Świado­mość * Duchowość * Ezoteryka


Opętania demoniczne to fakt?

O dr. Richardzie E. Gal­lagherze zrobi się niebawem głośno. Ten psy­chi­a­tra z kilkudziesię­ci­o­let­nim doświad­cze­niem, wykład­owca Colum­bia Uni­ver­sity oraz New York Med­ical Col­lege zapowiedział pub­likację książki, w której pode­jmie próbę naukowego udowod­nienia zjawiska demon­icznego opętania.

Czy­taj więcej…

Mantry zmieniają mózg

Zapamię­ty­wanie i recy­towanie mantr, a także innych długich utworów ma zaskaku­jąco dobroczynny wpływ na pamięć — ogłosił na łamach mag­a­zynu naukowego Sci­en­tific Amer­i­can neu­rolog dr James Hartzell — twórca ter­minu efekt san­skrytu

Czy­taj więcej…

Siedlisko świadomości

Gwał­towny przy­rost wiedzy o mózgu doty­czy de facto ostat­niego ćwierćwiecza. Przełom nastąpił, gdy pow­stała tzw. neu­ronauka, łącząca wszys­tkie dziedziny zmierza­jące do wyjaśnienia zaw­iłych relacji wys­tępu­ją­cych pomiędzy ludzkim mózgiem a umysłem. W jej obrę­bie wyróż­ni­amy: neu­rologię, neu­ro­bi­ologię, psy­chologię, badanie sztucznej inteligencji, a przede wszys­tkim tworze­nie sieci neu­ropodob­nych. Pomimo prowad­zonych wciąż badań, nadal nie potrafimy jed­nak wyjaśnić, jak i dlaczego człowiek uzyskuje świado­mość, rozu­mi­aną jako poczu­cie włas­nego ja.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.