Pomoc Horusa dla Ziemian

Spis treści

Amulet Ochronny HorusaAmulet Ochronny Horusa współpracu­jący z energią Piramid Ener­gety­cznych Horusa® Alchemiczne osiąg­nię­cie mis­trza z D. Har­ald Alke Kyborg Insty­tutu® stanowi całkow­itą nowość i kon­tynu­acje idei tych piramid.

Amulet Horusa to niewielki przed­miot, o unikalnej formie, który wyt­warzany jest w szczególny sposób ze spec­jal­nego mate­ri­ału. Dzięki swo­jej wyjątkowości współpracuje stale z Wyższymi Siłami Światła. Pow­stał, aby umożli­wić noszącej go oso­bie, ochronę i odbieranie szczegól­nego rodzaju pozy­ty­wnych impul­sów. Przy jego pro­dukcji stosowane są ele­menty magii oraz prastare zasady alchemiczne.

Z początkiem 23-​go roku ist­nienia na Ziemi Ener­gety­cznych Piramid Horusa®, D. Har­ald Alke stworzył ten nowy rodzaj amuletu, dzieki któremu możli­wość pracy z pozy­ty­wnymi ener­giami została znacznie rozsz­er­zona. Amulet utrzy­muje i rozprzestrzenia wibracje ory­gi­nal­nych Piramid Horusa®. Pier­wsze przeprowad­zone z nim doświad­czenia wykazują, iż osiąga zasięg o promie­niu przy­na­jm­niej 3 m. Wyko­rzys­tuje on energię z gęstej sieci Ener­gety­cznych Piramid Horusa, które ustaw­ione zostały w wielu miejs­cach, w całej Europie Wschod­niej i Zachod­niej. Razem z tym amuletem wchodz­imy w wysokie wibracje, połąc­zone bezpośred­nio z energią Horusa. Płynący z niego silny impuls stanowi dla nas sta­bilną ochronę przed wszelkiego rodzaju zaburzeni­ami energetycznymi.

Poprzez zas­tosowanie unikalnego alchemicznego sposobu postępowa­nia, w amule­cie użyto wyjątkowych met­ali w postaci pię­ciu ich pier­wiastków ślad­owych. Jego śred­nica to 6 cm, a waga 50 g, przy czym powierzch­nię pokryto 24-​karatowym złotem. To tak, jakby stale nosiło się przy sobie małą Ener­gety­czną Piramidę Horusa!

Awers amuletu tworzy święty, geom­e­tryczny obraz Ener­gety­cznej Piramidy Horusa® w postaci Man­dali z czer­wonym rubinem sym­bol­izu­ją­cym związaną z nim energię ognia.
Na rew­er­sie widoczna jest struk­tura fali uos­abi­a­jąca siłę wody niebieskim szafirem. To połącze­nie ognia i wody uważane jest przez alchemików za swois­tego rodzaju alchemiczny związek jed­ności oby­dwu tych potężnych żywiołów.

Man­dala Ener­gety­cznych Piramid Horusa sym­bol­izuje święte, ośmiokątne Bagua, starochińskiej Świętej Księgi I Cing opisu­jącej różnorod­ność wszel­kich pro­cesów między­ludz­kich, zasi­lanych przepły­wa­jącą pomiędzy nimi kos­miczną energią.

D. Harald AlkeBagua wyjaś­nia wszelkie zachodzące na Ziemi pro­cesy życiowe i we wspom­ni­anej Man­dali związane jest z potężnymi poję­ci­ami: Horus to bóg prawdy i spraw­iedli­wości, strzegący praw­idłowego, boskiego kierunku roz­woju ludzkości. Ener­gety­czne Piramidy Horusa – zasi­la­jąca wszelkie życie, boska ener­gia kos­miczna. Power – Moc. /​Suc­cess – Sukces. /​Love – Miłość. /​Enlight­ment – Oświecenie./ Shel­ter – Ochrona./ Secu­rity – Pewność.

Do napisów na awer­sie wybrany został język ang­iel­ski, ponieważ sty­mu­luje on pier­wszą cza­krę i jest właś­ciwy dla utrzy­ma­nia sta­bil­nej egzys­tencji oraz sił życiowych, jak również chęci do życia i przetr­wa­nia. Amulet nosimy jako naszyjnik na wysokości czwartej cza­kry. Pochodzi z niej wszelka Siła, dzięki której jesteśmy w stanie rozwiązy­wać wszys­tkie nasze zada­nia życiowe. Dzięki płynącej z niej dobroci serca potrafimy opanować cały otacza­jący nas świat. Gdy wychodz­imy z domu, amulet należy stale nosić przy sobie. Będzie on nas chronić przed wieloma różnymi nieko­rzyst­nymi wibrac­jami, które spo­tykamy na swo­jej drodze. Dzięki niemu sta­bi­lizuje się nasza aura, przez co staje się ona jed­no­li­cie silna.

Pod­czas pracy z Reiki na odległość amulet kładzie się na fotografii osoby, do której chcemy wysyłać energię. Obok możemy także położyć wydrukowane zdję­cie Wielkiego Ciągu Ener­gety­cznych Piramid Horusa we Francji i za pomocą amuletu przesyłać ich energię do osoby z fotografii. Odczuwamy wtedy napływ potężnej, wspani­ałej energii, którą przekierowu­jemy w stronę dalekiego odbiorcy ze zdję­cia. Wszys­tkie amulety przez dłuższy czas prze­by­wały w dużym mod­elu G-​Energetycznej Piramidy Horusa we Francji.

