Marek Rymuszko — redak­tor naczelny i współza­łoży­ciel Niez­nanego Świata pełni funkcję prze­wod­niczącego Kra­jowego Klubu Repor­tażu. W tej kat­e­gorii zna­jdziecie państwo mate­ri­ały odnoszące się do dzi­ałal­ności tej organizacji.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu

Na Wal­nym Zebra­niu ogólnopol­skiej orga­ni­za­cji repor­tażys­tów — Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu, które odbyło się w Warsza­wie 9 grud­nia 2016 r., zostały wybrane jego władze na następną, 5-​letnią kadencję. Sto­warzysze­niem, podob­nie jak w min­ionych 26 lat­ach, pok­ieruje redak­tor naczelny „Niez­nanego Świata”, Marek Rymuszko, któremu funkcję tę po raz kole­jny powier­zono jednogłośnie.

Skład władz KKR

Skład władz Sto­warzyszenia Kra­jowy Klub Repor­tażu powołanych na 5-​letnią kadencję na Wal­nym Zebra­niu w Warsza­wie 9 grud­nia 2016 r.

Zarząd:

  • Prezes — Marek Rymuszko, Niez­nany Świat, Warszawa
  • Wiceprezes — Joanna Lam­parska, National Geo­graphic, His­tory Chan­nel, Canal +, Dis­cov­ery, Wrocław
  • Wiceprezes — Ryszard Marut, Tygod­nik Ciechanowski, Ciechanów
  • Wiceprezes — Marek Mierzwiak, Pol­skie Radio, Katowice
  • Sekre­tarz gen­er­alny — Ewa Japał-​Pac, nieza­leżna, Warszawa
Czy­taj więcej…

Krajowy Klub Reportażu w pigułce

Ist­niejące w Polsce od 1996 r. Sto­warzysze­nie Kra­jowy Klub Repor­tażu jest orga­ni­za­cją zawodowo-​twórczą zrzesza­jącą repor­tażys­tów i dzi­ała­jącą na pod­stawie przepisów ustawy prawo o sto­warzyszeni­ach z 7 kwiet­nia 1989 r. (art. 4043). Ma sta­tus sto­warzyszenia zwykłego i liczy ok. 100 członków. Mogą należeć do niej osoby legi­t­y­mu­jące się znaczą­cym dorobkiem twór­czym, zwłaszcza w sferze upraw­ia­nia reportażu.

Czy­taj więcej…

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.