Ter­apie * Medy­cyna * Odkrycia


Prawdziwki to superżywność

Dużymi krokami zbliża się szczyt okresu grzy­bo­bra­nia. Choć grzyby leśne są w pol­skiej kuchni niezwykle pop­u­larne, poku­tuje mit o ich znikomej wartości odży­w­czej. Z ustaleń biologa prof. Roberta B. Beel­mana, przez kilka­dziesiąt lat zaj­mu­jącego się bada­ni­ami nad żywnoś­cią, wynika jed­nak, że zasługują one na miano superży­wności (ang. super­food).

Czy­taj więcej…

Męska grypa istnieje!

Wszyscy panowie, którzy czuli się pokrzy­wdzeni, gdy pod­kreślali, jak ciężko znieść im grypę czy zwykły katar — teraz mogą wresz­cie być usatys­fakcjonowani. Opub­likowane właśnie w British Med­ical Jour­nal wyniki badań wskazują, że mężczyźni dys­ponują nat­u­ral­nie słab­szym ukła­dem odpornoś­ciowym niż kobiety.

Czy­taj więcej…

Joga usprawnia mózg

Od wielu lat na Zachodzie odno­towuje się duże zain­tere­sowanie hatha-​jogą oraz medy­tacją. Bada się m.in. wpływ tych tech­nik na kon­cen­trację, kreaty­wność i radze­nie sobie z depresją.

Czy­taj więcej…

Dlaczego warto spać?

Brak snu sprawia, że mózg zaczyna pożerać sam siebie — uważają włoscy neu­rolodzy, którzy ustalili, że dochodzi wtedy do kon­sumowa­nia jed­nych synaps przez drugie.

Czy­taj więcej…

Leki na zgagę i wrzody szkodzą!

Uczeni z Akademii Medy­cznej Uni­w­er­sytetu Waszyn­g­tońskiego potwierdzili, że dłu­gotr­wałe stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej (IPP) może być bardzo szkodliwe dla zdrowia. Jako zatrzy­mu­jące pro­dukcję kwasu sol­nego i zmniejsza­jąc poziom pH w żołądku są one stosowane powszech­nie (ze względu na cenę i skuteczność) w lecze­niu wrzodów żołądka, zgagi czy refluksu.

Czy­taj więcej…

Zdrowy cholesterol (?)

Około 60% ludzi na świecie cierpi na zaburzenia lipi­d­owe, czyli niepraw­idłowy rozkład cho­les­terolu we krwi. Mają na to wpływ różne czyn­niki środowiskowe, głównie – niezdrowe jedze­nie. Wyniki ostat­nich badań wskazują jed­nak, że to nie nad­miar cholesteloru jest odpowiedzialny za choroby serca i przed­w­czesną śmierć wielu pacjentów.

Czy­taj więcej…

Ciało i umysł chorują wspólnie

W mag­a­zynie Plos One opub­likowano wyniki badań, jakie przeprowadził zespół naukow­ców pod kierown­ictwem dr Mar­ion Tageth­off z Uni­w­er­sytetu w Bazylei we współpracy z prof. Gun­therem Meinlschmidtem z Ruhr-​Universität Bochum. W tes­tach wzięło udział 6500 młodych osób w wieku od 13 do 18 lat, a ich celem było odkrycie związków wys­tępu­ją­cych pomiędzy chorobami psy­chicznymi i fizycznymi…

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.