Świadome odżywianie według medycyny naturalnej

Spis treści

Bożena SchleicherDominik Sier­piejko

Świadome odży­wianie według medy­cyny nat­u­ral­nej. Roz­mowa ze spec­jal­istką medy­cyny chińskiej, natur­oter­apeutką – Bożeną Schleicher

Od jak dawna zaj­muje się Pani medy­cyną nat­u­ralną?
- Od 25 lat. Zaczęło się od makro­bio­tyki według Georga Oshawy, jestem absol­wen­tką Między­nar­o­dowego Insty­tutu Makro­bio­tyki w Kien­tal w Szwa­j­carii. W Ośrodku Edukacji Makro­bio­ty­cznej we Wrocławiu prowadz­iłam wykłady, kursy gotowa­nia, orga­ni­zowałam wczasy. Aby nadal się rozwi­jać, ukończyłam 4 let­nie stu­dia Trady­cyjnej Medy­cyny Chińskiej prowad­zone przez nauczy­cieli Insty­tutu Avi­cenny z Francji orga­ni­zowane w Krakowie. Obec­nie łączę w prak­tyce ter­apię odkwasza­nia orga­nizmu wg dr Renate Col­lier — z zasadami makro­bio­tyki, ziołolecznictwem i medy­cyny chińskiej, prowadzę autorskie kursy gotowa­nia makro­bio­ty­cznego, a także orga­nizuję wykłady i wczasy oraz pro­muję zdrowy styl życia. Aktu­al­nie kończę 4-​letni kurs dla zaawan­sowanych z chińskiego ziołolecznictwa pod kierunk­iem dr. Tadeusza Błaszczyka z Niemiec.

Bożena Schle­icher jest Absol­wen­tką Między­nar­o­dowego Insty­tutu Makro­bio­ty­cznego w Kien­tal w Szwa­j­carii. Współza­łoży­cielka Sto­warzyszenia Ośrodka Edukacji Makro­bio­ty­cznej we Wrocławiu. Spec­jal­istka w zakre­sie nauki o żywie­niu. Posi­ada ponad 25 let­nie doświad­cze­nie w edukacji zdrowot­nej. Prowadzi autorskie kursy gotowa­nia makro­bio­ty­cznego, sem­i­naria i wykłady z zakresu zdrowia, zdrowego odży­wia­nia, pro­fi­lak­tyki chorób przewlekłych i nowot­worowych, udziela indy­wid­u­al­nych kon­sul­tacji diete­ty­cznych i lekcji gotowa­nia, pro­muje zdrowy styl życia. Ukończyła 4-​letnie stu­dia Trady­cyjnej Medy­cyny Chińskiej prowad­zone przez nauczy­cieli z Insty­tutu Avi­cenny we Francji. Łączy w prak­tyce ter­apię odkwasza­nia orga­nizmu dr Renate Col­lier z zasadami makro­bio­tyki i medy­cyny chińskiej. Aktu­al­nie kończy 4-​letni kurs dla zaawan­sowanych z TMC i ziołolecznictwa u wybit­nego znawcy TCM i ziołolecznictwa dr T. Błaszczyka z Hamm – z Niemiec.
Bożena Schle­icher była kon­sul­tan­tką diete­ty­czną dr. Andrzeja Kaweck­iego w pro­gramie „Zdrowe Serce” według metody dr. Deana Ornisha i w pro­gramie edukacyjno-​rehabilitacyjnym „Malwa” leczenia nowot­worów w Ustro­niu. Prowadz­iła wykłady z diete­tyki, zasad medy­cyny chińskiej i ziołolecznictwa w ogólnopol­skim pro­gramie „Akademia walki z rakiem”. W lat­ach 20052008 razem z niemieckimi ter­apeu­tami prowadz­iła tur­nusy ter­apeu­ty­czne i eduka­cyjne dla Niem­ców goszczą­cych w ośrodku „Ran­cho Mustafa” w Bobolinie. Od 2009 roku w tym samym ośrodku prowadzi autorskie wczasy edukacyjno-​rekreacyjne. Od 2007 roku współpracuje z Proko­rem sp. z o.o., wyko­rzys­tuje preparaty ofer­owane przez firmę, a także prowadzi edukację na temat grzyba Gan­o­derma lucidum i zielonej herbaty.

Czy przyj­muje Pani na kon­sul­tacje tylko osoby chore, czy również zdrowe?
- Oso­bie chorej pomagam w zrozu­mie­niu przy­czyny utraty zdrowia, a zdrowej doradzam co robić, by jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i nie dop­uś­cić do choroby. Trafi­ają do mnie ci, którzy mając np. chorego członka rodziny — mody­fiku­jąc styl życia zaczy­nają od zmi­any „kuchni „.

Jaki wpływ na zdrowie ma Pani zdaniem dieta?

