Pole­cane wykłady, sem­i­naria i inne wydarzenia doty­czące zdrowia, ter­apii niekon­wencjon­al­nych oraz medy­cyny alternatywnej


Bruno Gröning - wykłady (Września, Gniezno)

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Wrześ­nia i GNIEZNO pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udoku­men­towane”. Szczegóły w załąc­zonym pliku PDF.

Bruno Gröning: Seria międzynarodowych wykładów medycznych

Medy­czna Grupa Naukowa (MWF) Koła Przy­jaciół Bruno Gröninga zaprasza na serię między­nar­o­dowych wykładów medy­cznych w ponad 100 kra­jach (w Polsce: Kraków i Warszawa) pt. „Uzdrowie­nie na drodze duchowej — medy­cznie udokumentowane”.

Ist­nieje wyższa siła, która może pomóc każdemu człowiekowi. Ta siła, pod­stawa wszys­t­kich religii, jeszcze przed kilkoma wiekami była znana lekar­zom. Wiedza o niej powinna znów zostać udostęp­niona ludziom szuka­ją­cym pomocy. Mówi o tym nauka Bruno Gröninga (190659), który stał się znany poprzez wielkie uzdrowienia.

Czy­taj więcej…

Tropem dr. Reicha i energii orgonu

ORGONITY

Przy­pom­ni­jmy, iż Wil­helm Reich udowod­nił ist­nie­nie energii, którą kilka­dziesiąt lat wcześniej odkrył Nikola Tesla. Nazwał ją ORGONEM i początkowo znalazł dla niej zas­tosowanie medyczne.

Odpowiadała ona kon­cepcji chińskiego „qi” (chi, ki) czy hin­duskiej prany. Jej źródło stanowi promieniowanie atmos­fer­yczne, a sam ORGON, pobier­any jest z powi­etrza przez płuca, z promieni­ami słonecznymi przez skórę, z poży­wienia przez przewód pokar­mowy. Wsze­chobecny – wchodzi w skład wszys­t­kich pro­cesów na Ziemi, sta­jąc się dla nas pali­wem bio­log­icznym.

Czy­taj więcej…

Okrzemki superstar (cz.II)

Są najlep­sza formą przyswa­ja­nia krzemu przez orga­nizm. Usuwają z niego złogi i pier­wiastki met­ali cięż­kich, poma­gają w lecze­niu chorób genetycznych

Przed­staw­iamy drugą część pub­likacji (przeczy­taj cz. I), która pow­stała na pod­stawie wypowiedzi prezesa firmy Sol­laris TBS, Dar­iusza Lemp­kowskiego na spotka­niu z Czytel­nikami Niez­nanego Świata, które odbyło się w naszej księ­garni 17 lipca 2014 r.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.