Pomoc Horusa dla Ziemian

Spis treści

DO CZEGO MOŻEMY WYKO­RZYS­TAĆ PIRAMIDY HORUSA®

Wiele szkół i cen­trów ezoterycznych posi­ada Piramidy Ener­gety­czne Horusa® i już od dawna z powodze­niem z nimi pracuje. Osoby, które reg­u­larnie medy­tują lub są wyczu­lone na sub­telne wibracje, odbier­ają wyraźnie dzi­ałanie energii Piramid Horusa®. Każdy, kto je stawia u siebie, dołącza do grona ludzi, którzy akty­wnie uczest­niczą w kre­owa­niu życia plan­ety. W naszym pro­jek­cie chodzi o to, aby wkroczyć na nowe szlaki roz­woju duchowego.

Wiele doświad­czeń w tej dziedzinie pokazuje, że naszymi najczęst­szymi klien­tami są ludzie duchowo otwarci, którzy chęt­nie i z powodze­niem biorą życie w swoje ręce. Jeżeli czu­jesz, że sam potrafisz zmienić pozy­ty­wnie swój los, to rozpoczęła się dla ciebie nowa, twór­cza faza życia. Wielu nawet nie czuje, jak bardzo pozy­ty­wnie się zmie­nili, usta­la­jąc sobie nowe cele, pode­j­mu­jąc nowe kroki, aby urzeczy­wist­nić wresz­cie marzenia. Pochłonię­tym pracą związaną z real­i­zowanym ideałem dopiero kom­ple­ment z ust przy­jaciół uświadamia, jakie zmi­any w nich zaszły.

Zale­camy, aby model A czy B ustawić na odpowied­nim stole, tak aby reg­u­larnie rano i wiec­zorem, siedząc np. obok na krześle można było wsunąć nogi pod piramidę lub trzy­mać nad nią ręce. Oczy­wiś­cie są też inne możli­wości regen­er­acji czy medy­tacji i każdy może stworzyć sobie najwygod­niejsze dla niego rozwiązanie. Do szczegól­nie głębo­kich przeżyć dochodzi, gdy wokół piramidy siada grupa osób i wspól­nie medy­tuje. Można wtedy poczuć bardzo silne pole ener­gety­czne, które tworzy się wokół wszys­t­kich uczest­ników. W ten sposób Piramida Ener­gety­czna Horusa® może stać się najważniejszym punk­tem małej domowej świą­tyni, miejscem natch­nienia, wypoczynku i połączenia z boską Jaźnią. Nie zależy to od wyz­na­nia religi­jnego, gdyż piramida wzmaga wszys­tkie mod­l­itwy czy medytacje.

Każda piramida posi­ada dwa poziomy. Pier­wszy zna­j­duje się na dole na pły­cie akry­lowej, a drugi pośrodku na pły­tach kon­den­satorowych. Na dol­nej pły­cie – i mniej więcej do połowy wysokości piramidy – odd­zi­ały­wuje ener­gia Ziemi. Górna połowa i płyty kon­den­satorowe to strefa wpływu energii kos­micznej. To, co wstaw­iamy do piramidy na dół, będzie łączyć nas z Ziemią i jest dobre dla ciała. Nato­mi­ast to, co wstaw­iamy na poziom górny, zna­j­duje się pod wpły­wem energii kos­micznych i odd­zi­ałuje na naszego ducha.

Doświad­cze­nie:
wstawmy do piramidy dwie szk­lanki z wodą, jedną na dole, a drugą na górze. Już po niedługim cza­sie woda z poziomu dol­nego nabierze innego smaku niż ta z poziomu górnego. W piramidzie można doen­er­gety­zowywać żywność, kamie­nie szla­chetne, krysz­tały, preparaty home­opaty­czne. Wszys­tko to, co włożymy do piramidy, zaczyna promieniować na otocze­nie do tego stop­nia, że wystar­czy wsunąć do środka zdję­cie jakiejś osoby, aby w ten sposób przekazać jej pozy­ty­wną energię. Forma ta ide­al­nie nadaje się do prak­tykowa­nia Reiki na odległość.

Promień energii dzi­ała­nia mod­elu A o formie kulis­tej wynosi min­i­mum 8 m. W mod­elu B ma on przy­na­jm­niej 25 m, a mod­elu C – 250 m.

D. Harald Alke© D. Har­ald Alke — Kyborg Insti­tut
D-​67592 Flörsheim-​Dalsheim
Tel. 0049 6243 7057
E-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Strona inter­ne­towa: www​.alke​.org

Irena MielimąkaNasza part­nerka hand­lowa w Polsce:
Irena Mie­limąka
ul. Naru­tow­icza 45, 44280 Rydul­towy
Tel. 32 457 995 1, kom. 601 463 290
E-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Strona inter­ne­towa: www​.piramidy​ho​rusa​.slask​.plW sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.