Pomoc Horusa dla Ziemian

Spis treści

DZI­AŁANIE PIRAMID HORUSA®

Piramida Energetyczna Horusa®Piramidy Ener­gety­czne wprowadzają nas znowu w akty­wne życie. Przy­czy­ni­ają się do dal­szego roz­woju człowieka. Pow­stały poprzez przekazy chanelin­gowe egip­skiego Boga Horusa. Ich wyjątkowe bioak­ty­wne pole piramid przy­czy­nia się do wzmoc­nienia naszych możli­wości umysłowych, a także zhar­mo­ni­zowa­nia w miejscu pracy, dzięki czemu pracu­jemy lep­iej, wyda­jniej i szy­b­ciej osiągamy nasze cele.

Latem 1990 roku, siedząc w ogrodzie Insty­tutu Kyborg, usłysza­łem nagle inspiru­jący głos, który pole­cił mi stworzyć dwie piramidy połac­zone ze sobą rdze­niem ze szkła akry­lowego.
Od tego czasu wiele osób korzysta z tej kon­strukcji i wszyscy zgod­nie potwierdzają jej har­mo­nizu­jące, uspoka­ja­jące dzi­ałanie. Już kilka minut prze­by­wa­nia w piramidzie napeł­nia ciało człowieka nową, świeżą energią. Prak­ty­cznie każdy człowiek wyczuwa jej dzi­ałanie i mag­iczną moc przyciągania.

Wiele lat doświad­czeń z Pirami­dami Ener­gety­cznymi Horusa® poz­woliło zebrać następu­jące fakty: Ponieważ zbu­dowane są one przy zas­tosowa­niu konkret­nych wymi­arów, wys­tępują tylko w kilku wielkoś­ci­ach. W prze­ci­wnym razie należy liczyć się z ich negaty­wnym wpły­wem. Ponieważ kon­strukcję tę chroni patent, budowanie ich we włas­nym zakre­sie jest zabro­nione. Każdy z mod­eli dzi­ała na innej częs­totli­wości fali.

Piramidy Energetyczne Horusa®Piramidy Ener­gety­czne Horusa® od momentu ich stworzenia były wielokrot­nie przed­miotem badań naukowych. Pomi­ary różnymi urządzeni­ami tech­nicznymi udowod­niły, że wpły­wają na pole elek­tro­mag­ne­ty­czne, tłu­miąc je, zmieni­a­jąc, reduku­jąc lub zamieni­a­jąc. Z punktu widzenia fizyki jest to trudne do wyjaśnienia, gdyż trzeba by było zaak­cep­tować funkcjonowanie specy­ficznych pól ener­gety­cznych. Naukowcy wychodzą z założe­nia, że Piramidy Ener­gety­czne Horusa® wprowadzają zmi­any w nat­u­ral­nym polu mag­ne­ty­cznym Ziemi, co w kon­sek­wencji ma wpływ na różnego rodzaju promieniowanie i pole ener­gety­czne. Horus dodał do tego: Chodzi o to byśmy stali się „prze­puszczalni” dla różnego rodzaju fal.

Nie jest możliwe zneu­tral­i­zowanie promieniowa­nia na Ziemi. Wręcz prze­ci­wnie: musimy się liczyć z tym, że będzie ono wzras­tać. Aktu­al­nie wokół Ziemi krąży przy­na­jm­niej 150 akty­wnych satelitów i cią­gle przy­by­wają nowe, które skanują bez prz­erwy powierzch­nię plan­ety i wpły­wają negaty­wnie na wszys­tkie żywe istoty.

Gdy wstaw­imy „nor­malną” wodę (taką prosto z kranu) do piramidy, już po kilku min­u­tach możemy osiągnąć jakość wody leczniczej. Jest ona wyraźnie lep­sza nawet od tej z Lour­des.
Wzbo­gace­nie jej energią Piramidy Ener­gety­cznej Horusa® powoduje, że zaczyna ona na nowo żyć. Jakość i zakres dzi­ała­nia piramid Horusa® są wyraźnie efek­ty­wniejsze od innych doty­chcza­sowych metod.

W 1997 roku znany naukowiec zaj­mu­jący się pomi­arami radi­estezyjnymi i geofizy­cznymi, dys­ponu­jący wieloma nowoczes­nymi urządzeni­ami stwierdził, że przyrząd pomi­arowy, który powinien zostać dodat­nio zjoni­zowany w pobliżu Piramidy Ener­gety­cznej, nie pozwalał się w ogóle naład­ować. Tego typu fenomen nie został nigdy wcześniej zare­je­strowany. Wynika to m. in. z tego, że pole ener­gety­czne piramidy neu­tral­izuje dodat­nią joniza­cję, jak również tłumi joniza­cyjne promie­nie gamma. To kole­jny dowód skuteczności zwal­cza­nia poprzez te piramidy elektrostresu.

Piramida Energetyczna Horusa®U osób, które zna­jdą się w pobliżu piramidy ener­gety­cznej, zmniejsza się ich »nor­mal­nie zestre­sowana« oporność skóry. Dla dzisiejszego człowieka Zachodu wartości te wahają się około 5060 kΩ. Im ktoś zna­j­duje się w sil­niejszym stre­sie psy­chicznym, tym wspom­ni­ane wartości są wyższe i mogą się­gać 200 kΩ a nawet więcej. Gdy prze­bywa w pobliżu piramidy, już po kilku min­u­tach spadają one do 1012 kΩ i pozostają na tym poziomie. Takie wartości wykazują nor­mal­nie tylko zdrowe dzieci. Za pomocą 6 miesięcznego, inten­sy­wnego treningu ener­gety­cznego osią­gal­iśmy bez pomocy piramidy redukcję do poziomu 30 kΩ.

Oscy­loskop to urządze­nie, które rejestruje wszelkiego rodzaju fale elek­tryczne i pokazuje ich przepływ na mon­i­torze. Gdy ktoś dotyka piramidy ener­gety­cznej, na oscy­loskopie widać swoistą krzywą. Jej ksz­tałt jest tak specy­ficzny i nowy, że poz­nanie zjawiska wymaga dal­szych badań. Pomiar ten jest dowo­dem ist­nienia niez­nanego doty­chczas pola ener­gety­cznego. Powoduje ono naty­ch­mi­as­towe obniże­nie oporności skóry, czyli dzi­ała har­mo­nizu­jąco i pozy­ty­wnie na całe ciało.

Promieniowanie cieków wod­nych, uskoków tek­ton­icznych, punk­tów siatki geopaty­cznej sil­nie nas obciąża, a dodatkowo jeszcze w dużej mierze szkodzi nam elek­trostres. Zarówno szkodliwe promieniowanie, jak i pole ener­gety­czne piramidy Horusa® są tylko małym wycinkiem tego co nas otacza. Mimo to ich badanie pozwala już w tej chwili wyciągnąć wiele wniosków. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat dzi­ała­nia Piramid Ener­gety­cznych Horusa®, proszę odwiedzić stronę inter­ne­tową naszych przy­jaciół w Polsce (www​.piramidy​ho​rusa​.slask​.pl).

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.