Posi­adacze włas­nych, ory­gi­nal­nych Piramid Horusa mogą przytrzy­mać zwisający prostopa­dle do dołu amulet, dokład­nie nad szczytem piramidy, lub umieś­cić go tak, aby zwisał prostopa­dle wewnątrz piramidy. Da się wów­czas zaob­ser­wować bardzo silny przepływ energii! Przy mod­elu C lub przy więk­szym mod­elu Piramidy Horusa amulet można zaw­ieszać, także na dłużej, na zachod­nim rogu odwró­conej piramidy wewnętrznej.

Inicju­jąc swój amulet w połącze­niu z własną Piramidą Ener­gety­czną Horusa® spraw­iamy, że nosząc go, będziemy zawsze i wszędzie z nią połączeni! W ten sposób, jej życio­da­jna ener­gia nie tylko nas strzeże, ale także zasila swoją mocą, za pośred­nictwem amuletu. To potężny postęp w możli­woś­ci­ach użytkowa­nia cud­ownej, życio­da­jnej energii Piramid Horusa®!

Amulet Ochronny HorusaPrzekaz od Horusa: Ten amulet jest wspani­ałą rzeczą, możliwą do osiąg­nię­cia przez wielu ludzi. Przy­pom­ina codzi­en­nie o pozy­ty­wnych siłach Wszechświata. Kto się na to otwiera, otrzy­muje pomoc zarówno ode mnie, jak i wszys­t­kich innych bos­kich istot ze Światła, które zajęte są troskli­wym prowadze­niem rozwi­ja­ją­cych się duchowo ludzi. Można wyko­rzys­tać to jako okazję do wznoszenia się i rozprzestrzeni­a­nia sieci miłości. Nowy amulet jest duchowym wzmac­ni­aczem dla wszys­t­kich osób o jed­nakowym, pozy­ty­wnym sposo­bie myślenia.Dzięki temu możliwy jest duchowy wzrost ludzi zori­en­towanych na swój rozwój. Szansa ta może być wyko­rzys­tana dla ich duchowego współist­nienia w Jed­ności.
Każdy z Was otrzy­muje wciąż na swo­jej drodze nowe szanse roz­woju. Wszechświat kocha Was wszys­t­kich, idą­cych właś­ciwą, dobrą drogą. Amulet może być przy­datny w codzi­en­nym przy­pom­i­na­niu o tym, że Wasze życie ma głęboki sens, oraz że warto jest żyć i pozostawać człowiekiem kocha­ją­cym i prawym. Wyko­rzys­ta­j­cie tę szansę! Miłość jest siłą łączącą wszys­tko ze sobą! Wierzę w Was w tym świecie oraz we wsze­chobecną, płynącą z Was Miłość! Sat nam.

Kocha­j­cie całym Światłem Serca na Waszej drodze, czer­p­cie z tego radość, odbier­a­j­cie wszelkie dobrodziejstwa od Boga. Życzy Wam tego Wasz D. Har­ald Alke© z Kyborg Insty­tutu® w Niemczech.

Amulet jest pozła­cony 24 – kara­towym złotem. Jego śred­nica wynosi 6 cm, waga: 50 g. Cena amuletu: spec­jal­nie dla klien­tów z Pol­ski: 249 € plus 17 € — koszty przesyłki wraz z ubez­piecze­niem. (Cena z 2013 roku/​Aktu­alne ceny na zapytanie!).

Chan­nel­ing od Horusa: Urządź­cie się jak najlepiej na Ziemi — to szansa, która została Wam dana! Każdy człowiek ma prawo do szczęś­cia, dobrobytu, powodzenia. Wszelkie zmartwienia, troski będą należeć do przeszłości, jeśli tylko zrozu­miecie to, co pragnę Wam przekazać, i korzyści płynące z piramid. Przes­tań­cie wciąż obwiniać innych za swoje własne prob­lemy. To Wy i nikt inny jesteś­cie odpowiedzialni za to, jak Wam się powodzi i nikt poza Wami samymi nie może zmienić Waszego losu na lep­szy. Zatem do dzieła! Oto właśnie prawdziwa magia: gdy to, co robi­cie, podoba się Bogu i służy ludziom!

Wszys­tko, co możemy sobie wyobrazić, staje się rzeczy­wis­toś­cią, jeśli wystar­cza­jąco mocno tego prag­niemy. Moim marze­niem było mieć wpływ na to, by świat stał się trochę lep­szy i aby warto było żyć na Ziemi. Kto zrozu­miał, co może ofi­arować duchowość, otrzy­muje dostęp do ukry­tych w swo­jej duszy sił. Gdy wprowadz­imy tę wiedzę do naszego życia, nabiera ono wresz­cie sensu i w nowy, szczególny sposób staje się pełne sukcesów.

Wyko­rzys­ta­j­cie tę wiedzę, by oso­biś­cie polep­szyć swoje życie! Wyko­rzys­ta­j­cie moc piramid ener­gety­cznych i treningu ener­gety­cznego, by wasze warunki życia stawały się coraz lep­sze! Z każdą nową piramidą stwarzamy uwol­niony kawałek Ziemi, gdzie ener­gia życia może lep­iej płynąć. Moje marze­nie stało się rzeczy­wis­toś­cią: w roku 1990 stworzyłem pier­wszą piramidę ener­gety­czną i opub­likowałem tren­ing energetyczny.

Dziś reg­u­larnie przy­jeżdżają do nas ciężarówki z dostawami nowych piramid. Za każdym razem, gdy nad­jeżdża kole­jna par­tia, aby wkrótce zostać rozprowad­zona w Europie i na świecie, czu­jemy swoisty wstrząs ener­gety­czny. Coraz więcej ludzi poj­muje, jakie szanse i nowe możli­wości mogą im dać piramidy i tren­ing ener­gety­czny z Insty­tutu Kyborg©. Jeśli to do Państwa prze­mawia, przyłącz­cie się!

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.