Aluminium: przemilczane fakty

Spis treści

Aluminium. O tym nie mówi się głośnoPrze­mysł spożywczy

Bert Ehgart­ner wymienia kilka przykładów zas­tosowa­nia alu­minium w prze­myśle spożywczym:

  • gar­nki, patel­nie aluminiowe
  • folie alu­min­iowe
  • sproszkowane mleko dla niemowląt
  • bar­wniki: E127, E132, E173, E520, E522, E541, E544, E1452
  • proszek do pieczenia – w celu zwięk­szenia sypkości
  • słone paluszki – aby uzyskać chrupiącą skórkę piekarze dodają rozwór ługu sodowego, który ma pH14. Jeżeli do wyp­ieku uży­wana jest alu­min­iowa blaszka, może dojść do prze­dosta­nia się tego met­alu do żywności
  • uzdat­ni­anie wody pit­nej – ze względu za łat­wość wchodzenia w reakcję jest ono stosowane jako koagulant.

Wchodząc w reakcję z tlenem obec­nym w powi­etrzu, tworząc warstwę oksy­da­cyjną, która hamuje dal­sze reakcje. Ta ostat­nia ma grubość ułamka milime­tra i gdy zostanie uszkod­zona, dochodzi do roz­puszczenia alu­minium w poży­wie­niu. Wspom­ni­ana warstwa ochronna ulega bowiem zniszcze­niu w kon­tak­cie z kwaśną żywnością.

Choroba Alzheimera

Na chorobę Alzheimera, która wys­tępuje głównie u ludzi starszych, cierpi obec­nie 35 mil­ionów ludzi. W charak­terysty­cznych dla tego schorzenia „płytkach star­czych”, które tworzą się w mózgu i stop­niowo go niszczą, stwierdza się wysokie stęże­nie aluminium.

Pier­wsze bada­nia przeprowadził zespół badaczy Depar­ta­mentu Bio­chemii, Mikro­bi­ologii i Immunologii Uni­w­er­sytetu w Ottawie w Kanadzie. W jego rapor­cie napisano: Alu­minium jest toksyną z grupy met­ali, łąc­zoną z licznymi chorobami, między innymi z chorobą Alzheimera i chorobą Parkin­sona, pato­log­icznymi zmi­anami w mózgu w prze­biegu dial­izy oraz zmiękczaniem kości.

W 2000 roku przeprowad­zono również bada­nia na grupie 3777 osób we Francji. Wykazały one potenc­jalny związek między złogami alu­minium pow­stałymi w wyniku spoży­wa­nia skażonej wody a praw­dopodobieńst­wem zachorowa­nia na Alzheimera.

Aktu­alne bada­nia prowad­zone na szczu­rach karmionych wys­tępu­ją­cymi w ludzkim poży­wie­niu stan­dar­d­owymi dawkami tego pier­wiastka ujawniły szkody, jakie wyrządza on w mózgu stwierdza­jąc m. in., że: Alu­minium jest toksyną dla ner­wów zarówno u zwierząt, jak i ludzi.

Bert Ehgart­ner uważa, że zde­cy­dowana więk­szość naukow­ców bada­jąca to zagad­nie­nie nie wyk­lucza, iż alu­minium odgrywa istotną rolę w pow­stawa­niu choroby Alzheimera. Każdy może prześledzić te bada­nia w lit­er­aturze i wyro­bić sobie własne zdanie. Trudno o więk­szą roz­bieżność między tym, co stwierd­zono w bada­ni­ach, a uspoka­ja­ją­cymi urzę­dowymi komu­nikatami orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się chorobą Alzheimera czy nauki korzys­ta­jącej z finan­sowego wspar­cia prze­mysłu aluminiowego.

Intencją autora i pol­skiego wydawcy książki Alu­minium. O tym nie mówi się głośno nie jest zasianie paniki w umysłach kon­sumen­tów, lecz przed­staw­ie­nie rzec­zowych fak­tów, o których prze­ciętny człowiek miałby małe szanse dowiedzieć się z mediów, a tym bardziej z ulotek pro­duk­tów zaw­ier­a­ją­cych aluminium.

Książka dostępna w Księgarni-​Galerii

Niez­nany Świat 3/​2014

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.