Narodziny Atlantydy

Nar­o­dziny Atlantydy. Fakty i mity na temat relacji Pla­tona.
Jarosław Molenda
Wydawnictwo Armoryka, San­domierz 2011

Atlantyda, tajem­niczy ląd na pograniczu leg­endy i his­torii, baśni i rzeczy­wis­tości, od wielu setek lat inspiruje nie­zlic­zone grono badaczy, poszuki­waczy przygód i lit­er­atów. To ważny mit, a zarazem jedna z najwięk­szych zagadek w his­torii ludzkości.
Ostat­nio w san­domier­skim wydawnictwie Amoryka ukazała się ciekawa książka na ten temat. Jej autorem jest Jarosław Molenda, absol­went filologii klasy­cznej, a jed­nocześnie poszuki­wacz tajem­nic starożyt­nych cywiliza­cji, podróżnik i publicysta.

Spod jego pióra wyszły wcześniej książki doty­czące m.in. sekretów his­torii Ameryki Połud­niowej oraz mumii. Obecna edy­cja kon­cen­truje się przede wszys­tkim na prob­lemie nar­o­dzin Atlantydy.

Pod­stawą rozważań autora jest relacja Pla­tona, a Molenda udowad­nia, iż stanowi ona prawdziwe i wiary­godne źródło infor­ma­cji. W jego tomie zna­jdziemy również szczegółowe, a przy tym polemiczne omówie­nie innych teorii i hipotez związanych z Atlantydą. M.in. w rozdziale Zapom­ni­ana wiedza, zapom­ni­any język przed­staw­ione zostały jej ling­wisty­czne tropy. Wiele języków bowiem, posi­ada­ją­cych wspólne cechy, wskazuje na atlanty­dzkie praźródło.

Rea­sumu­jąc: Nar­o­dziny Atlantydy Jarosława Molendy możemy potrak­tować jako wszech­stronne, a przy tym ory­gi­nale kom­pendium wiedzy o zagin­ionym kon­ty­nen­cie, a syg­nal­i­zowanego tomu nie powinno zabraknąć w księ­gozbiorze każdego czytel­nika zain­tere­sowanego sekre­tami ludzkości i tajem­ni­cami zagin­ionych cywilizacji.

Recen­zja: Niez­nany Świat 8/​2011

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.