Zapomniana cywilizacja

ZAPOM­NI­ANA CYWILIZA­CJA
Robert Schoch
Wydawnictwo AMBER, Warszawa 2017

O wątku, któremu poświę­cona jest ta książka, jeden z najwybit­niejszych na świecie badaczy zagadek przeszłości, Robert Schoch mówił niedawno w obsz­ernym dwuczęś­ciowym wywiadzie udzielonym Niez­nanemu Światu (numery 4 i 5 z 2015 r.). Przy­pom­ni­jmy, że zdaniem tego pis­arza i nieza­leżnego naukowca, przed 12 tysią­cami lat doszło do glob­al­nego katak­l­izmu spowodowanego potężną erupcją słoneczną. Jej następst­wem były gigan­ty­czne wybuchy wulka­nów, trzęsienia ziemi oraz powodzie, jakie doprowadz­iły do zagłady ist­niejącej wcześniej na Ziemi wysoko­rozwiniętej cywiliza­cji, której nieliczne ślady przetr­wały do dziś (Göbekli Tepe, egip­ski Sfinks, mity o Atlanty­dzie). W swo­jej pasjonu­jącej Zapom­ni­anej cywiliza­cji Schoch rozwija i szczegółowo uza­sad­nia tę hipotezę, którą zarazem trzeba potrak­tować jako ostrzeże­nie przed możli­woś­cią powtórzenia się takich wydarzeń w przyszłości. Do wyrazów uzna­nia dla niestrud­zonego badacza pre­his­torii ludzkości dołączamy grat­u­lacje pod adresem Wydawnictwa AMBER, które co chwila „rzuca” na rynek tomy będące bezs­pornymi czytel­niczymi bestsellerami.

Recen­zja: Niez­nany Świat 12/​2017

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.