Książka o metodzie Zdenka Domančica - przedsprzedaż

Spis treści

Mamy przy­jem­ność poin­for­mować, iż uru­chomil­iśmy przed­sprzedaż długo wyczeki­wanej książki „Lecze­nie bioen­ergią według metody Zdenka Domančica”, która ukaże się pod naszym patronatem 1618 wrześ­nia. Już teraz można ja u nas zamówić z 10% rabatem! Zamówienia te będą real­i­zowane w pier­wszej kole­jności zaraz po otrzy­ma­niu przez nas książki.

Zdenko Domančić, świa­towej sławy bioen­er­goter­apeuta, twórca ory­gi­nal­nej i nat­u­ral­nej metody leczenia bioen­ergią, którą zas­tosował w prak­tyce i według której dzi­ała już 30 lat. Założy­ciel włas­nej szkoły, gdzie z odd­aniem uczy innych jak zapewnić prze­niesie­nie wiedzy i doświad­czeń na przyszłe pokole­nia. Opra­cow­ana przez niego metoda pomaga wszys­tkim pac­jen­tom w każdej choro­bie. Do tej pory leczył wraz ze swoimi współpra­cown­ikami już ponad 1,5 mil­iona chorych na całym świecie, również na odległość, a wiele przy­pad­ków leczenia doty­czyło chorych, którzy nie znaleźli pomocy w lecze­niu meto­dami konwencjonalnymi.

Prof. n. med. Radovan Starc, lekarz medy­cyny, spec­jal­ista internista i kar­di­olog. Ordy­na­tor w Klin­ice Kar­di­ologii Uni­w­er­syteck­iego Cen­trum Klin­icznego w Lublanie. W powoła­niu lekarskim, któremu służy z odd­aniem i pasją już od ponad 35 lat, za najważniejsze uważa kom­plek­sowe pode­jś­cie do pac­jenta i bezpośredni z nim kon­takt. W lat­ach 20072008 wydał trzy pop­u­larne książki o stre­sie i związanych z nim chorobach (w języku słoweńskim).

Zamów książkę w przed­sprzedaży.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z frag­men­tami książki opub­likowanymi w 8/​2013.

W sprzedaży

PZP

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglądarce.