Nauka * Tech­nika * Przyszłość


Levandowski tworzy komputerową religię

Anthony Levandowski — inżynier i były pra­cownik Google’a, spec­jal­ista w dziedzinie samo­jezd­nych aut, założył w 2015 r. orga­ni­za­cję Way of the Future (Droga Przyszłości), która do niedawna nie stanow­iła przed­miotu niczy­jego zain­tere­sowa­nia. Wiadomo było tyle, że ma ona charak­ter wyz­nan­iowy, a Levandowski jest jej przewodniczącym.

Czy­taj więcej…

Odkryto „kryształy czasu”

Fizyka dotyka obec­nie tem­atów, które jeszcze kilka lat temu były uznawane za fan­tastykę naukową. Z nią bowiem kojarzą się tajem­nicze krysz­tały czasu, o których w ostat­nich miesią­cach zro­biło się głośno.

Czy­taj więcej…

Czy Kosmos to hologram?

Kanadyjscy uczeni twierdzą, że wspo­ma­gane symu­lacją kom­put­erową bada­nia nad początkami Wszechświata wskazują, iż tuż po Wielkim Wybuchu miał on naturę holograficzną

Czy­taj więcej…

Czy w Układzie Słonecznym pojawi się druga gwiazda?

Plan­eta X (lub Dziewiąta Plan­eta) — hipote­ty­czny świat mający krążyć po obrzeżach Układu Słonecznego — od lat stanowi przed­miot dyskusji wśród astronomów. Najnowsze bada­nia wskazują jed­nak, że kos­miczne sąsiedztwo Ziemi może naw­iedzić jeszcze jeden wielki niebieski gość.

Czy­taj więcej…

Nieśmiertelność w 2045?

Rosyjski mul­ti­m­il­ioner Dmitrij Ickow dołączył do grona znanych osób, które są gotowe zro­bić wiele, by uczynić swe życie nieśmiertel­nym. Biz­nes­men zainicjował właśnie pro­jekt 2045, którego celem ma być trans­fer umysłu.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży
Newsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.