Zdrowy cholesterol (?)

Około 60% ludzi na świecie cierpi na zaburzenia lipi­d­owe, czyli niepraw­idłowy rozkład cho­les­terolu we krwi. Mają na to wpływ różne czyn­niki środowiskowe, głównie – niezdrowe jedze­nie. Wyniki ostat­nich badań wskazują jed­nak, że to nie nad­miar cholesteloru jest odpowiedzialny za choroby serca i przed­w­czesną śmierć wielu pacjentów.

W branżowym cza­sopiśmie Annals of Nutri­tion & Metab­o­lism ukazał się artykuł, z którego wynika, że wyższy poziom cho­les­terolu jest korzystny w przy­padku ludzi starszych. W cza­sie prowad­zonych w Japonii badań wyszło na jaw, iż osoby z najwyższym poziomem cho­les­terolu uzyski­wały najniższy wskaźnik śmiertel­ności z powodu chorób serca. Ustal­e­nia, o jakich mowa, zaprzeczają doty­chcza­sowej wiedzy na ten temat i staw­iają pod znakiem zapy­ta­nia masowe stosowanie leków na obniże­nie poziomu cho­les­terolu – tzw. statyn.

Sprawa jest o tyle drażliwa, że lekarstwa te stanowią dla kon­cernów far­ma­ceu­ty­cznych aut­en­ty­czną żyłę złota. Przykład­owo w samych Stanach Zjed­noc­zonych przyj­muje je ponad 13 mil­ionów Amerykanów, w tym prawie wszyscy mężczyźni w wieku powyżej 60 lat.

Czy to możliwe, by wcześniejsze wnioski lekarzy całkowicie roz­chodz­iły się z prawdą?

Nowe bada­nia udowad­ni­ają, że ludzie zdrowi i akty­wni mają na ogół w orga­nizmie wysoki poziom tej cho­les­terolu. Nato­mi­ast osoby chore (np. na raka), dzieci dotknięte autyzmem albo samobójcy – cier­pią na niedostatek tego związku we krwi.

Trzeba więc zadać sobie pytanie, czy obniżanie cho­les­terolu na siłę lekami nie stanowi dzi­ała­nia destruk­cyjnego? Według norm stosowanych przez lekarzy więk­szość z nas powinna reg­u­larnie przyj­mować statyny, by nie zapaść na miażdżycę, nad­ciśnie­nie i inne choroby.

No cóż, nie jest niestety wyk­luc­zone, że taką sytu­ację kreują zain­tere­sowane olbrzymim zyskiem firmy far­ma­ceu­ty­czne. Aby tę kwestię ostate­cznie wyjaśnić, trzeba będzie przeprowadzić nową serię badań.

WCh


Więcej

- Sko­men­tuj na Grupie Czytel­ników (Facebook)

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.