ni­a­nia aka­demic­kich sal na spotka­nia z autorem książki UKRYTE TER­APIE. Czego ci lekarz nie powie Jerzym Ziębą. Pub­liku­jemy List otwarty pub­l­i­cys­tów w obronie wol­ności głoszenia poglądów niez­god­nych z dog­matyką naukową oraz medy­czną wraz z pełną listą jego kilkudziesię­ciu syg­natar­iuszy. Są wśród nich osoby legi­t­y­mu­jące się znaczą­cym dorobkiem twór­czym, a w wys­tąpi­e­niu, jakie zainicjowała redakcja Niez­nanego Świata, stanow­czo protes­tu­jemy prze­ci­wko pró­bie reak­ty­wowa­nia w ten sposób w Polsce (co ciekawe, byna­jm­niej nie przez władze!) prak­tyk PRL-​owskiej cenzury.
 • Roz­mowy z isto­tami natury
  W niemieckim wydawnictwie od pięt­nastu lat ukazuje się seria książek (obec­nie już blisko czter­dzieści tomów) poświę­conych roz­mowom z niewidzial­nymi isto­tami duchowymi, stanow­ią­cymi część skład­ową przy­rody. Kilka edy­cji wydano w języku pol­skim, więk­szość jed­nak nie została przetłu­mac­zona. To utrzy­many w duchu antropo­zofii Rudolfa Stein­era kon­trow­er­syjny, ale kap­i­talny poz­naw­czo mate­riał, który przynosi wiele zaskaku­ją­cych infor­ma­cji oraz skła­nia do pogłębionej reflek­sji na temat otacza­jącego nas świata. A wszys­tko zaczęło się od tego, że absol­wen­tka studiów inżynier­s­kich, baronowa Ver­ena Staël von Hol­stein pewnego dnia odziedz­iczyła stary młyn na obrzeżach Pustaci Lüneb­urskiej w północ­nych Niem­czech i przeprowadz­iła się na wieś. Część pier­wsza opowieści w bieżą­cym numerze, dokończe­nie za miesiąc.
 • Swój dzień rozpoczy­nam od kon­taktu z Zaświatami
  Mówi bel­gi­jski ksiądz Jean Mar­tin, badacz tran­sko­mu­nikacji, autor wielu książek na temat tego rodzaju kon­tak­tów, który trak­tuje swoją misją i obecną drogę życiową jako kanał komu­nikacji pomiędzy niebem a ziemią. Opowiada­jąc w wywiadzie o doko­nanych przez siebie nagra­ni­ach głosów stamtąd i napisanych tomach (które, jak pod­kreśla, zawsze kon­sul­tuje z ojcem Fran­coisem Brune), ks. Mar­tin przekonuje, że tran­sko­mu­nikacja stała się dla niego potężnym instru­mentem, który pozwala spleść nici pomiędzy naszym światem, a tym w wieczności. Zapew­nia również, że To naprawdę ogromna radość usłyszeć wiado­mość od blis­kich, którzy są już „po tamtej stronie” i przekazać ją tym, którzy zna­j­dują się np. w krań­cowym sta­dium cier­pi­enia. Warto dodać, że ksiądz Mar­tin opub­likował m.in. książkę Kapłan, medium i pies. Roz­mowy z naszymi zmarłymi zwierzę­tami. Piękny i mocny akcent na zakończe­nie trzy­częś­ciowej pub­likacji spiętej hasłem Badacze w sutannach.
 • Synestezja: wielowymi­arowa sym­fo­nia zmysłów
  Jedno z najbardziej fas­cynu­ją­cych zjawisk ze sfery para­nor­mal­nego odbioru, w obrę­bie którego dochodzi do przenika­nia się różnych zmysłów i doświad­cza­nia niezwykłych doz­nań: widzenia dźwięków, słyszenia kolorów, smakowa­nia liter (sic!), wącha­nia ksz­tałtów — w wiz­jerze dr Mał­gorzaty Stępień, anal­izu­jącej to zjawisko od wielu lat. Zaskaku­jące przykłady i fra­pu­jące ekspery­menty oraz bada­nia. Drugi — po Roz­mowach z duchami natury, a przy tym nie ostatni — gwóźdź numeru.
 • Oto czym jest Arka Przymierza
  Pis­arz, badacz i podróżnik, lau­reat Hon­orowej Nagrody Niez­nanego Świata za 2015 r. Maciej Kuczyński i jego sen­sacyjna hipoteza doty­cząca jed­nego z najbardziej tajem­niczych arte­fak­tów w his­torii ludzkości. Nie chcąc jej w tym miejscu zdradzać, ograniczmy się jedynie do stwierdzenia, że tytułowa Arka Przymierza, zdaniem autora, stanow­iła „sprzęt” do łączności tran­scen­den­tal­nej, który był znany i uży­wany w wielu kul­tur­ach — wszędzie tam, gdzie dzi­ałali Ludzie Wiedzy, sza­mani. Dzi­ało się to na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach i od niepamięt­nych czasów.
 • Magowie bogów: spad­ko­biercy zagin­ionej cywiliza­cji
  Przeszłość nie wygląda tak, jak nas uczono – mówi Gra­ham Han­cock, autor best­sellerowych książek Ślady pal­ców bogów i Magowie bogów, które ukazały się w pol­skim języku nakła­dem Wydawnictwa AMBER. O tym, kim są tytułowi magowie bogów i co kryje się za wydarzeni­ami, do których doszło na ziemi przed prawie 13 tysią­cami lat. Jak również z tego punktu widzenia oce­niać najnowsze sen­sacyjne odkrycia w obrę­bie kom­pleksu Göbekli Tepe, który ma powierzch­nię 50 razy więk­szą niż Stone­henge i jest od niego starszy o 7,5 tysiąca lat? O tym wszys­tkim w ekskluzy­wnym wywiadzie, jakiego znany bry­tyjski dzi­en­nikarz i pis­arz, badacz zagadek starożyt­ności udzielił Niez­nanemu Światu.

PON­ADTO:

 • Zza zasłony jedynek i zer — czyli, co wykazały gen­er­a­tory przy­padku w kole­jnych ważnych miejs­cach i stre­fach w Polsce, jakie odwiedził z aparaturą w ręku niestrud­zony Robert Buchta, który już parokrot­nie na naszych łamach dzielił się wnioskami z prowad­zonych przez siebie badań
 • Leszek Matela o bud­dyjs­kich świą­ty­ni­ach w Japonii i ich promieniowaniu
 • W Dotknię­ciu Niez­nanego m.in. o kulisach pow­sta­nia pewnej książki, która przyszła znikąd
 • W Okruchach Wszechświata o życiu jako mod­elu do składa­nia, a w Pocz­cie heal­erów pol­s­kich o słysze­niu głosu duszy i łódzkiej uzdrowicielce, radi­estetce oraz badaczce w jed­nej oso­bie, Annie Grabowskiej
 • Piotr Piotrowski o gwiaz­dach przez­naczenia i wol­nej woli
 • Także oczy­wiś­cie horoskop na czerwiec.

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.