- Dieta oznacza porządek w życiu. Jedze­nie powin­niśmy trak­tować nie tylko jako źródło przy­jem­ności i uzu­pełnienia zużytej energii, lecz również czyn­nik zachowa­nia zdrowia i zapo­b­ie­ga­nia chorobom przewlekłym oraz nowot­worowym. Nie mniej ważny jest również styl życia, jakie prowadz­imy, umiejęt­ność radzenia sobie ze stre­sem i negaty­wnymi emoc­jami, właś­ciwy odpoczynek, har­moni­jne współdzi­ałanie z naszym otocze­niem, przy­jazny kon­takt z ludźmi.

Jakie są główne fun­da­menty zale­canej diety?
- Opieram się na pro­duk­tach pochodzenia nat­u­ral­nego, całoś­ciowych, nieprzetwor­zonych prze­mysłowo, bez kon­ser­wan­tów, chemicznych dodatków, niemody­fikowanych gene­ty­cznie, bioak­ty­wnych (bez mrożonek, kon­serw, uży­wa­nia mikro­fali). Wszys­tkie pod­sta­wowe skład­niki potrzebne do praw­idłowego funkcjonowa­nia naszego orga­nizmu można znaleźć w pokar­mach roślin­nych. Nasz „zakład przetwór­czy” powinien być w kuchni. Poży­wie­nie całoś­ciowe, oparte na żywności roślin­nej składa­jącej się z pełnych ziaren zbóż, fasolek, grochu, pro­duk­tów sojowych, glonów mors­kich, warzyw, owoców oraz dobrych, tłoc­zonych na zimno ole­jów, pestek i orzechów i ryb, dostar­cza orga­niz­mowi wszys­t­kich niezbęd­nych skład­ników pokar­mowych, najwyższej jakości i w najbardziej zbi­lan­sowanej formie. Chroni przed chorobami przewlekłymi i nowotworowymi.

Czy są pro­dukty, których zde­cy­dowanie Pani nie zaleca?
- Tak. To wszys­tkie pro­dukty wysoko­przetwor­zone, nien­at­u­ralne, rafi­nowane, np.: mar­garyny, niskiej jakości oleje, a także biała mąka, cukier i sól. Jeżeli to możliwe, ograniczmy również ilość spoży­wanego mięsa, które nie jest tak ważne w naszej diecie, a może być powo­dem wielu chorób. Uważam, że powin­niśmy całkowicie wye­lim­i­nować pro­dukty nabi­ałowe: mleko, sery i pro­dukty mlekopochodne.

Ale mleko jest uważane za źródło białka
- Natura genial­nie zapro­jek­towała skład mleka z punktu widzenia niezbęd­nego roz­woju młodych przed­staw­icieli danego gatunku czyniąc to tak, by zapewnić właś­ciwy wzrost i zapotrze­bowanie diete­ty­czne, stworzyć ochronę immuno­log­iczną. Tylko człowiek jest gatunkiem, który pije mleko matek innego gatunku. Spoży­wanie mleka krowiego i jego przetworów nie daje żad­nych korzyści, jest nato­mi­ast obar­c­zone ryzykiem wielu chorób i pojaw­ia­nia się alergii. Kazeina okazuje się prak­ty­cznie nies­trawna — białko zawarte w mleku wywołuje pro­cesy gnilne w jeli­tach. Nies­traw­ione frag­menty białek pochodzące z mleka krowiego powodują alergię i mogą uszkodzić błonę ślu­zową prze­wodu pokar­mowego, układu odd­e­chowego, płuc, stawów, które ule­gają obrzękom i zapale­niom przy­czy­ni­a­jąc się do roz­woju astmy i reuma­toidal­nego zapale­nia, przewlekłego zapale­nia gardła, oskrzeli, obrzęknię­tych i pow­ięk­szonych migdałków, chron­icznego kataru.
Przeko­nanie, że mleko wzmac­nia kości, to zjawisko marketingowo-​kulturowe, w wielu kra­jach świata nabiał jest rzadko spoży­wany. Kon­sumpcja pro­duk­tów mlecznych ma wpływ na wszys­tkie ludzkie narządy. Najczęś­ciej atakowane są piersi, macica, jajniki, prostata, tar­czyca, jamy nosowe, przysadka, śli­mak ucha oraz śród­móz­gowie. Wiele współczes­nych chorób związanych jest z nad­mierną kon­sumpcją nabi­ału: upławy, cysty na jajnikach, włók­ni­aki, guzy piersi, alergie, dolegli­wości skórne np. atopowe zapale­nia, astma, katar sienny, artre­tyzm, reumatyzm, osteo­poroza, katarakta, zaćma, jaskra, nowot­wory, białaczka, cukrzyca I-​go stop­nia, choroby krąże­nia. Nasi­la­jąca się częs­totli­wość tych chorób rośnie wraz z wzrostem spoży­cia pro­duk­tów mleczars­kich. To nie prawda, że jeżeli nie będziemy pić mleka, zaczną się prob­lemy z zębami lub kośćmi. Wapń możemy znaleźć np. w zielonych warzywach, orzechach, seza­mie, maku, płatkach owsianych, owsie.

W sprzedaży

Newsletter

Przeczy­tałem Reg­u­lamin i zgadzam sięStrona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.